Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

8. Käyttäjälähtöisyys yritysten innovaatiotoiminnassa 2012–2014

Innovaatiotutkimus 2014 tiedusteli yrityksiltä myös käyttäjälähtöisyyden roolista yritysten innovaatiotoiminnassa, eli mitä ns. käyttäjäinnovoinnin keinoja tai menettelyjä yritys on käyttänyt innovaatiotoiminnassaan tai innovatiivisten tuotteidensa tuotannossa. Mainitut menettelyt kattavat sekä käyttäjien kanssa yhdessä kehittämisen että käyttäjien muokkaamien ja kehittämien tuotteiden integroinnin yritysten tuotantoon.

Yhdessä ideointi, kehittäminen ja sisällön tuottaminen käyttäjien kanssa voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi kehittämisfoorumeja ja yritysten tarjoamia kehittämisalustoja käyttäjien ja käyttäjäyhteisöjen ideoiden kokoamiseksi. Kyseessä voi olla esimerkiksi ohjelmistojen tai sisällön tuottaminen tai joukkoistamisen (crowdsourcing) hyödyntäminen.

Käyttäjien muokkaamilla tuotteilla tarkoitetaan tässä olemassa olevia tuotteita, joita asiakkaat ja käyttäjät ovat muokanneet edelleen. Käytännössä yritys voi vastata niiden edelleen kehittämisestä ja vastaa lopulta niiden tuotannosta ja markkinoille tuonnista. Käyttäjien kehittämien tuotteiden kohdalla on kyse nimenomaan käyttäjien kehittämistä uusista tuotteista, jonka yritys ottaa tuotantoonsa ja tuo markkinoille. Yrityksen rooliin voi luonnollisesti lukeutua myös tuotteen viimeistelevä kehitystyö.

Tuotteen käyttäjä voi olla joko toinen yritys tai lopputuotteen käyttäjä eli kuluttaja.

Tulosten perusteella yritykset näyttäytyvät yksityisiä kuluttajia yleisemmin käyttäjäinnovoinnin osallisina. Kaikista innovaatiotoimintaa harjoittaneista noin viidennes, 22 prosenttia, arvioi tuotteiden yrityskäyttäjien kanssa tehtävän kehittämistyön merkitykseltään suureksi tai kohtalaiseksi. Yhdessä kehittämisen kuluttajien kanssa arvioi merkittävä (merkitys suuri tai kohtalainen) noin joka kymmenes innovaatiotoimintaa harjoittaneista.

Viidennes innovaatiotoimintaa harjoittaneista koki yrityskäyttäjien muokkaamat tuotteet merkittäväksi innovaatiotoiminnassa ja innovatiivisten tuotteiden tuotannossa. Kuluttajien muokkaamien tuotteiden osalta vastaava tulos oli yhdeksän prosenttia. Noin joka kymmenes arvioi yritysten kehittämien uusien tuotteiden olleen merkittävässä roolissa yrityksen innovatiiviselle tuotannolle, kun taas kuluttajien kehittämät uudet tuotteet olivat merkittäviä kuudelle prosentille innovaatiotoimintaa harjoittaneista.

Käyttäjäinnovoinnin merkitys näyttäytyi pääsääntöisesti tärkeämpänä tai yleisempänä teollisuuden yrityksille kuin palvelualojen yrityksille.

Kuvio 32. Käyttäjäinnovointia innovaatiotoimintaansa ja innovatiivisten tuotteiden tuotantoonsa integroineet teollisuudessa käyttäjäinnovoinnin merkityksen mukaan 2012–2014, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Kuvio 32. Käyttäjäinnovointia innovaatiotoimintaansa ja innovatiivisten tuotteiden tuotantoonsa integroineet teollisuudessa käyttäjäinnovoinnin merkityksen mukaan 2012–2014, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Kuvio 33. Käyttäjäinnovointia innovaatiotoimintaansa ja innovatiivisten tuotteiden tuotantoonsa integroineet palveluissa käyttäjäinnovoinnin merkityksen mukaan 2012–2014, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Kuvio 33. Käyttäjäinnovointia innovaatiotoimintaansa ja innovatiivisten tuotteiden tuotantoonsa integroineet palveluissa käyttäjäinnovoinnin merkityksen mukaan 2012–2014, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Tuoteinnovaatioiden kehittäjille käyttäjälähtöisyyden integrointi innovointiin näkyy vielä selkeämmin kuin tarkasteltaessa kaikkia innovaatiotoimintaa harjoittaneita. Esimerkiksi joka neljäs tuoteinnovaatioita markkinoille tuonut teollisuusyritys ja lähes joka kolmas innovoinut palvelualojen yritys arvioi yhdessä kehittämisen yrityskäyttäjien kanssa merkitykseltään suureksi tai kohtalaiseksi. Joka neljäs kaikista tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneista arvotti yrityskäyttäjien muokkaamat tuotteet merkittäväksi innovaatiotoiminnan kannalta. Kuluttajien muokkaamien tuotteiden merkityksen koki suureksi tai kohtalaiseksi 11 prosenttia tuotteita innovoineista.

Toisin kuin yrityskoon kasvaessa yleistyvä innovaatiotoiminta, käyttäjien kanssa tehtävä yhteistyö ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi voi olla suhteellisesti yhtä yleistä pienempien kuin suurtenkin innovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten keskuudessa. Muiden yritysten kanssa yhdessä kehittäminen näyttäytyy suuresti merkittävänä suurissa teollisuusyrityksissä pieniä yleisemmin, mutta esimerkiksi käyttäjien – sekä muiden yritysten että kuluttajien – kehittämät tuotteet voivat olla osa innovatiivista tuotantoa yhtä yleisesti pienissä kuin suurissakin yrityksissä

Kaikkiaan 30 prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista ilmoitti sellaisten tuoteinnovaatioiden markkinoille tuonnista vuosina 2012–2014, joissa oli mukana käyttäjäinnovointia. Tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneista tämä edusti 40 prosenttia, ja kaikista yrityksistä 17 prosenttia.

Käyttäjäinnovoinnin elementtejä oli suhteellisesti yleisemmin suurten yritysten kuin pienten innovaatioissa, etenkin teollisuudessa, ja koskien nimenomaan yhdessä kehittämistä ja käyttäjien muokkaamia tuotteita. Käyttäjien kehittämät tuotteet sen sijaan ovat yleisemmin pohjana pienten kuin suurempien yritysten innovaatioissa.

Kuvio 34. Markkinoille tuotuja tuoteinnovaatioita, joissa mukana käyttäjäinnovointia 2012–2014, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Kuvio 34. Markkinoille tuotuja tuoteinnovaatioita, joissa mukana käyttäjäinnovointia 2012–2014, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, 8. Käyttäjälähtöisyys yritysten innovaatiotoiminnassa 2012–2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_kat_008_fi.html