Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Innovaatiotoiminta 2014

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tilaston tietosisältö ja käyttötarkoitus

Tilasto sisältää tietoja tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvän innovaatiotoiminnan yleisyydestä yrityksissä ja ko. innovaatiotoiminnan luonteesta (kuten innovaatioyhteistyö) sekä tietoja mm. markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden käyttöönoton yleisyydestä. Innovaatiotoiminnan laajuutta ja luonnetta kuvataan muun muassa yritysten suuruusluokan ja toimialan mukaan. Tiedot on kerätty jäljempänä kuvattavien toimialojen vähintään kymmenen henkilöä työllistäviltä yrityksiltä..

Innovaatiotutkimus 2014 on osa Eurostatin koordinoimaa EU:n jäsenmaiden yhteishanketta Community Innovation Survey (CIS 2014).

Tietoja käyttävät muun muassa tutkijat ja viranomaiset niin innovaatiotoiminnan laajuuden ja luonteen analysoinnissa kuin innovaatiopolitiikan taustamateriaalina. Tietoja käytetään sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

1.2 Keskeiset käsitteet, käytetyt luokitukset, tiedonantajat sekä tietojen kerääjä

Innovaatiotutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat innovaatio ja innovaatiotoiminta. Innovaatio on yrityksen markkinoille tuoma uusi tai olennaisesti parannettu tuote (tavara tai palvelu). Innovaatioita ovat myös yrityksen käyttöönottamat uudet tai olennaisesti parannetut prosessit, kuten tuotantomenetelmät, logistiikkajärjestelmät ja jakelumenetelmät. Innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka tuottavat tai joiden tavoitteena on tuottaa uusia tai parannettuja tuotteita tai prosesseja eli innovaatioita. Innovaatiotoimintaa harjoittaneiksi yrityksiksi on laskettu innovaatioita tehneiden yritysten lisäksi ne, joilla on ollut innovaatioiden kehittämiseen tähtääviä, joko edelleen tarkastelujakson jälkeen jatkuneita tai jo tarkastelujaksolla keskeytyneitä projekteja.

Innovaatiotutkimuksen innovaatiokäsite on laajennettu kattamaan tuote- ja prosessi-innovaatioiden lisäksi myös markkinointi- ja organisaatioinnovaatiot. Niillä tarkoitetaan yrityksen käyttöönottamia uusia markkinointi- ja organisatorisia menetelmiä, joita yritys ei ole aiemmin käyttänyt tai jotka olennaisesti eroavat yrityksen aiemmin käyttämistä menetelmistä. Organisaatioinnovaatio on uuden organisatorisen menetelmän käyttöönotto yrityksen liiketoimintakäytännöissä (ml. tiedonhallinta), työorganisaatiossa tai ulkoisissa suhteissa. Markkinointi-innovaatio taas edellyttää olennaisia muutoksia tuotteen muotoilussa (design) tai pakkauksessa, tuotesijoittelussa, myynninedistämisessä tai hinnoittelussa.

Tilastossa tarkastellaan tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvän innovaatiotoiminnan harjoittamisen lisäksi näin ollen myös laajan määritelmän mukaista innovaatiotoimintaa harjoittaneiden yritysten osuutta. Tähän lasketaan mukaan yritykset, jotka ovat tarkasteluajanjakson aikana eli viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana tuoneet markkinoille tuoteinnovaation tai jotka ovat ottaneet käyttöönsä prosessi-innovaation tai joilla on ollut näihin tähtäävää toimintaa tai jotka ovat ottaneet käyttöönsä organisaatio- tai markkinointi-innovaation tai -innovaatioita.

Keskeiset käsitteet perustuvat OECD:n ja Eurostatin määritelmiin.

Toimialajaottelu perustuu Tilastokeskuksen luokitukseen Toimialaluokitus TOL 2008 (Tilastokeskus, Käsikirjoja 4, Helsinki 2008).

Innovaatiotutkimuksen kohteena on aina kolmen vuoden ajanjakso; tutkimuksen kvalitatiiviset tiedot kerätään kattaen koko kolmen vuoden periodi, mutta tutkimuksen kvantitatiiviset tiedot (kuten tuoteinnovaatioiden liikevaihto-osuus) kysytään ainoastaan periodin viimeisimmältä vuodelta eli tutkimuksen tilastovuodelta. Nyt tutkimuksen kohteena oli yritysten innovaatiotoiminta vuosina 2012–2014.

Tilastoyksikkö on yritys, joissakin tapauksissa konserni tai konsernin Suomessa toimiva osa.

Tietojen kerääjä on Tilastokeskus.

1.3 Lait ja asetukset

Tilaston tuotanto perustuu tilastolakiin (280/2004). Euroopan Unionin asetukset edellyttävät osaltaan kyseessä olevien tietojen keruuta (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (No 1608/2003/EY) ja EU:n komission asetus (N:o 995/2012)).

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tutkimuksen perusjoukko oli vähintään kymmenen henkilön yritykset seuraavilta toimialoilta (Toimialaluokitus TOL 2008):
- Kaivostoiminta ja louhinta (B 05–09)
- Teollisuus (C 10–33)
- Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D 35)
- Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E 36–39)
- Tukkukauppa, pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa (46)
- Kuljetus ja varastointi (H 49–53)
- Kustannustoiminta (58)
- Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen (59)
- Radio- ja televisiotoiminta (60)
- Televiestintä (61)
- Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (62)
- Tietopalvelutoiminta (63)
- Rahoitus- ja vakuutustoiminta (64–66)
- Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi (71)
- Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (72)
- Mainostoiminta ja markkinatutkimus (73)

Otantakehikkona käytettiin Tilastokeskuksen yritysrekisteriin perustuvaa tietokantaa. Tutkimukseen sisällytettiin kaikki otantakehikon vähintään 250 henkilöä työllistävät yritykset. Alle 250 henkilön yrityksistä tehtiin ositettu yksinkertainen satunnaisotanta, jonka ositteina olivat yrityksen henkilöstön suuruusluokka ja toimiala.

Kyselyn perusjoukko, yritysten määrät ja vastausprosentit henkilöstön suuruusluokan mukaan

Toimiala Henkilöstön suuruusluokka Kehikko Kysely Peitto-% Ylipeitto Vastanneet Vastaus-%
Kaikki toimialat 10-49 6837 2273 40,6 75 1453 66,1
50-249 1550 919 59,3 21 710 79,1
250- 363 363 100,0 6 306 85,7
Kaikki yritykset 8750 3555 40,6 102 2469 71,5
Teollisuus 10-49 2860 993 34,7 34 657 68,5
50-249 840 507 60,4 10 401 80,7
250- 205 205 100,0 1 177 86,8
Kaikki yritykset 3905 1705 43,7 45 1235 74,4
Palvelut 10-49 3977 1280 32,2 41 796 64,2
50-249 710 412 58,0 11 309 77,1
250- 158 158 100,0 5 129 84,3
Kaikki yritykset 4845 1850 38,2 57 1234 68,8

Kyselyn perusjoukko, yritysten määrät ja vastausprosentit toimialan mukaan

Toimiala Kehikko Kysely Peitto-% Ylipeitto Vastanneet Vastaus-%
Kaivostoiminta ja louhinta 76 44 57,9 1 32 74,4
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 371 153 41,2 3 105 70,0
Tekstiilien valmistus 43 23 53,5 1 17 73,9
Vaatteiden valmistus 39 21 53,8 0 16 76,2
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 20 14 70,0 1 9 69,2
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 256 101 39,5 2 70 70,7
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 75 45 60,0 2 34 79,1
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 139 57 41,0 1 41 73,2
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 128 77 60,2 0 63 81,8
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 188 82 43,6 0 69 84,1
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 152 70 46,1 3 53 79,1
Metallien jalostus 58 36 62,1 2 26 76,5
Metallituotteiden valmistus (pl, koneet ja laitteet) 781 273 35,0 10 181 68,8
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 139 67 48,2 1 54 81,8
Sähkölaitteiden valmistus 147 65 44,2 5 45 75,0
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 447 190 42,5 5 133 71,9
Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 73 37 50,7 1 28 77,8
Muiden kulkuneuvojen valmistus 59 33 55,9 0 25 75,8
Huonekalujen valmistus 127 53 41,7 2 33 64,7
Muu valmistus 67 32 47,8 3 22 75,9
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 208 82 39,4 2 53 66,3
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 157 69 43,9 1 62 91,2
Veden otto, puhdistus ja jakelu 39 23 59,0 0 20 87,0
Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 116 58 50,0 0 44 75,9
Tukkukauppa (pl, moottoriajoneuvot ja -pyörät) 1312 458 34,9 10 304 67,9
Kuljetus ja varastointi 1318 489 37,1 15 301 63,5
Posti- ja kuriiritoiminta 53 28 52,8 0 21 80,8
Kustannustoiminta 160 72 45,0 4 52 76,5
Ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 70 31 44,3 1 20 66,7
Radio- ja televisiotoiminta 15 11 73,3 1 8 80,0
Televiestintä 66 34 51,5 1 26 78,8
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 573 213 37,2 10 141 69,5
Tietopalvelutoiminta 58 29 50,0 1 22 78,6
Rahoituspalvelut 244 102 41,8 5 65 67,0
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 51 33 64,7 0 27 81,8
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 90 40 44,4 0 28 70,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 573 207 36,1 5 146 72,3
Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 68 32 47,1 1 25 80,6
Mainostoiminta ja markkinatutkimus 194 71 36,6 1 48 68,6
Kaikki toimialat 8750 3555 40,6 102 2469 71,5

Tutkimuksen tiedot kerättiin Eurostatin kehittämän mallin mukaan laaditulla lomakkeella. Kysely sisältää myös joitakin kansalliseen tietotarpeeseen perustuvia kysymyksiä, kuten kysymykset big datan ja julkisen sektorin avoimen datan sekä digitalisaation merkityksestä yrityksille ja näiden liiketoiminnalle.

Pääasiallisin tietojen toimitustapa oli sähköinen lomake, jonka lisäksi yritysten oli mahdollista antaa vastauksensa myös paperilomakkeella. Kyselyn vastausprosentti oli kokonaisuudessaan 72.

Tietoja tarkistettiin ja korjattiin pyytämällä lisätietoja yrityksistä ja vertaamalla aineistoa yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintatilastoon sekä Tilastokeskuksen muihin yritystilastoihin.

Kyselyn tiedot korotettiin otososion osalta perusjoukon tasolle otoskehikon yritysten lukumäärän ja vastanneiden yritysten lukumäärän suhteella. Konsernien sekä yritysten, joiden osuus toimialan vastanneiden liikevaihdosta oli yli puolet, kerroin sai arvon yksi.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Innovaatio ja innovaatiotoiminta on mahdollista määritellä vain yleisellä tasolla. Koska innovaatiotutkimus perustuu yrityksen omaan tulkintaan annetuista määritelmistä, otantavirheen ohella mittausvirheen mahdollisuus on olemassa. Mahdollisen mittausvirheen laajuudesta ei kuitenkaan voida antaa tarkkaa arviota.

Innovaatiomenojen määrittely ja mittaaminen on erityisen haasteellista. Ne joudutaan usein ilmoittamaan arvionvaraiseen harkintaan perustuen, koska niitä ei sellaisenaan välttämättä seurata yritysten seurantajärjestelmissä – etenkään muiden kuin t&k-erien osalta. Mittausvirhettä saattaa sisältyä erityisesti myös ensimmäistä kertaa kysyttäviin kysymyksiin, joita tässä kyselyssä olivat kansalliset kysymykset big datan ja julkisen sektorin avoimen datan käytöstä, digitalisaatiosta ja innovaatiotoiminnan käyttäjälähtöisyydestä.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tutkimuksen tulokset valmistuivat EU-regulaation määräajassa.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tutkimuksen tulokset julkaistaan Tilastokeskuksen internetsivuilla; ennakkojulkistus (sisältäen keskeiset tiedot innovaatiotoiminnan yleisyydestä) maaliskuussa 2016, laajempi julkaiseminen (kaikki tulokset) alkukesällä 2016. Lisäksi Eurostat julkaisee kansainvälisiä vertailuja.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tutkimuksen tiedot eivät kaikilta osin ole sellaisenaan suoraan vertailukelpoisia kaikkien aiempien innovaatiotutkimusten tulosten kanssa. Aikasarjojen pituuksiin vaikuttavat toimialaluokituksen ja tutkimuksen toimialakattavuuden muuttuminen ajassa sekä kysymyksenasetteluihin tehdyt muutokset ja tarkennukset. Tutkimuksen sisältö vaihtuu osittain joka kierroksella.

Kyselyssä oli seuraavia muutoksia aiempiin kyselyihin verrattuna:
- uudet kysymykset big datan ja julkisen sektorin avoimen datan hyödyntämisestä sekä digitalisaation merkityksestä yrityksen liiketoiminnassa
- uusi kysymys käyttäjälähtöisyydestä (käyttäjälähtöisyydestä on aiemmin tiedusteltu yritysten innovaatiotoiminta 2008–2010 -kyselyn yhteydessä, mutta tuolloin kysymyksen sisältö ja muotoilu poikkesivat osin nyt sovelletusta)
- uusittu ja uudistettu kysymys ympäristöhyötyjä tuottavista innovaatioista (ympäristöhyötyjä tuottavista innovaatioista on aiemmin tiedusteltu yritysten innovaatiotoiminta 2006–2008 -kyselyn yhteydessä, mutta tuolloin kysymysten muotoilu ja sisältö poikkesivat osin nyt sovelletusta)

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Käytetyt määritelmät ja rajaukset kuvataan tilastotietojen ohessa ja näillä internetsivuilla.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Laatuseloste: Innovaatiotoiminta 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_laa_001_fi.html