Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Innovaatiotoiminta 2016

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tilaston tietosisältö ja käyttötarkoitus

Tilasto sisältää tietoja tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvän innovaatiotoiminnan yleisyydestä yrityksissä ja ko. innovaatiotoiminnan luonteesta (kuten innovaatioyhteistyö) sekä tietoja mm. markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden käyttöönoton yleisyydestä. Innovaatiotoiminnan laajuutta ja luonnetta kuvataan muun muassa yritysten suuruusluokan ja toimialan mukaan. Tiedot on kerätty jäljempänä kuvattavien toimialojen vähintään kymmenen henkilöä työllistäviltä yrityksiltä.

Innovaatiotutkimus 2016 on osa Eurostatin koordinoimaa EU:n jäsenmaiden yhteishanketta Community Innovation Survey (CIS 2016).

Tietoja käyttävät muun muassa tutkijat ja viranomaiset niin innovaatiotoiminnan laajuuden ja luonteen analysoinnissa kuin innovaatiopolitiikan taustamateriaalina. Tietoja käytetään sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

1.2 Keskeiset käsitteet, käytetyt luokitukset, tiedonantajat sekä tietojen kerääjä

Innovaatiotutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat innovaatio ja innovaatiotoiminta. Innovaatio on yrityksen markkinoille tuoma uusi tai olennaisesti parannettu tuote (tavara tai palvelu). Innovaatioita ovat myös yrityksen käyttöönottamat uudet tai olennaisesti parannetut prosessit, kuten tuotantomenetelmät, logistiikkajärjestelmät ja jakelumenetelmät. Innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka tuottavat tai joiden tavoitteena on tuottaa uusia tai parannettuja tuotteita tai prosesseja eli innovaatioita. Innovaatiotoimintaa harjoittaneiksi yrityksiksi on laskettu innovaatioita tehneiden yritysten lisäksi ne, joilla on ollut innovaatioiden kehittämiseen tähtääviä, joko edelleen tarkastelujakson jälkeen jatkuneita tai jo tarkastelujaksolla keskeytyneitä projekteja.

Innovaatiotutkimuksen innovaatiokäsite on laajennettu kattamaan tuote- ja prosessi-innovaatioiden lisäksi myös markkinointi- ja organisaatioinnovaatiot. Niillä tarkoitetaan yrityksen käyttöönottamia uusia markkinointi- ja organisatorisia menetelmiä, joita yritys ei ole aiemmin käyttänyt tai jotka olennaisesti eroavat yrityksen aiemmin käyttämistä menetelmistä. Organisaatioinnovaatio on uuden organisatorisen menetelmän käyttöönotto yrityksen liiketoimintakäytännöissä (ml. tiedonhallinta), työorganisaatiossa tai ulkoisissa suhteissa. Markkinointi-innovaatio taas edellyttää olennaisia muutoksia tuotteen muotoilussa (design) tai pakkauksessa, tuotesijoittelussa, myynninedistämisessä tai hinnoittelussa.

Tilastossa tarkastellaan tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvän innovaatiotoiminnan harjoittamisen lisäksi näin ollen myös laajan määritelmän mukaista innovaatiotoimintaa harjoittaneiden yritysten osuutta. Tähän lasketaan mukaan yritykset, jotka ovat tarkasteluajanjakson aikana eli viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana tuoneet markkinoille tuoteinnovaation tai jotka ovat ottaneet käyttöönsä prosessi-innovaation tai joilla on ollut näihin tähtäävää toimintaa tai jotka ovat ottaneet käyttöönsä organisaatio- tai markkinointi-innovaation tai -innovaatioita.

Keskeiset käsitteet perustuvat OECD:n ja Eurostatin määritelmiin.

Toimialajaottelu perustuu Tilastokeskuksen luokitukseen Toimialaluokitus TOL 2008 (Tilastokeskus, Käsikirjoja 4, Helsinki 2008).

Innovaatiotutkimuksen kohteena on aina kolmen vuoden ajanjakso; tutkimuksen kvalitatiiviset tiedot kerätään kattaen koko kolmen vuoden periodi, mutta tutkimuksen kvantitatiiviset tiedot (kuten tuoteinnovaatioiden liikevaihto-osuus) kysytään ainoastaan periodin viimeisimmältä vuodelta eli tutkimuksen tilastovuodelta. Nyt tutkimuksen kohteena oli yritysten innovaatiotoiminta vuosina 2014–2016.

Tilastoyksikkö on yritys, joissakin tapauksissa konserni tai konsernin Suomessa toimiva osa.

Tietojen kerääjä on Tilastokeskus.

1.3 Lait ja asetukset

Tilaston tuotanto perustuu tilastolakiin (280/2004). Euroopan Unionin asetukset edellyttävät osaltaan kyseessä olevien tietojen keruuta (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (No 1608/2003/EY) ja EU:n komission asetus (N:o 995/2012)).

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tutkimuksen perusjoukko oli vähintään kymmenen henkilön yritykset seuraavilta toimialoilta (Toimialaluokitus TOL 2008):
- Kaivostoiminta ja louhinta (B 05–09)
- Teollisuus (C 10–33)
- Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D 35)
- Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E 36–39)
- Tukkukauppa, pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa (46)
- Kuljetus ja varastointi (H 49–53)
- Kustannustoiminta (58)
- Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen (59)
- Radio- ja televisiotoiminta (60)
- Televiestintä (61)
- Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (62)
- Tietopalvelutoiminta (63)
- Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K 64–66)
- Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi (71)
- Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (72)
- Mainostoiminta ja markkinatutkimus (73)

Otantakehikkona käytettiin Tilastokeskuksen yritysrekisteriin perustuvaa tietokantaa. Tutkimukseen sisällytettiin kaikki otantakehikon vähintään 250 henkilöä työllistävät yritykset. Alle 250 henkilön yrityksistä tehtiin ositettu yksinkertainen satunnaisotanta, jonka ositteina olivat yrityksen henkilöstön suuruusluokka ja toimiala.

Kyselyn perusjoukko, yritysten määrät ja vastausprosentit henkilöstön suuruusluokan mukaan

Toimiala Henkilöstön suuruusluokka Kehikko Kysely Peitto-% Ylipeitto Vastanneet Vastaus-%
Kaikki toimialat 10-49 6723 2241 33,3 73 1376 63,5
50-249 1553 925 59,6 23 687 76,2
250- 350 350 100,0 1 305 87,1
Yhteensä 8626 3516 40,8 97 2368 69,3
Teollisuus 10-49 2792 974 34,9 32 602 63,9
50-249 813 495 61,0 10 376 77,5
250- 194 194 100,0 1 171 88,1
Yhteensä 3799 1664 43,8 43 1149 70,9
Palvelut 10-49 3931 1267 32,2 41 774 63,1
50-249 740 429 58,0 13 311 74,8
250- 156 156 100,0 0 134 85,9
Yhteensä 4827 1852 38,4 54 1219 67,8

Kyselyn perusjoukko, yritysten määrät ja vastausprosentit toimialan mukaan

Toimiala Kehikko Kysely Peitto-% Ylipeitto Vastanneet Vastaus-%
05–09 Kaivostoiminta ja louhinta 74 42 56,8 0 26 61,9
10–12 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 365 157 43,0 3 93 60,4
13 Tekstiilien valmistus 44 23 52,3 1 17 77,3
14 Vaatteiden valmistus 39 22 56,4 0 14 63,6
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 17 13 76,5 1 7 58,3
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 245 96 39,2 2 69 73,4
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 73 45 61,6 0 36 81,8
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 121 52 43,0 1 31 60,8
19–21 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 122 74 60,7 0 58 78,4
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 176 76 43,2 0 59 77,6
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 138 63 45,7 1 44 71,0
24 Metallien jalostus 52 34 65,4 1 27 81,8
25 Metallituotteiden valmistus (pl, koneet ja laitteet) 758 266 35,1 11 161 63,1
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 140 67 47,9 2 53 81,5
27 Sähkölaitteiden valmistus 149 66 44,3 2 48 75,0
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 428 181 42,3 8 135 78,0
29 Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 72 37 51,4 1 25 69,4
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 59 34 57,6 0 26 76,5
31 Huonekalujen valmistus 120 50 41,7 0 27 54,0
32 Muu valmistus 68 31 45,6 0 22 71,0
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 206 82 39,8 0 56 68,3
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 161 68 42,2 3 61 93,8
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 48 25 52,1 0 20 80,0
37–39 Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 124 60 48,4 5 34 61,8
46 Tukkukauppa (pl, moottoriajoneuvot ja -pyörät) 1253 439 35,0 12 293 68,6
49–52 Kuljetus ja varastointi 1317 488 37,1 10 292 61,1
53 Posti- ja kuriiritoiminta 56 30 53,6 3 21 77,8
58 Kustannustoiminta 149 69 46,3 2 47 70,1
59 Ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 61 29 47,5 0 19 65,5
60 Radio- ja televisiotoiminta 15 12 80,0 0 6 50,0
61 Televiestintä 65 34 52,3 1 25 75,8
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 608 225 37,0 13 142 67,0
63 Tietopalvelutoiminta 63 31 49,2 3 19 67,9
64 Rahoituspalvelut 242 98 40,5 2 83 86,5
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 54 36 66,7 2 29 85,3
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 106 48 45,3 1 32 68,1
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 588 214 36,4 4 149 71,0
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 68 32 47,1 1 23 74,2
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 182 67 36,8 0 39 58,2
Kaikki toimialat 8262 3516 40,8 97 2368 69,3

Tutkimuksen tiedot kerättiin Eurostatin kehittämän mallin mukaan laaditulla lomakkeella. Kysely sisältää myös joitakin kansalliseen tietotarpeeseen perustuvia kysymyksiä, kuten kysymykset big datan ja julkisen sektorin avoimen datan sekä digitalisaation merkityksestä yrityksille ja näiden liiketoiminnalle sekä kysymyksiä yritysten ja yliopistojen välisestä yhteistyöstä.

Pääasiallisin tietojen toimitustapa oli sähköinen lomake, jonka lisäksi yritysten oli mahdollista antaa vastauksensa myös paperilomakkeella. Kyselyn vastausprosentti oli kokonaisuudessaan 69,3.

Tietoja tarkistettiin ja korjattiin pyytämällä lisätietoja yrityksistä ja vertaamalla aineistoa yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintatilastoon sekä Tilastokeskuksen muihin yritystilastoihin.

Kyselyn tiedot korotettiin otososion osalta perusjoukon tasolle otoskehikon yritysten lukumäärän ja vastanneiden yritysten lukumäärän suhteella. Konsernien sekä yritysten, joiden osuus toimialan vastanneiden liikevaihdosta oli yli puolet, kerroin sai arvon yksi.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Innovaatio ja innovaatiotoiminta on mahdollista määritellä vain yleisellä tasolla. Koska innovaatiotutkimus perustuu yrityksen omaan tulkintaan annetuista määritelmistä, otantavirheen ohella mittausvirheen mahdollisuus on olemassa. Mahdollisen mittausvirheen laajuudesta ei kuitenkaan voida antaa tarkkaa arviota.

Innovaatiomenojen määrittely ja mittaaminen on erityisen haasteellista. Ne joudutaan usein ilmoittamaan arvionvaraiseen harkintaan perustuen, koska niitä ei sellaisenaan välttämättä seurata yritysten seurantajärjestelmissä – etenkään muiden kuin t&k-erien osalta. Mittausvirhettä saattaa sisältyä erityisesti myös ensimmäistä kertaa kysyttäviin kysymyksiin, joita tässä kyselyssä olivat EU-kysymys lainsäädännön ja sääntelyn vaikutuksesta innovaatiotoimintaan ja kansalliset kysymykset yritysten ja yliopistojen välisestä yhteistyöstä..

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tutkimuksen tulokset valmistuivat EU-regulaation määräajassa.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tutkimuksen tulokset julkaistaan Tilastokeskuksen internetsivuilla http://tilastokeskus.fi/til/inn/index.html . Lisäksi Eurostat julkaisee kansainvälisiä vertailuja.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tutkimuksen tiedot eivät kaikilta osin ole sellaisenaan suoraan vertailukelpoisia kaikkien aiempien innovaatiotutkimusten tulosten kanssa. Aikasarjojen pituuksiin vaikuttavat toimialaluokituksen ja tutkimuksen toimialakattavuuden muuttuminen ajassa sekä kysymyksenasetteluihin tehdyt muutokset ja tarkennukset. Tutkimuksen sisältö vaihtuu osittain joka kierroksella.

Kyselyssä oli seuraavia muutoksia aiempiin kyselyihin verrattuna:
- uusi taustakysymys yritysten strategioista,
- tietolähteissä tutkimuslaitosten jaottelu julkisiin ja yksityisiin tutkimuslaitoksiin,
- em. jaottelu myös yhteistyökysymyksessä,
- innovaatiotoimintaa haitanneiden tekijöiden kysyminen koskien kaikkia innovaatiotoiminnan tyyppejä ja muotoja eikä pelkästään koskien tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa,
- uusi kysymys lainsäädännön ja sääntelyn vaikutuksista innovaatiotoimintaan sekä
- uusia kansallisia kysymyksiä yritysten ja yliopistojen välisestä yhteistyöstä.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Käytetyt määritelmät ja rajaukset kuvataan tilastotietojen ohessa ja näillä internetsivuilla.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2016, Laatuseloste: Innovaatiotoiminta 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2016/inn_2016_2018-04-12_laa_001_fi.html