Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Laatuseloste: Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys

1. Tilastotietojen relevanssi

Kaupan määrävuosin laadittava aluetilasto on rakennetilastoasetuksen (58/97 EY, Euratom) sarja 3F. Asetuksen mukaisesti tilasto laaditaan joka viides vuosi ja se kattaa toimialat 50 Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto sekä polttoaineen vähittäismyynti ja 52 Vähittäiskauppa pl. moottoriajoneuvot; kotitaloustavaroiden korjaus. Eurostatille toimitettavien tietojen tarkkuustasona käytetään suuraluetta (NUTS2) ja kolminumerotason toimialaa. Tuotettavat ominaisuustiedot ovat

  • 11210 paikallisten yksiköiden lukumäärä
  • 12110 liikevaihto
  • 17331 myyntipinta-ala (vain kaksinumerotaso 52)

Paikallisten yksiköiden eli toimipaikkojen lukumäärä ja liikevaihto saatiin yritysrekisterin tiedoista, vain myyntipinta-alatiedot kysyttiin yrityksiltä suoraan. Osalle toimialojen 521 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä ja 522 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa erikoismyymälöissä toimipaikoista tarvittava myyntipinta-alatieto saatiin hankittua ACNielseniltä.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Otosyksikköinä olivat toimialan 52 toimipaikat, ja kehikkona käytettiin YS:n toimipaikkarekisteriä. Otospoiminta tehtiin tilastovuoden valmistumiseen nähden niin varhaisessa vaiheessa, että poiminnassa käytettiin vuoden 2003 liikevaihtoa.

Otos poimittiin ositettua otantaa käyttäen. Ositteet muodostettiin toimialan nelinumerotason, suuralueen (NUTS2) ja liikevaihtoon perustuvan suuruusluokituksen mukaan. Toimipaikat jaettiin kahteen suuruusluokkaan toimialoittain, sillä eri toimialojen toimipaikat olivat hyvinkin erikokoisia.

Ositteittain pienistä toimipaikoista poimittiin 5 % ja suurista 15 %, kuitenkin niin että jokaisesta ositteesta tuli mukaan vähintään yhdeksän toimipaikkaa. Jos ositteen koko oli tätä pienempi, kaikki siihen kuuluvat toimipaikat sisällytettiin otokseen.

Osalle toimialojen 521 ja 522 toimipaikoista saatiin tarvittava myyntipinta-alatieto ACNielseniltä, joten ne poistettiin lopullisesta otoksesta. Jälkikäteen otokseen lisättiin joitakin toimipaikkoja. Lopullinen otoskoko oli 2105 toimipaikkaa, joiden lisäksi tulivat ne 389 toimipaikkaa, joiden myyntipinta-alatiedot saatiin ACNielseniltä.

Vastausaineiston korotuksessa ongelmana oli, että vastaavuus piti rakentaa vuoden 2004 toimipaikkajoukkoon, joka ei ollut vielä tiedossa otoksen poimintavaiheessa. Tästä syystä aineiston korottaminen tehtiin monivaiheisesti.

Korotusvaiheessa kehikkoperusjoukkona käytettiin yritysrekisterin toimipaikkatason tilastotiedostoa.

Korotuksen ensimmäisessä vaiheessa laskettiin poimintakehikon yli- ja alipeittoa korjaavat kertoimet niin, että toimipaikkojen lukumäärät poimintakehikon ositteissa - eli suuralueen, toimialan nelinumerotason ja edellä kuvatun suuruusluokan mukaisissa ositteissa - saatiin vastaamaan lopullisen kehikon toimipaikkojen lukumääriä vastaavissa ositteissa.

Seuraavaksi korjattiin kadon aiheuttamia vaikutuksia, nämäkin korjauskertoimet laskettiin vielä otospoiminnan mukaisia ositteita käyttäen. Korjaus tehtiin toimipaikkojen lukumäärän suhteen niin, että vastanneiden lukumäärät saatiin vastaamaan kehikon toimipaikkalukumääriä.

Tulokset toimitetaan Eurostattiin suuralueen (NUTS2) ja toimialan kolminumerotason mukaisella luokittelulla, joten seuraavassa vaiheessa edellä kuvatulla tavalla korotetulle vastausaineistolle tehtiin jälkiositus siten, että toimipaikkojen lukumäärät saatiin vastaamaan lopullisen kehikon lukumääriä suuralueen ja toimialan kolminumerotason mukaisissa luokissa. Näin saatiin korop-kertoimet. Lopuksi kertoimia viilattiin vielä CALMAR-makron avulla.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Kun ylipeitto jätettiin laskelmista pois, saatiin vastausasteeksi 88,7 %, jota pidettiin riittävänä.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

EU:n rakennetilastoja koskevanasetuksen (58/97) mukaan kaupan alueellisen määrävuosiselvityksen tietojen tulee valmistua puolentoista vuoden viiveellä tilastovuoden päättymisestä. Tiedot ovat julkaistaessa lopullisia, eivätkä enää muutu.

Tilaston tiedot ovat yritysten 1.1.2004-31.12.2004 välisenä aikana päättyneeltä tilikaudelta. Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys tehdään joka viides vuosi.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Kaupan alueellisen määrävuosiselvityksen tiedoista laadittiin lehdistötiedote, joka julkaistiin 12.5.2006. Tiedot julkaistiin myös internetissä Tilastokeskuksen sivuilla ja toimitettiin Eurostattiin.

Lisätietoja saa sähköpostiosoitteesta hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Kaupan alueellisen määrävuosiselvityksen myyntipinta-alatiedot kerättiin ensimmäisen kerran. Tilastokeskuksessa ne ovat tällä hetkellä ainoat, joten vertailumahdollisuutta ei ole. Osalle toimialojen 521 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä ja 522 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa erikoismyymälöissä toimipaikoista tarvittava myyntipinta-alatieto saatiin hankittua ACNielseniltä. Näitä tietoja voi verrata ACNielsenin rekisteritietoihin.

Paikallisten yksiköiden lukumäärä ja liikevaihto ovat Tilastokeskuksen yritysrekisteristä, joten ne ovat vertailukelpoisia yritysrekisterin tietoihin.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys on osa rakennetilastoja, joten muuttujat on määritelty yhdenmukaisesti.

8. Dokumentointi

Dokumentointi on Tilastokeskuksen yleisen dokumentointikäytännön mukainen.


Päivitetty 28.8.2006

Viittausohje:

Tilasto: Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7194. 2004, Laatuseloste: Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kamv/2004/kamv_2004_2006-08-28_laa_001.html