Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Laatuseloste: Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys

1. Tilastotietojen relevanssi

Kaupan määrävuosin laadittava aluetilasto on rakennetilastoasetuksen (295/2008 EY) sarja 3F. Asetuksen mukaisesti tilasto laaditaan joka viides vuosi ja se kattaa toimialat 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa), 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus. Eurostatille toimitettavien tietojen tarkkuustasona käytetään suuraluetta (NUTS2) ja kolminumerotason toimialaa. Tuotettavat ominaisuustiedot ovat

  • 11210 paikallisten yksiköiden lukumäärä

  • 12110 liikevaihto

  • 17331 myyntipinta-ala (vain kaksinumerotaso 47)

Paikallisten yksiköiden eli toimipaikkojen lukumäärä ja liikevaihto saatiin yritysrekisterin tiedoista, vain myyntipinta-alatiedot kysyttiin yrityksiltä suoraan

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Otosyksikköinä olivat toimialan 47 toimipaikat, ja kehikkona käytettiin yritys- ja toimipaikkarekisteriä. Otospoiminta tehtiin tilastovuoden valmistumiseen nähden niin varhaisessa vaiheessa, että poiminnassa käytettiin vuoden 2008 liikevaihtoa.

Otos poimittiin ositettua otantaa käyttäen. Ositteet muodostettiin toimialan nelinumerotason, suuralueen (NUTS2) ja liikevaihtoon perustuvan suuruusluokituksen mukaan. Toimipaikat jaettiin kahteen suuruusluokkaan toimialoittain, sillä eri toimialojen toimipaikat olivat hyvinkin erikokoisia.

Ositteittain pienistä toimipaikoista poimittiin 5 % ja suurista 15 %, kuitenkin niin että jokaisesta ositteesta tuli mukaan vähintään yhdeksän toimipaikkaa. Jos ositteen koko oli tätä pienempi, kaikki siihen kuuluvat toimipaikat sisällytettiin otokseen. Lopullinen otoskoko oli reilut 2500 toimipaikkaa

Korotusvaiheessa kehikkoperusjoukkona käytettiin yritysrekisterin toimipaikkatason tilastotiedostoa. Korotuksen ensimmäisessä vaiheessa laskettiin poimintakehikon yli- ja alipeittoa korjaavat kertoimet niin, että toimipaikkojen lukumäärät poimintakehikon ositteissa - eli suuralueen, toimialan nelinumerotason mukaisissa ositteissa - saatiin vastaamaan lopullisen kehikon toimipaikkojen lukumääriä vastaavissa ositteissa.

Seuraavaksi korjattiin kadon aiheuttamia vaikutuksia, nämäkin korjauskertoimet laskettiin vielä otospoiminnan mukaisia ositteita käyttäen. Korjaus tehtiin toimipaikkojen lukumäärän suhteen niin, että vastanneiden lukumäärät saatiin vastaamaan kehikon toimipaikkalukumääriä.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Kun ylipeitto jätettiin laskelmista pois, saatiin vastausasteeksi yli 80 %, jota pidettiin riittävänä.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

EU:n rakennetilastoja koskevanasetuksen (295/2008) mukaan kaupan alueellisen määrävuosiselvityksen tietojen tulee valmistua puolentoista vuoden viiveellä tilastovuoden päättymisestä. Tiedot ovat julkaistaessa lopullisia, eivätkä enää muutu.

Tilaston tiedot ovat yritysten 1.1.2009-31.12.2009 välisenä aikana päättyneeltä tilikaudelta. Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys tehdään joka viides vuosi.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tiedot on julkaistu internetissä Tilastokeskuksen sivuilla ja toimitettiin Eurostattiin.

Lisätietoja saa sähköpostiosoitteesta hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Kaupan alueellisen määrävuosiselvityksen myyntipinta-alatiedot kerättiin toisen kerran. Vertailumahdollisuus on vuoden 2004 tietoihin.

Paikallisten yksiköiden lukumäärä ja liikevaihto ovat Tilastokeskuksen yritysrekisteristä, joten ne ovat vertailukelpoisia yritysrekisterin tietoihin.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys on osa rakennetilastoja, joten muuttujat on määritelty yhdenmukaisesti.


Lähde: Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjatta Tenhunen (09) 1734 2927, globalisaatio.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 29.4.2011

Viittausohje:

Tilasto: Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7194. 2009, Laatuseloste: Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kamv/2009/kamv_2009_2011-04-29_laa_001_fi.html