Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.12.2007

Kuluttajien luottamus talouteen ennallaan joulukuussa

Kuluttajien taloudelliset mielialat tiivistävä kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa 14,0, kun se marraskuussa oli 14,5 ja lokakuussa 17,3. Luottamus talouteen oli joulukuussa pitkän ajan keskimääräisellä tasolla ja samalla heikompi kuin vuosi sitten. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3. - 17. joulukuuta 1 501 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset työttömyyskehityksestä paranivat joulukuussa edelliskuuhun verrattuna. Muut osatekijät heikkenivät hieman. Kuluttajien näkemykset omasta taloudestaan ja mahdollisuuksistaan säästää olivat edelleen valoisat. Sen sijaan Suomen talouskasvun arvioitiin hidastuvan lähitulevaisuudessa. Kuluttajat ennakoivat joulukuussa myös, että inflaatio kiihtyy seuraavan 12 kuukauden aikana.

Kuluttajien näkemykset taloudesta joulukuussa 2007, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Joulukuu
 2006
Marraskuu
2007
Joulukuu
2007
Tilanne***
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,9 21,8 3,5 18,2 14,5 14,0 +
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,5 14,1 2,3 10,9 12,7 10,4 +
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
34,7 52,0 10,9 49,4 51,8 49,0 ++
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
5,9 21,7 -14,0 4,3 -7,9 -8,7 - -
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
5,7 27,6 -22,7 8,0 1,5 5,3 -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,0 3,4 0,7 2,5 3,3 3,4  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä**
4,2 7,2 0,8 6,1 4,3 4,4 +
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,0 35,1 14,7 33,0 31,8 33,3 ++
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus
haastatteluhetkellä
20,8 37,7 -2,1 20,4 9,5 13,7 -
Säästämisen edullisuus
haastatteluhetkellä
9,3 36,8 -19,6 28,7 36,8 35,1 ++
Lainanoton edullisuus
haastatteluhetkellä
21,4 42,0 -13,5 17,0 -3,6 -6,5 - -
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.
** Oma työttömyyden uhka kysytty vasta maaliskuusta 2004 lähtien.
*** ++ Tilanne hyvin valoisa, + Tilanne valoisa, - Tilanne heikko, - - Tilanne hyvin heikko.

Joulukuussa 17 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 34 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 25 ja 17 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti joulukuussa 31 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 38 prosenttia odotti joulukuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 27 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat marraskuussa 36 ja 32 prosenttia. Työllisistä 14 prosenttia uskoi joulukuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 11 prosenttia puolestaan arvioi uhan kasvaneen.

Kuluttajat ennustivat joulukuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,4 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli näin vuosien 1995-2007 korkein. Sen pitkän ajan keskiarvo on 2,0 prosenttia.

Joulukuussa 79 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten näin ajatteli 73 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi joulukuussa kannattavaksi 43 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten 64 prosenttia. Yhtä moni kuin aiemmin eli 13 prosenttia kotitalouksista suunnitteli kuitenkin ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 44 prosenttia piti joulukuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli vuosi sitten sama ja marraskuussa 40 prosenttia. Monilla kotitalouksilla oli aikeita käyttää rahaa muun muassa matkailuun seuraavan kuuden kuukauden aikana. Digisovittimen hankintaa harkitsi joulukuussa 24 prosenttia kotitalouksista. Vuoden sisällä 18 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-12/2007

Kuluttajien mikro- ja makroindikaattorit 10/1995-12/2007*

* Mikroindikaattori on keskiarvo kolmesta saldoluvusta: oma talous ja talouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n kuluttua sekä
talouden rahatilanne haastatteluhetkellä.
Makroindikaattori on keskiarvo kahdesta saldoluvusta: Suomen talous ja työttömyys 12 kk:n kuluttua.

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, marraskuu 2007
(keskiarvo: 10/1995-)*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, November 2007
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2007, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. joulukuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2007/12/kbar_2007_12_2007-12-27_tie_001.html