Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.12.2007

Konsumenternas förtroende för ekonomin oförändrat i december

Konsumenternas förtroendeindikator, som sammanfattar konsumenternas inställning, var i december 14,0, medan den i november var 14,5 och i oktober 17,3. Förtroendet för ekonomin låg i december på samma nivå som långtidsmedelvärdet och var samtidigt svagare än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 3-17 december 1 501 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i december förväntningarna på arbetslöshetsutvecklingen jämfört med föregående månad. Övriga delfaktorer försvagades något. Konsumenternas syn på den egna ekonomin och möjligheterna att spara var fortfarande ljusa. Däremot uppskattade man att den ekonomiska tillväxten i Finland kommer att bli långsammare inom den närmaste framtiden. I december förutspådde konsumenterna också att inflationen accelererar under de följande 12 månaderna.

Konsumenternas syn på ekonomin i december 2007, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
December
 2006
November
2007
December
2007
Läget***
Konsumenternas förtroendeindikator 13,9 21,8 3,5 18,2 14,5 14,0 +
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,5 14,1 2,3 10,9 12,7 10,4 +
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
34,7 52,0 10,9 49,4 51,8 49,0 ++
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
5,9 21,7 -14,0 4,3 -7,9 -8,7 - -
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
5,7 27,6 -22,7 8,0 1,5 5,3 -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,0 3,4 0,7 2,5 3,3 3,4  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten**
4,2 7,2 0,8 6,1 4,3 4,4 +
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,0 35,1 14,7 33,0 31,8 33,3 ++
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
20,8 37,7 -2,1 20,4 9,5 13,7 -
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
9,3 36,8 -19,6 28,7 36,8 35,1 ++
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
21,4 42,0 -13,5 17,0 -3,6 -6,5 - -
* Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikator
beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.
** Risken för egen arbetslöshet har frågats bara fr.o.m. mars 2004.
*** ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, - - Läget är mycket svagt

I december trodde 17 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 34 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande siffror 25 och 17 procent. I december litade 31 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 13 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I december litade 38 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 27 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. I november var motsvarande andelar 36 och 32 procent. Av de sysselsatta antog 14 procent i december att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 11 procent åter antog att risken hade ökat.

I december förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 3,4 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna låg således på sin högsta nivå jämfört med åren 1995-2007. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,0 procent.

I december antog 79 procent av konsumenterna att tidpunkten att spara är god. För ett år sedan var andelen 73 procent. 66 procent av hushållen hade sparat och 80 procent trodde att de kan spara under det följande året.

43 procent av konsumenterna ansåg i december att det är fördelaktigt att ta lån. För ett år sedan var motsvarande andel 64 procent. Av hushållen planerade ändå lika många som tidigare, dvs. 13 procent, att ta lån inom ett år.

44 procent av konsumenterna bedömde i december att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var motsvarande siffra lika stor och i november 40 procent. Flera hushåll hade för avsikt att använda pengar bl.a. för resor under de följande sex månaderna. 24 procent av hushållen funderade i december på att köpa en digitalbox. 18 procent av hushållen avsåg att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 8 procent bostad.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-12/2007

Konsumenternas mikro- och makroindikatorer 10/1995-12/2007*

* Mikroindikatornberäknas som ett genomsnitt av tre nettotal: den egna ekonomin och hushållets möjligheter att spara om 12 mån. samt
hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten.
* Makroindikatornberäknas som ett genomsnitt av två nettotal: Finlands ekonomi och arbetslöshet om 12 månader.

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna,
november 2007 (medeltalet: 10/1995-)*

* räknat på basis av säsongrensade serier
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, November 2007
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2007, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2007/12/kbar_2007_12_2007-12-27_tie_001_sv.html