Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.9.2008

Kuluttajien luottamus ennallaan syyskuussa

Kuluttajien luottamus talouteen pysyi syyskuussa suunnilleen ennallaan kuukautta aiempaan verrattuna. Kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa 8,1, kun se oli elokuussa 8,7 ja heinäkuussa 6,5. Luottamus talouteen oli edelleen selvästi heikompi kuin vuosi sitten ja pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. syyskuuta 1 546 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain odotukset työttömyyskehityksestä heikkenivät syyskuussa edelliskuuhun verrattuna. Näkemykset vastaajan oman talouden tulevista kuukausista paranivat jonkin verran. Kuluttajat pitivät lisäksi omaa rahatilannettaan ja säästämismahdollisuuksiaan erinomaisina. Sen sijaan Suomen talouden suhteen pessimismi jatkui. Syyskuussa ei ajankohtaa katsottu otolliseksi kestotavaroiden ostamiselle eikä varsinkaan lainanotolle. Kuluttajien inflaatio-odotus oli syyskuussa matalampi kuin elokuussa.

Kuluttajien näkemykset taloudesta syyskuussa 2008, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Syyskuu
 2007
Elokuu
2008
Syyskuu
2008
Tilanne**
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,7 21,8 3,5 18,5 8,7 8,1 - -
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,4 14,1 2,3 10,2 3,2 6,3 - -
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
35,5 52,0 10,9 51,4 50,5 50,7 ++
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
4,8 21,7 -20,8 -3,5 -16,0 -16,8 - -
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
5,3 27,6 -22,7 15,7 -2,9 -8,0 -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,1 4,6 0,7 3,1 3,9 3,5  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä
4,4 7,6 0,8 5,3 3,0 2,3 - -
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,3 35,1 14,7 32,7 31,9 34,1 ++
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus
haastatteluhetkellä
20,3 37,7 -2,7 12,3 -1,9 -2,7 - -
Säästämisen edullisuus
haastatteluhetkellä
10,6 36,8 -19,6 34,5 29,0 30,5 ++
Lainanoton edullisuus
haastatteluhetkellä
19,4 42,0 -28,1 -6,2 -27,7 -25,7 - -
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä - mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.
** ++ Tilanne hyvin valoisa, + Tilanne valoisa, - Tilanne heikko, - - Tilanne hyvin heikko. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Syyskuussa vain 14 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 44 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 21 ja 27 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti syyskuussa 26 prosenttia kuluttajista ja 14 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Elokuussa nämä osuudet olivat 22 ja 17 prosenttia ja vuosi sitten 29 ja 11 prosenttia.

Kuluttajista 25 prosenttia odotti syyskuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja useampi eli 39 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat elokuussa 28 ja 32 prosenttia ja vuosi sitten 48 ja 16 prosenttia. Syyskuussa 12 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan, mutta jo yhtä moni arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 44 prosenttia arvioi uhan pysyneen ennallaan ja 30 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat syyskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,5 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava lukema oli vielä kesäkuussa 4,6 prosenttia. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Syyskuussa 74 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 68 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja peräti 82 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Lainan ottamisen arvioi syyskuussa kannattavaksi vain 27 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten 44 prosenttia. Kuitenkin lähes yhtä moni kuin vuosi sitten eli 12 prosenttia kotitalouksista suunnitteli syyskuussa ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista vain 34 prosenttia piti syyskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli vuosi sitten 40 prosenttia. Kotitalouksien rahankäyttöaikeet olivatkin syyskuussa maltillisia, mutta muun muassa matkailua ja kodin korjauksia seuraavan kuuden kuukauden aikana suunniteltiin. Vuoden sisällä 17 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 9 prosenttia - eli useampi kuin vuosi sitten - asunnon.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-9/2008

Kuluttajien mikro- ja makroindikaattorit 10/1995-9/2008*

* Mikroindikaattori on keskiarvo kolmesta saldoluvusta: oma talous ja talouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n kuluttua sekä
talouden rahatilanne haastatteluhetkellä.
Makroindikaattori on keskiarvo kahdesta saldoluvusta: Suomen talous ja työttömyys 12 kk:n kuluttua.

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, elokuu 2008*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista. Keskiarvo: 10/1995-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, August 2008
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2008, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 29.9.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. syyskuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2008/09/kbar_2008_09_2008-09-29_tie_001.html