Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.9.2008

Konsumenternas förtroende oförändrat i september

Konsumenternas förtroende för ekonomin var i september nästan oförändrat jämfört med månaden innan. Konsumenternas förtroendeindikator var i september 8,1, medan den i augusti var 8,7 och i juli 6,5. Förtroendet för ekonomin var samtidigt klart svagare än för ett år sedan och klart svagare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1-19 september 1 546 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades i september bara förväntningarna på arbetslöshetsutvecklingen jämfört med föregående månad. Synen på intervjupersonens egen ekonomi de kommande månaderna blev något bättre. Konsumenterna ansåg dessutom att den egna penningsituationen och möjligheterna att spara var utmärkta. Däremot var synen på Finlands ekonomi fortsatt pessimistisk. I september ansåg man att tidpunkten inte var god för att köpa kapitalvaror och minst av allt för att ta lån. Konsumenternas inflationsförväntning var i september lägre än i augusti.

Konsumenternas syn på ekonomin i september 2008, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
September
 2007
Augusti
2008
September
2008
Läget**
Konsumenternas förtroendeindikator 13,7 21,8 3,5 18,5 8,7 8,1 - -
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,4 14,1 2,3 10,2 3,2 6,3 - -
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
35,5 52,0 10,9 51,4 50,5 50,7 ++
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
4,8 21,7 -20,8 -3,5 -16,0 -16,8 - -
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
5,3 27,6 -22,7 15,7 -2,9 -8,0 -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,1 4,6 0,7 3,1 3,9 3,5  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
4,4 7,6 0,8 5,3 3,0 2,3 - -
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,3 35,1 14,7 32,7 31,9 34,1 ++
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
20,3 37,7 -2,7 12,3 -1,9 -2,7 - -
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
10,6 36,8 -19,6 34,5 29,0 30,5 ++
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
19,4 42,0 -28,1 -6,2 -27,7 -25,7 - -
* Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.
** ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, - - Läget är mycket svagt. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

I september trodde bara 14 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 44 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande andelar 21 och 27 procent. I september litade 26 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 14 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I augusti var dessa andelar 22 och 17 procent och för ett år sedan 29 och 11 procent.

I september litade 25 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året, medan fler, dvs. 39 procent, uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i augusti 28 och 32 procent och för ett år sedan 48 och 16 procent. Av de sysselsatta antog 12 procent i september att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, men redan lika många antog att risken hade ökat. 44 procent av de sysselsatta uppskattade att risken för arbetslöshet var oförändrad och 30 procent upplevde att de inte alls är i farozonen när det gäller arbetslöshet.

I september förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 3,5 procent under de följande 12 månaderna. Motsvarande siffra var ännu i juni 4,6, procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I september antog 74 procent av konsumenterna att tidpunkten att spara är god. 68 procent av hushållen hade sparat och rentav 82 procent trodde att de kan spara under det följande året. Bara 27 procent av konsumenterna ansåg i september att det är fördelaktigt att ta lån. För ett år sedan var motsvarande andel 44 procent. Av hushållen planerade i september ändå nästan lika många som för ett år sedan, dvs. 12 procent, att ta lån inom ett år.

Bara 34 procent av konsumenterna bedömde i september att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var motsvarande andel 40 procent. Hushållens planer för hur de ska spendera sina pengar var i september återhållsamma, men det fanns fortfarande planer på att bl.a. resa och renovera hemmet under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 17 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 9 procent - dvs. fler än för ett år sedan - bostad.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-9/2008

Konsumenternas mikro- och makroindikatorer 10/1995-9/2008*

* Mikroindikatornberäknas som ett genomsnitt av tre nettotal: den egna ekonomin och hushållets möjligheter att spara om 12 mån. samt
hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten.
* Makroindikatornberäknas som ett genomsnitt av två nettotal: Finlands ekonomi och arbetslöshet om 12 månader.

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna, augusti 2008*

* Räknat på basis av säsongrensade serier. Medeltalet: 10/1995-
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, August 2008
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2008, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 29.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. september 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2008/09/kbar_2008_09_2008-09-29_tie_001_sv.html