Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.10.2013

Kuluttajat pelkäävät työttömyyden lisääntyvän

Kuluttajien luottamus talouteen on hieman heikentynyt. Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa 3,8, kun se oli syyskuussa 6,3 ja elokuussa 5,0. Lokakuussa luottamus talouteen oli vahvempi kuin vuosi sitten (-1,6), mutta selvästi heikompi kuin pitkällä ajalla keskimäärin (12,3). Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 18. lokakuuta 1 489 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajat olivat lokakuussa edelleen pessimistisiä Suomen talouden tulevaisuuden ja etenkin työttömyyskehityksen suhteen. Arviot työttömyydestä heikkenivät syyskuuhun verrattuna. Kuluttajien näkemykset omasta taloudestaan olivat lokakuussa yhä varovaiset, vaikka paranivat hieman. Toisaalta kotitalouden säästämismahdollisuuksiin luotettiin edelleen, mutta ei aivan yhtä paljon kuin aiemmin.

Lokakuussa ajankohtaa ei katsottu otolliseksi lainanotolle eikä varsinkaan kestotavaroiden ostamiselle. Työllisten kuluttajien kokema omakohtainen työttömyysuhka oli lokakuussa jonkin verran suurempi kuin edeltävinä kuukausina.

Oma ja Suomen talous

Lokakuussa 30 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 31 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vuosi sitten vastaavat osuudet olivat 16 ja 44 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti lokakuussa 25 prosenttia kuluttajista ja 14 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vastaavat osuudet olivat sekä kuukautta että vuotta aiemmin 22 ja 16 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 12 prosenttia odotti lokakuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, mutta reilusti yli puolet eli 61 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat syyskuussa 15 ja 54 prosenttia ja vuosi sitten 8 ja 71 prosenttia.

Lokakuussa 10 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan, kun taas 25 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 43 prosenttia arvioi uhan pysyneen ennallaan ja 22 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat lokakuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,7 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,3 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 37 prosenttia piti lokakuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon. Asuntonsa peruskorjaamista vuoden sisällä suunnitteli 19 prosenttia kotitalouksista.

Säästäminen ja lainanotto

Lokakuussa 55 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 63 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 74 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Etupäässä säästetään pahanpäivän varalle tai lomanviettoa varten. Suosituimpia säästöjen sijoituskohteita ovat määräaikais- tai sijoitustilit, joiden jälkeen tavallisimpia kohteita ovat sijoitusrahastot.

Lainan ottamisen arvioi lokakuussa kannattavaksi 54 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten 60 prosenttia. Kotitalouksista 13 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 10/2012 09/2013 10/2013 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,3 22,9 -6,5 -1,6 6,3 3,8 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,6 14,1 2,3 4,6 4,4 6,2 -
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,6 25,3 -27,1 -17,0 -3,6 -2,5 -
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,3 4,6 0,6 3,2 2,9 2,7  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -1,7 27,6 -51,1 -36,4 -22,0 -28,0 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 0,0 7,6 -18,8 -4,4 -6,6 -9,4 --
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 19,0 41,8 -14,2 6,1 -1,3 2,4 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,4 36,8 -19,6 11,3 7,8 8,0 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,2 42,0 -47,1 16,0 4,4 7,9 -
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,6 52,2 10,9 42,6 46,3 39,4 +/-

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Lokakuussa kuluttajabarometrin vastauskato oli 36,6 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen. Pääasiassa tämä on johtunut yhden osatekijän, kotitalouden säästämismahdollisuuksien saldoluvun laskusta. Perusjoukon laajennus on lisäksi vaikuttanut jonkin verran kodintekniikan omistusta koskeviin tuloksiin.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2013, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (490,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. lokakuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2013/10/kbar_2013_10_2013-10-28_tie_001_fi.html