Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Alueellisten kasvihuonekaasupäästöjen laskentamenetelmä

Alueelliset kasvihuonekaasupäästöt on tuotettu ns. tuotantoperusteisesti allokoimalla kansallisen kasvihuonekaasupäästöjen inventaarion tiedot alueille alueellisten aktiviteettitietojen perusteella. Päästöistä julkaistaan vain päästökaupan ulkopuoliset (non_ETS) päästöt, päästökauppaan kuuluvia (ETS) päästöjä ei julkaista luottamuksellisuus syistä. Tuotantoperusteisesti lasketut alueelliset päästötiedot voivat erota merkittävästi ns. kulutusperusteisesti lasketuista päästöistä. Menetelmällisesti tuotantoperusteisessa laskennassa päästöt allokoituvat päästöjen tuotantopaikkakunnille, kun taas kulutusperusteisessa laskentaperiaatteessa päästöt allokoituvat tuotteen kulutuspaikkakunnalle. Esimerkiksi kunnassa tuotetun kaukolämmön päästöt allokoituvat tuotantoperusteisessa laskentamenetelmässä kokonaisuudessaan tuotantokunnalle, kun taas kulutusperusteisessa laskentamenetelmässä allokoidaan päästöt kunnille, joissa kaukolämpö kulutetaan. Kulutusperusteisesti alueellisia päästötietoja on Suomessa laskettu mm. Suomen ympäristökeskuksen ja CO2-raportin toimesta.

CRF1

Energiasektorin päästöt perustuvat ympäristöhallinnon valvonta- ja kuormitustietojärjestelmän (VAHTI) tietoihin. VAHTI sisältää laitoskohtaiset tiedot ja laitoksen sijaintikunnan.

CRF1A3

Liikenteen päästötiedot perustuvat Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmän (LIPASTO) tietoihin. Laskentajärjestelmä sisältää tiedot tie-, rautatie-, vesi- ja ilmaliikenteen osalta. Tiedot koskevat kotimaan liikennettä.

CRF1A3a

Suomen siviililentoliikenteen päästöt on allokoitu lentokenttäkunnille FINAVIAN lentokenttäkohtaisten liikennemäärätietojen perusteella.

CRF1A3b

Tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt saadaan VTT:n LIPASTO laskentajärjestelmästä kunnittain.

CRF1A3c

Rautatieliikenteen päästöt on allokoitu kunnille Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämällä menetelmällä, jossa päästöt allokoituvat rataverkoston kunnille kunnittaisten päästökerrointen avulla.

CRF1A3d

Vesiliikenteen päästöt on allokoitu kunnille Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämällä menetelmällä, jossa päästöt allokoituvat kunnille vesipinta-alojen perusteella. Kunnittaiset päästökertoimet on muodostettu erikseen rannikko- ja sisävesikunnille.

CRF1A3e

Työkoneiden päästöt on allokoitu kunnille Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämällä menetelmällä, jossa päästöt allokoituvat kunnille kunnittaisten päästökerrointen avulla.

CRF2

Teollisuuden prosessiperäiset päästöt perustuvat ympäristöhallinnon valvonta- ja kuormitustietojärjestelmän (VAHTI) tietoihin. VAHTI sisältää laitoskohtaiset tiedot ja laitoksen sijaintikunnan.

CRF2F

F-kaasujen (HFC-yhdisteiden (fluorihiilivetyjen), PFC-yhdisteiden (perfluorihiilivetyjen) ja rikkiheksafluoridien päästöt on allokoitu kunnille vuoden keskiväkiluvun perusteella.

CRF2 epäsuorat hiilidioksidipäästöt

Epäsuorat hiilidioksidipäästöt on allokoitu kunnille vuoden keskiväkiluvun perusteella.

CRF3

Liuottimien ja muiden tuotteiden käytön päästöt on allokoitu kunnille vuoden keskiväkiluvun perusteella.

CRF4A

Kotieläinten ruoansulatuksen päästöt on allokoitu kunnille Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (TIKE), Suomen turkistarhaajien keskusliiton (STKL), Paliskuntain yhdistyksen ja Suomen Hippos ry:n kunnittaisten eläinmäärätietojen perusteella.

CRF4B

Kotieläinten lannan käsittelyn päästöt on allokoitu kunnille Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (TIKE), Suomen turkistarhaajien keskusliiton (STKL), Paliskuntain yhdistyksen ja Suomen Hippos ry:n kunnittaisten eläinmäärätietojen perusteella.

CRF4D

Viljelysmaiden maaperäpäästöt on allokoitu kunnille Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (TIKE) kunnittaisten viljelysmaan pinta-alatietojen perusteella.

CRF4D12

Kotieläinten lannanlevityksen päästöt on allokoitu kunnille Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (TIKE) kunnittaisten eläinmäärätietojen perusteella.

CRF4D15

Orgaanisten peltojen viljelyn päästöt on allokoitu kunnille Maa- ja elintarviketalouden (MTT) ja Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) yhteisen maannostietokannan kunnittaisten pinta-alatietojen perusteella.

CRF4F

Peltoviljelyn niittyjäännösten polton päästöt on allokoitu kunnille Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (TIKE) kunnittaisten viljelysmaan pinta-alatietojen perusteella.

CRF6A

Kaatopaikkojen päästöt on allokoitu kunnille Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kunnittaisten jätemäärätietojen ja Itä-Suomen yliopiston biokaasun talteenottotietojen perusteella.

CRF6B1

Teollisuuden jätevedenkäsittelyn päästöt on allokoitu kunnille Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kunnittaisten teollisuuden jätevesimäärätietojen perusteella.

CRF6B2

Yhdyskuntien jätevedenkäsittelyn päästöt on allokoitu kunnille Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kunnittaisten yhdyskuntien jätevesimäärätietojen perusteella. Haja-asutusalueen jäteveden käsittelyn päästöt on allokoitu maaseutumaisille kunnille (Tilastokeskuksen kuntaryhmitys) vuoden keskiväkiluvun perusteella.

CRF6B3

Kalanviljelyksen päästöt on allokoitu kunnille vuoden keskiväkiluvun perusteella.

CRF6D

Jätteiden kompostoinnin päästöt on allokoitu kunnille Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kunnittaisten jätteiden kompostointimäärätietojen perusteella.

Lisätietoja Suomen kasvihuonekaasupäästöistä: http://www.stat.fi/tup/khkinv/suominir_2012.pdf

 


Päivitetty 26.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2010, Alueellisten kasvihuonekaasupäästöjen laskentamenetelmä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khki/2010/khki_2010_2012-04-26_men_002.html