Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Käsitteet ja määritelmät

Elokuvakeskus

Alueellinen elokuvakeskus on keskus, jonka tarkoitus on ylläpitää ja kehittää elokuvataiteen toimintaedellytyksiä omalla alueellaan. Keskusten toiminta on luonteeltaan ei-kaupallista, mutta myös kaupallista esitys-, koulutus- ym. toimintaa on. Elokuvakeskusten rahoitus tulee pääosin valtiolta ja kunnilta.

Elokuvasali

Elokuvasali on elokuvateatteriin kuuluva auditorio eli sali, jossa elokuvanäytännöt pidetään. Yhdessä elokuvateatterissa voi olla yksi tai useampia elokuvasaleja.

Kiinteä muinaisjäännös

Museoviraston määrittelyn mukaan kiinteä muinaisjäännös on maaperässä tai veden alla oleva muinaisen ihmisen toiminnasta syntynyt rakenne. Iän mukaan muinaisjäännökset jaetaan esihistoriallisiin ja historiallisiin. Esihistoriallisia muinaisjäännöksiä ovat mm. pronssi- ja rautakautiset hautaröykkiöt, jatulintarhat, linnavuoret, jätinkirkot, seita- ja uhrikivet, pyyntikuopat, kalliomaalaukset sekä kivikautiset asuinpaikat. Historiallisen ajan muinaisjäännöksiä ovat esimerkiksi autioituneet keskiaikaiset kylätontit, kaupunkiarkeologiset kulttuurikerrokset, elinkeino- ja teollisuushistorialliset muinaisjäännökset, kirkonpaikat, tierauniot, käytöstä poistuneet hautausmaat sekä ensimmäisen maailmansodan linnoituslaitteet. Kiinteisiin muinaisjäännöksiin rinnastetaan sellaiset hylyt ja hylyn osat, joiden oletetaan olleen vedessä yli sadan vuoden ajan.

Kirja

Kirja on ei-aikakautinen painettu julkaisu, joka on yleisön saatavissa. Sivumääräkohtaista rajoitusta ei ole, mutta 4-48 -sivuiset julkaisut rajataan omaksi ryhmäkseen, pienpainatteiksi. Kaupallisessa levityksessä olevien kirjojen ohella myös viranomaisten, kuntien, seurojen, yhdistysten, oppilaitosten ym. yhteisöjen selvityksiä, raportteja ja muita julkaisuja pidetään kirjoina. Tilapäiseen käyttöön tarkoitetut aineistot, kuten mainospainotuotteet, esitteet, hinnastot, vuosikertomukset ja ohjelmat eivät sisälly määritelmään.

Kotimainen elokuva

Kotimaisena elokuvana tilastoidaan täysin suomalaisena tuotantona tehdyt elokuvat sekä sellaiset kansainväliset yhteistuotannot, joissa päätuottaja on suomalainen. Kotimaisena elokuvana ei pidetä kansainvälistä yhteistuotantoa, jonka päätuottaja on ulkomaalainen ja vähemmistötuottaja on suomalainen.

Kulttuurialan tutkintoon johtavan koulutuksen oppilaitos

Tilastokeskuksen koulutustilastoissa kulttuurialan tutkintoon johtavan koulutuksen oppilaitos on oppilaitos, joka antaa koulutusta jollakin tai joillakin seuraavista aloista: käsi- ja taideteollisuus, viestintä- ja informaatiotieteet, kirjallisuus, teatteri ja tanssi, musiikki, kuvataide, kulttuurin ja taiteiden tutkimus sekä jotkin muut tarkemmin määrittelemättömät kulttuurin alat. Kulttuurialan tutkintoon johtavaa koulutusta on sekä ammatillisella, ammattikorkeakoulu- että yliopistotasolla.

Kulttuurirakennus

Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntokannasta kulttuuritilastoissa mukana oleviin ns. kulttuurirakennuksiin on luettu teatteri-, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot, elokuvateatterit, kirjastot ja arkistot, museot ja taidegalleriat sekä näyttelyhallit. Rakennus- ja asuntokannassa rakennukset on luokiteltu rakennusten pääasiallisen käyttötavan mukaan.

Kulttuuritapahtuma

Tilastokeskuksen kulttuuritilastoissa tilastoitaviin kulttuuritapahtumiin kuuluvat Finland Festivalsin jäsentapahtumat sekä sellaiset kulttuuritapahtumat, jotka ovat saaneet opetus- ja kulttuuriministeriön tukea.

Kuntien kulttuuritoimen nettokustannukset

Tilastokeskuksen aluetaloustilastojen kuntien taloustilastoissa kuntien kulttuuritoimen nettokustannuksiin luetaan seuraavien kunnan järjestämien toimintamuotojen kustannukset: yleiset kirjastot, museo- ja näyttelytoiminta, teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta, musiikkitoiminta, taiteen perusopetus ilman kunnan kansalaisopiston järjestämää taiteen perusopetusta sekä muu kulttuuritoimi (mm. kongressi- ja kulttuurikeskukset sekä kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tuki ja tarjonta). Nettokustannukset saadaan vähentämällä kokonaiskustannuksista tuotot.

Käsi- ja taideteollisuusyhdistys

Käsi- ja taideteollisuusyhdistys on alan elinkeino-, kulttuuri- ja koulutustoimintaa harjoittava yhdistys. Toimintaan kuuluu myös näyttelyiden, messujen ym. tapahtumien järjestämistä. Alueellisten käsi- ja taideteollisuusyhdistysten kattojärjestönä toimii Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry.

Monikulttuurikeskus

Monikulttuurikeskus on maahanmuuttajille ja etnisille vähemmistöille tarkoitettu kohtaamispaikka, joka toimii erilaisten monikulttuuristen tapahtumien, näyttelyiden ym. pitopaikkana. Monikulttuurikeskus välittää myös tietoa eri kulttuureista. Monikulttuurikeskuksen tarkoituksena on lisäksi edistää valtaväestön ja etnisten vähemmistöjen vuorovaikutusta ja tehdä tunnetuksi vähemmistökulttuureja.

Perinnealus

Perinnealus on Museoviraston perinnealusrekisteriin sisältyvä kulttuurihistoriallisesti arvokas alus.

Päätoimisesti hoidettu museo

Museolain (729/1992) mukaan museo on päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettu, kun museota varten on perustettu vähintään yksi päätoiminen virka tai toimi, jonka haltijalta edellytetään ammatillista perehtyneisyyttä museon toimialaan.

Museokokoelmat jaetaan seuraaviin luokkiin: esineet, taideteokset, näytteet

ja kuvat. Esineet ovat pääosin kulttuurihistoriallisissa museoissa,

taideteokset taidemuseoissa ja näytteet luonnontieteellisissä museoissa.

Kuvia on runsaasti kaikentyyppisissä museoissa. Museoviraston

vuosittain julkaisemat museotilastot sisältävät tietoja päätoimisesti

hoidettujen museoiden kokoelmista, käyntimääristä, toiminnasta ja

taloudesta.

Seurantalo

Seurantalo on seuran tai työväenyhdistyksen ylläpitämä, kaikille avoin kokoontumis-, harrastus- ja juhlatalo. Opetus- ja kulttuuriministeriö on avustanut seurantalojen kunnostusta vuodesta 1978 lähtien. Avustusten jakamisesta huolehtii Suomen Kotiseutuliitto.

TOL2002

TOL2002 on Tilastokeskuksen toimialaluokitus 2002. Tilastokeskuksen yritysrekisteri sisältää yritykset TOL2002-luokituksen mukaisesti luokiteltuina. Rekisterissä ovat mukana sellaiset yritykset, jotka ovat toimineet tilastointivuotena vähintään 7 kuukautta ja joiden henkilöstön määrä on yli 0,5 henkilötyövuotta tai liikevaihto yli 9 636 euroa. Yritykset sijoitetaan toimialaluokkiin niiden pääasiallisen toimialan mukaan. Kulttuurialan yrityksiin on kulttuuritilastoissa sisällytetty seuraavissa TOL2002-pääluokissa olevat yritykset:

 • taiteilija-, näyttämö- ja konserttitoiminta,
 • kirjastot, arkistot ja museot yms.,
 • taide- ja antiikkiliikkeet,
 • kirjojen kustantaminen ja kauppa,
 • sanoma- ja aikakauslehtien tuotanto ja jakelu,
 • muu painaminen ja siihen liittyvä toiminta,
 • radio- ja televisiotoiminta,
 • elokuvien ja videoiden tuotanto ja jakelu,
 • äänitteet,
 • soitinten ja musiikkitarvikkeiden valmistus ja kauppa,
 • mainonta,
 • arkkitehti- ja taideteollinen suunnittelu,
 • valokuvaus,
 • viihde-elektroniikan valmistus ja kauppa (lukuun ottamatta kodinkoneiden ns. "valkoista linjaa" (jääkaapit, pesukoneet yms.),
 • huvipuistot ja pelit sekä muu viihde ja virkistys.

Tanssin aluekeskus

Tanssin aluekeskus on opetusministeriön vuonna 2004 käynnistämään tanssin aluekeskusverkostoon kuuluva keskus, jonka tarkoitus on parantaa tanssitaiteen toimintaedellytyksiä, lisätä tanssitaiteilijoiden työtilaisuuksia sekä laajentaa kulttuuritoimintaa valtakunnallisesti.

Työllinen työvoima

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastot on kokonaistilasto, jossa työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 18-74-vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa tai suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaistietoihin. Kulttuurialan työlliseen työvoimaan on kulttuuritilastoissa sisällytetty seuraavilla Tilastokeskuksen toimialaluokitus 2002:n (TOL2002) toimialoilla työskentelevät:

 • taiteilija-, näyttämö- ja konserttitoiminta,
 • kirjastot, arkistot ja museot yms.,
 • taide- ja antiikkiliikkeet,
 • kirjojen kustantaminen ja kauppa,
 • sanoma- ja aikakauslehtien tuotanto ja jakelu,
 • muu painaminen ja siihen liittyvä toiminta,
 • radio- ja televisiotoiminta,
 • elokuvien ja videoiden tuotanto ja jakelu,
 • äänitteet,
 • soitinten ja musiikkitarvikkeiden valmistus ja kauppa,
 • mainonta,
 • arkkitehti- ja taideteollinen suunnittelu,
 • valokuvaus,
 • viihde-elektroniikan valmistus ja kauppa (lukuun ottamatta kodinkoneiden ns. "valkoista linjaa" (jääkaapit, pesukoneet yms.),
 • huvipuistot ja pelit sekä muu viihde ja virkistys.

Valokuvakeskus

Alueellinen valokuvakeskus on keskus, jonka tarkoitus on ylläpitää ja kehittää valokuvataiteen toimintaedellytyksiä omalla alueellaan. Valokuvakeskukset toimivat itsenäisinä yhdistyksinä, ja niiden rahoitus tulee pääosin valtiolta, kunnilta ja säätiöiltä. Toiminta on luonteeltaan ei-kaupallista kuten elokuvakeskustenkin. Näyttelyiden ja koulutustilaisuuksien järjestäminen ovat keskeisimmät toimintamuodot.

Valtionosuusorkesteri

Valtionosuusorkesteri eli vos-orkesteri on lakisääteisen valtion rahoitusosuuden piiriin kuuluva orkesteri.

Valtionosuusteatteri

Valtionosuusteatteri eli vos-teatteri on lakisääteisen valtion rahoitusosuuden piiriin kuuluva teatteri.

Vapaan sivistystyön oppilaitos

Tilastokeskuksen koulutustilastoissa vapaan sivistystyön oppilaitoksiin luetaan kuuluviksi liikunnan koulutuskeskukset, kansanopistot, kansalais- ja työväenopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot.

Vierasateljee ja taiteilijaresidenssi

Vierasateljee on taiteilijavieraalle tarkoitettu ateljee, jossa hän voi työskennellä vierailun aikana. Taiteilijaresidenssi on vierailevan taiteilijan käyttöön varattu asunto. Suomessa vierasateljeita ja taiteilijaresidenssejä ylläpitää Suomen Taiteilijaseuran ateljeesäätiö. Säätiön tarkoituksena on taiteilijoiden työskentelyedellytysten parantaminen.

Yleinen kirjasto

Yleinen kirjasto on kunnan- tai kaupunginkirjasto. Se on kaikille avoin kirjasto, jonka kokoelmat on tarkoitettu yleiseen käyttöön. Yleisissä kirjastoissa on pääkirjastoja, sivukirjastoja, laitoskirjastoja, kirjastoautoja, kirjastoveneitä sekä muita palvelupaikkoja. Kirjastolain (4.12.1998/904) mukaan jokaisen kunnan tehtävänä on järjestää kirjastopalvelut itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai muulla tavoin. Yleisen kirjaston omien kokoelmien käyttö kirjastossa ja niiden lainaus on maksutonta.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kulttuuri [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7315. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klt/kas.html