Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Allmänt bibliotek

Ett allmänt bibliotek är ett kommun- eller stadsbibliotek. Biblioteket är öppet för alla och dess samlingar är tillgängliga för allmänheten. Bland de allmänna biblioteken finns huvudbibliotek, filialbibliotek, anstaltsbibliotek, bokbussar, bokbåtar samt andra serviceställen. Enligt bibliotekslagen (4.12.1998/904) ska varje kommun ordna bibliotekstjänster, antingen själv eller tillsammans med andra kommuner eller på något annat sätt. Det allmänna bibliotekets egna samlingar kan användas och lånas gratis på biblioteket.

Biografsalong

En biografsalong är ett auditorium eller en sal som hör till en biograf och där bioföreställningar visas. I en biograf kan det finnas en eller flera biografsalonger.

Bok

En bok är en tryckt, för allmänheten tillgänglig publikation som inte är en tidskrift. Antalet sidor är inte begränsat, men publikationer på 4-48 sidor avgränsas i en grupp för sig, i småtryck. Utöver böcker som distribueras kommersiellt betraktas också myndigheters, kommuners, organisationers, föreningars, läroanstalters o.a. sammanslutningars utredningar, rapporter och andra publikationer som böcker. Material som är avsett för tillfälligt bruk, såsom reklamtrycksaker, broschyrer, prislistor, årsberättelser och program är inte böcker.

Fast fornlämning

Enligt museiverkets definition är en fast fornlämning en konstruktion i jordmånen eller under vatten, som uppstått till följd av forntida mänsklig verksamhet. Fornlämningar indelas på basis av ålder i förhistoriska och historiska lämningar. Förhistoriska fornlämningar är bl.a. gravrösen från brons- eller järnåldern, jungfrudanser, borgberg, jättekyrkor, sejtar och offerstenar, fångstgropar, hällristningar och boplatser från stenåldern. Fornlämningar från historisk tid är t.ex. ödelagda medeltida bytomter, stadsarkeologiska kulturlager, närings- och industrihistoriska fornlämningar, platser där det funnits kyrkor, vägruiner, övergivna begravningsplatser och fästningsanläggningar från första världskriget. Med fasta fornlämningar jämställs sådana vrak och vrakdelar som antas ha funnits under vatten i mer än hundra år.

Filmcentrum

Ett regionalt filmcentrum är ett centrum vars syfte är att upprätthålla och utveckla verksamhetsförutsättningarna för filmkonsten inom sitt område. Verksamheten är icke-kommersiell till sin karaktär, även om uppvisningar, utbildningsverksamhet o.d. också förekommer på kommersiell basis. Filmcentrumen finansieras huvudsakligen av staten och kommunerna.

Fotograficentrum

Ett regionalt fotograficentrum är ett centrum vars syfte är att upprätthålla och utveckla verksamhetsförutsättningarna för fotokonsten inom sitt område. Fotograficentrumen fungerar som självständiga föreningar och finansiering erhålls huvudsakligen från staten, kommuner och stiftelser. Verksamheten är icke-kommersiell till sin karaktär i likhet med filmcentrumens verksamhet. De viktigaste verksamhetsformerna är anordnande av utställningar och kurser.

Föreningshus

Med föreningshus avses ett hus avsett för mötes- och festverksamhet samt aktiviteter, som upprätthålls av en förening eller arbetarförening och som är öppet för alla. Undervisnings- och kulturministeriet har understött reparationen av föreningshus sedan år 1978. Finlands Hembygdsförbund sköter utdelningen av bidrag.

Gästateljé och konstnärsresidens

Med gästateljé avses en ateljé för en konstnärsgäst som kan arbeta där under sin vistelse. Ett konstnärsresidens är en bostad som en gästande konstnär får till sitt förfogande. I Finland upprätthålls gästateljéer och konstnärsresidens av Ateljéstiftelsen för Konstnärsgillet i Finland. Stiftelsen verkar för att förbättra konstnärernas arbetsvillkor.

Hantverksförening

Med hantverksförening avses en förening som bedriver närings-, kultur- och utbildningsverksamhet inom branschen. Verksamheten omfattar också anordnande av utställningar, mässor o.d. evenemang. Som takorganisation för de regionala hantverksföreningarna verkar Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito r.f.

Inhemsk film

Som inhemsk film statistikförs filmer som är helt finländska produktioner samt sådana internationella samproduktioner där huvudproducenten är finländare. Internationella samproduktioner där huvudproducenten är utländsk och minoritetsproducenten är finländare, betraktas inte som inhemska filmer.

Kulturell byggnad

Till de s.k. kulturella byggnader från Statistikcentralens byggnads- och bostadsbestånd som finns med i dess kulturstatistik hör teater-, opera-, konsert- och kongresshus, biografer, bibliotek och arkiv, museer och konstgallerier samt utställningshallar. Byggnaderna i Statistikcentralens byggnads- och bostadsbestånd är indelade enligt byggnadernas huvudsakliga användningssätt.

Kulturevenemang

Till de kulturevenemang som statistikförs i Statistikcentralens kulturstatistik hör Finland Festivals medlemsevenemang samt sådana kulturevenemang som har erhållit stöd från undervisnings- och kulturministeriet.

Läroinrättning inom fritt bildningsarbete

I Statistikcentralens utbildningsstatistik hör idrottsutbildningscentrer, folkhögskolor, medborgarinstitut, arbetarinstitut, studiecentraler och sommaruniversitet till läroanstalter för fritt bildningsarbete.

Läroinrättning med utbildning som leder till kulturexamen

I Statistikcentralens utbildningsstatistik avses med läroinrättning med utbildning som leder till kulturexamen en läroinrättning som ger utbildning inom någon eller några av följande områden: hantverk och konstindustri, mediekultur och informationsvetenskaper, litteratur, teater och dans, musik, bildkonst, kultur- och konstforskning samt några andra ospecificerade kultursektorer. Utbildning som leder till examen inom kultursektorn ges på yrkes-, yrkeshögskole- och universitetsnivå.

Museum som sköts på heltid

Enligt museilagen (729/1992) sköts ett museum på heltid och yrkesmässigt, då minst en tjänst eller en befattning grundats som huvudsyssla för museet och då professionell förtrogenhet med museibranschen krävs av innehavaren av denna tjänst eller befattning. Museisamlingarna indelas i följande kategorier: föremål, konstverk, prover och bilder. Föremålen finns huvudsakligen i kulturhistoriska museer, konstverken i konstmuseer och proverna i naturhistoriska museer. Bilder finns det rikligt av i alla typer av museer. Museiverket publicerar årligen museistatistik som innehåller uppgifter om samlingar, antalet besökare, verksamhet och ekonomi gällande på heltid skötta museer.

Mångkulturcentrum

Ett mångkulturcentrum är en mötesplats för invandrare och etniska minoriteter, som fungerar som evenemangsplats för olika mångkulturella tillställningar och utställningar osv. Mångkulturcentrumet förmedlar också information om olika kulturer. Syftet med ett mångkulturcentrum är dessutom att främja växelverkan mellan majoritetsbefolkningen och etniska minoriteter och lyfta fram minoritetskulturer.

Nettodriftskostnader i kommunerna inom kulturbranschen

I Statistikcentralens regionala ekonomiska statistik som innehåller statistik över kommunalekonomin räknas följande kostnader för kommunernas verksamhetsformer till nettokostnaderna för kulturverksamheten i kommunerna: allmänna bibliotek, musei- och utställningsverksamhet, teater-, dans- och cirkusverksamhet, musikverksamhet, grundläggande konstundervisning exkl. kommunens medborgarinstituts grundundervisning i konst samt annan kulturverksamhet (t.ex. kongress- och kulturcentrum samt stöd och utbud av kulturhobbyer och -tjänster). Nettokostnaderna fås genom att avdra intäkterna från totalkostnaderna.

Regionalt danscentrum

Ett regionalt danscentrum är ett centrum som hör till det nätverk av regionala danscentra som undervisningsministeriet startade år 2004. Dess målsättning är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för danskonsten, öka arbetsmöjligheterna för danskonstnärer och utvidga kulturverksamheten runt om i landet.

Statsandelsorkester

En statsandelsorkester är en orkester som omfattas av en lagstadgad statsandel.

Statsandelsteater

En statsandelsteater är en teater som omfattas av en lagstadgad statsandel.

Sysselsatt arbetskraft

Statistikcentralens sysselsättningsstatistik är totalstatistik, där alla 18-74-åringar som var sysselsatta den sista veckan under året och inte var arbetslösa arbetssökande vid arbetskraftsbyrån eller utförde militär- eller civiltjänst hörde till den sysselsatta arbetskraften. Uppgiften om sysselsättning baserar sig på arbetspensionsuppgifter och uppgifter från skattemyndigheterna. I kulturstatistiken ingår i den sysselsatta arbetskraften inom kulturbranschen de personer som arbetar inom följande näringsgrenar enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning 2002 (TOL2002):

 • konstnärs-, scen- och konsertverksamhet
 • biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.
 • konsthandlar och antikvitetsaffärer
 • bokutgivning och -handel
 • produktion och utdelning av tidningar och tidskrifter
 • annan tryckning
 • radio- och TV-verksamhet
 • produktion och utdelning av filmer och videor
 • ljudinspelningar
 • tillverkning och handel av musikinstrument och -artiklar
 • reklamverksamhet
 • arkitekt- och konstindustriell planering
 • fotoverksamhet
 • tillverkning och handel med hemelektronik (utan så kallade vitvaror (kylskåp, tvättmaskiner o.d.))
 • nöjesparker, spel och annan underhållnings- och rekreationsverksamhet.

TOL2002

TOL2002 är Statistikcentralens näringsgrensindelning 2002. Statistikcentralens företagsregister omfattar företag klassificerade enligt indelningen TOL2002. I registret finns sådana företag som varit verksamma minst 7 månader under statistikåret och vars personalstyrka är mer än 0,5 årsverken eller vars omsättning överstiger 9 636 euro. Företagen placeras i näringsgrensgrupper på basis av deras huvudsakliga näringsgren. I kulturstatistiken har företag för följande TOL2002-huvudgrupper inräknats i kulturbranschens företag:

 • konstnärs-, scen- och konsertverksamhet
 • biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.
 • konsthandlar och antikvitetsaffärer
 • bokutgivning och -handel
 • produktion och utdelning av tidningar och tidskrifter
 • annan tryckning
 • radio- och TV-verksamhet
 • produktion och utdelning av filmer och videor
 • ljudinspelningar
 • tillverkning och handel av musikinstrument och -artiklar
 • reklamverksamhet
 • arkitekt- och konstindustriell planering
 • fotoverksamhet
 • tillverkning och handel med hemelektronik (utan så kallade vitvaror (kylskåp, tvättmaskiner o.d.))
 • nöjesparker, spel och annan underhållnings- och rekreationsverksamhet.

Traditionsfartyg

Ett traditionsfartyg är ett kulturhistoriskt värdefullt fartyg inkluderat i Museiverkets traditionsfartygsregister.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kultur [e-publikation].
ISSN=2341-7390. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klt/kas_sv.html