Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 2.5.2019

Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 2 834 euroa vuonna 2018

Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorilla työskentelevien kokoaikaisten ja täyttä palkkaa saaneiden kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion mediaani oli 2 834 euroa kuukaudessa vuonna 2018. Säännöllisen työajan ansioiden keskiarvo oli 3 105 euroa kuukaudessa. Kuntasektorin kuukausipalkkaista palkansaajista 81 prosenttia oli naisia. Naisten mediaaniansiot olivat 2 771 euroa kuukaudessa ja miesten 3 241 euroa. Kuntasektorin nimellisansiot nousivat ansiotasoindeksin ennakkotietojen mukaan 1,7 prosenttia vuoden 2017 loka-joulukuusta vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan.

Kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansioiden jakaumat ammatin pääluokat mukaan vuonna 2018

Kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansioiden jakaumat ammatin pääluokat mukaan vuonna 2018

Kuntasektorin kuukausipalkkaisista palkansaajista kolmannes eli 32 prosenttia luokitellaan erityisasiantuntijoiksi, 27 prosenttia asiantuntijoiksi ja 28 prosenttia palvelu- ja myyntityöntekijöiksi. Erityisasiantuntijoiden säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 3 616 euroa, asiantuntijoiden 2 826 euroa ja palvelu- ja myyntityöntekijöiden 2 457 euroa kuukaudessa vuonna 2018. Johtajien osuus kuntasektorilla oli 1,5 prosenttia ja heidän säännöllisen työajan ansionsa olivat 4 993 euroa kuukaudessa. Palkkahajonta oli suurinta johtajien ja erityisasiantuntijoiden keskuudessa ja pienintä toimisto- ja asiakastyöntekijöillä. Kuntasektorin parhaiten palkatut johtajat olivat toimitusjohtajia 8 623 euron mediaaniansioilla ja julkishallinnon ylimpiä virkamiehiä 7 175 euron ansioilla. Opetusalan johtajien ansiot olivat hieman johtajien keskikastin yläpuolella. Matalimmin palkatut johtajat toimivat lasten- ja vanhustenhuollossa ja muiden yhteiskunnan palvelujen alalla. Heidän säännöllisen työajan ansionsa olivat alle 4 000 euroa.

Palkkaerot suurimmat johtajilla ja erityisasiantuntijoilla

Kuntasektorin erityisasiantuntijoiden keskuudessa oli myös suuria palkkaeroja. Parhaiten palkattuja erityisasiantuntijoita olivat lääkärit, ylilääkärit, erikoislääkärit ja hammaslääkärit. Matalasti palkattuja erityisasiantuntijoita olivat kuntasektorilla lastentarhanopettajat sekä monet taiteen, viihteen ja virkistyksen toimialalla työskentelevät alle 3 000 euron säännöllisillä kuukausiansioilla.

Kuntasektorille tyypillisiin ammattiryhmiin kuuluvien kokoaikaisten ja täyttä palkkaa saavien säännöllisen työajan ansioita vuonna 2018

  Kokoaikaisten lukumäärä Keskiarvo 1.desiili Mediaani 9.desiili
2211 Yleislääkärit 2 641 6 300 4 463 6 212 8 091
2212 Ylilääkärit ja erikoislääkärit 8 105 5 945 3 829 5 925 8 157
2261 Hammaslääkärit 1 622 6 261 4 622 6 179 7 927
2330 Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat 16 131 3 921 3 065 3 944 4 721
2341 Peruskoulun alaluokkien opettajat 22 156 3 499 2 850 3 523 4 136
2342 Lastentarhanopettajat 15 179 2 686 2 432 2 667 2 943
2622 Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. 1 110 2 899 2 466 2 781 3 426
3221 Sairaanhoitajat ym. 43 204 3 047 2 576 2 979 3 613
3412 Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. 16 367 2 688 2 248 2 649 3 201
5311 Lastenhoitotyöntekijät 25 494 2 267 1 993 2 272 2 492
5321 Lähihoitajat 32 203 2 772 2 355 2 760 3 193
5322 Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) 12 392 2 582 2 182 2 590 2 943

Kuntasektorin suurin yksittäinen ammattiryhmä oli sairaanhoitajat, joita oli 13 prosenttia sektorin kuukausipalkkaisista. Eri ammattiryhmissä peruspalkan päälle maksettavien säännöllisten ja ei-säännöllisten lisien määrä vaihtelee. Sairaanhoitajien peruspalkan keskiarvo oli 2 483 euroa kuukaudessa. Säännöllisten lisien kanssa keskiansiot olivat 3 047 euroa. Säännöllisiin lisiin lasketaan henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, luontoisedut sekä euromääräiset vuosisidonnaiset lisät. Sairaanhoitajien keskimääräiset kokonaisansiot olivat 3 118 euroa, eli lisien osuus kokonaisansioista oli sairaanhoitajilla 20 prosenttia, 635 euroa. Kokonaisansioihin lasketaan mukaan yli- ja lisätyöajalta maksettu palkka sekä osin myös varallaolo-, hälytys- ja päivystyskorvaukset, muttei kertaluonteisia eriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita.

Kun tarkastellaan sairaanhoitajien matalimmin palkatun kymmenyksen (1.desiilin) ansioita, olivat ansiot 2 576 euroa säännölliseltä työajalta, kun taas ylimmin palkattu kymmenys (9.desiili) ansaitsi 3 613 euroa kuukaudessa. Erot johtuvat pitkälti erilaisista lisistä, koska lähes kaikki sairaanhoitajat kuuluvat samaan palkkaluokkaan.

Lääkäreiden ansiot vaihtelevat myöskin paljon. Kokoaikaisten yleis- ja erikoislääkärien palkoista kolmasosa tuli muusta kuin peruspalkasta ja heillä oli paljon ei-säännöllisiä lisiä. Esimerkiksi yleislääkärien alimman desiilin säännöllisen työajan ansiot olivat 4 463 euroa ja ylimmän desiilin 8 091 euroa, jolloin parhaiten palkattujen ansiot olivat 45 prosenttia suuremmat alimpaan kymmenykseen kuuluvien palkkoihin nähden. Opettajilla neljäsosa palkasta tuli muusta kuin peruspalkasta. Opettajien lisät olivat pääsääntöisesti säännöllisen työajan lisiä.

Kuntasektorille tyypillisten ammattiryhmien kokonaisansioiden muodostuminen vuonna 2018

Kuntasektorille tyypillisten ammattiryhmien kokonaisansioiden muodostuminen vuonna 2018

Kuntasektorilla viidesosa määräaikaisia, osa-aikaisia reilu kymmenesosa

Kuntasektorilla on neljä pääsopimusalaa, joihin kuuluvat kunnallinen, opetushenkilöstön, teknisten ja lääkärien virka- ja työehtosopimukset. Kuntasektorin työntekijöistä oli vuonna 2018 määräaikaisessa työsuhteessa 22 prosenttia. Määräaikaisten ansiot olivat vakituisten ansioita 8 prosenttia pienemmät. Ero johtuu pitkälti siitä, että määräaikaisille on kertynyt säännöllisiä lisiä, kuten kokemuslisiä vähemmän.

Kuntasektorin palkat sopimusaloittain ja palvelussuhteen muodon mukaan vuonna 2018

Sopimusalat yhteensä   Lukumäärä Mediaaniansiot
  Vakinaiset 279 466 2 879
  Määräaikaiset 77 590 2 645
Kvtes 1)      
  Vakinaiset 206 253 2 699
  Määräaikaiset 57 974 2 499
Ovtes 2)      
  Vakinaiset 45 874 3 856
  Määräaikaiset 11 410 3 060
Tekniset 3)      
  Vakinaiset 18 973 3 164
  Määräaikaiset 3 027 2 423
Lääkärit 4)      
  Vakinaiset 7 710 6 671
  Määräaikaiset 5 040 4 656
Muut 5)      
  Vakinaiset 656 3 064
  Määräaikaiset 139 2 708
1) Kunnallinen opetushenkilöstö virka-ja työehtosopimus
2) Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
3) Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus
4) Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus
5) Kunnallinen muusikkojen sekä näyttelijöiden virka- ja työehtosopimus

Kuntasektorin palkansaajista 13 prosenttia oli osa-aikaisessa työsuhteessa ja osuus on pysynyt samalla tasolla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Palvelu- ja myyntityöntekijöistä 17 prosenttia oli osa-aikatyössä, kun taas asiantuntijoista ja erityisasiantuntijoista 14 prosenttia. Vaikka palvelu- ja myyntityöntekijöiden keskuudessa osa-aikatyö oli yleisintä, oli sosiaali- ja terveysalan erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden keskuudessa yksittäisiä ammattiryhmiä, joissa osa-aikatyötä tehtiin kaikkein eniten. Hammaslääkäreistä 33 prosenttia, kätilöistä ja yleislääkäreistä 26 prosenttia ja ylilääkäreistä ja erikoislääkäreistä 19 prosenttia oli osa-aikaisia. Kuntasektorin osa-aikaisista lääkäreistä arviolta noin kolmasosalla oli Tilastokeskuksen työssäkäyntitietojen mukaan myös toinen työ.

Sairaanhoitajista osa-aikatyötä teki 16 prosenttia ja lähihoitajista 15 prosenttia. Päiväkotiapulaisista osa-aikaisia oli lähes joka neljäs, mutta lastentarhanopettajista ja lastenhoitotyöntekijöistä alle kymmenesosa. Kuntasektorin maa- ja metsätyöntekijöistä teki kolmasosa osa-aikaista työtä. Heitä oli kuntasektorilla kuitenkin hyvin vähän, noin prosentti koko sektorin työntekijöistä. Kokoaikaisiksi määritellään sellaiset henkilöt, joiden säännöllinen viikkotyöaika on yli 90 prosenttia alan keskimääräisestä.

Vuonna 2018 kuntasektorilla oli kuukausipalkkaisessa palvelussuhteessa noin 462 000 henkilöä, joista tilastoon lasketaan mukaan noin 413 000 henkilön tiedot. Ulkopuolelle jäävät ne palvelussuhteessa olevat, jotka eivät ole saaneet palkkaa tai palkka on maksettu vähennettynä. Kuntasektorin kuukausipalkkaisista oli kokoaikaisia 357 056 ja 55 453 osa-aikaisia. Lukumäärät ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana vaihdelleet suuntaansa muutamia prosentteja ja eroa on tänä aikana ollut enimmillään noin 10 000 palkansaajan verran. Tuntipalkkaisia oli vuonna 2018 kuntasektorilla noin 6 800 henkilöä ja näiden palkkausta käsitellään omassa katsauksessaan.

Kuntasektorin kokoaikaisten palkansaajien lukumäärät vuosina 2008–2018

Kuntasektorin kokoaikaisten palkansaajien lukumäärät vuosina 2008–2018

Kuntasektorin palkkatilasto muodostetaan kokonaisaineistosta

Kuntasektorin palkkatilasto laaditaan vuosittain kaikkien kuntien ja kuntayhtymien toimittamasta työsuhdeaineistosta. Aineisto sisältää tietoja henkilöiden ansioista yksittäisten palkkatekijöiden tarkkuudella. Tilastoon ilmoitetaan lokakuun aikana ansaitut peruspalkat ja palkanlisät sekä koko vuoden ajalta maksetut tulospalkkiot, kertapalkkiot, kannustuslisät ja lomarahat.

Kunnat ja kuntayhtymät ylläpitävät lisäksi ajantasaisia tietoja kuntien toimipaikoista, joiden perusteella määritellään kuntasektorilla työskentelevien toimiala ja työpaikan sijainti. Toimipaikkojen tietoja hyödynnetään myös Tilastokeskuksen yritysrekisterissä sekä työssäkäyntitilastossa, jossa niitä käytetään muun muassa työpaikkaomavaraisuusasteen laskennassa.

Tilastokeskuksen sektorikohtaiset palkka-aineistot kootaan Palkkarakennetilastoon, jossa eri sektorien tiedot ovat toisiinsa nähden vertailukelpoiset. Vuoden 2018 palkkarakennetilaston tiedot julkistetaan 6.9.2019.

Palkkatilastojen ansiokäsitteet

Tilastokeskuksen palkkatilastoissa käytetty säännöllisen työajan ansion käsite sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut. Kokonaisansio sisältää lisä- ja ylitöiden ansiot sekä osin myös mahdolliset varallaolo-, päivystys- ja hälytyskorvaukset ja muut epäsäännöllisesti maksettavat lisät. Kokonaisansioon ei kuitenkaan lasketa kertaluonteisia palkkaeriä, kuten lomarahaa ja tulospalkkioita.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn joukon keskimmäistä havaintoa. Mikäli palkansaajat järjestetään jonoon ansioiden suuruusjärjestyksessä, keskimmäisen palkansaajan palkka on mediaaniansio.


Lähde: Kuntasektorin palkat 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, Terhi Öberg 029 551 3566, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (564,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 2.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2018/ksp_2018_2019-05-02_tie_001_fi.html