Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröintitilasto: laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

Tilastokeskus tuottaa kuukausittain tilaston moottoriajoneuvojen ensirekisteröinneistä. Tilasto kuvaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana rekisteröityjen uusien ajoneuvojen määrää Manner-Suomessa. Ajoneuvohallintokeskus luovuttaa Tilastokeskukselle tiedot uusista ajoneuvoista tilastointia varten. Ahvenanmaalla ajoneuvorekisteriä ylläpitää Ålands Motorfordonsbyrå, jolta Tilastokeskus saa vuosittain summatiedot ensirekisteröinneistä.

Suomessa rekisteröintivelvollisuuden alaisia tieliikenteen ajoneuvoja ovat henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autot, moottoripyörät, mopot, moottorikelkat, traktorit, moottorityökoneet sekä perävaunut. Kevyet kolmi- ja nelipyöräiset ajoneuvot (L5e, L6e ja L7e) rinnastetaan lainsäädännössä yleensä mopoihin. Ensirekisteröintitilaston määritelmät perustuvat ajoneuvolainsäädäntöön ja tilastoissa käytetään kansainvälisiä luokituksia (esim. kantavuusluokat)

Ensirekisteröintitilastojen avulla seurataan ajoneuvomarkkinoita. Tilastoja käyttävät Ajoneuvohallintokeskuksen lisäksi mm. Autoalan tiedotuskeskus, Suomen Pankki sekä ajoneuvojen maahantuojat ja jälleenmyyjät.

Kunta- ja maakuntakohtaisten ensirekisteröintitilastojen tuotannossa käytetään tilastovuonna voimassa olevaa Tilastokeskuksen kuntapohjaista alueluokitusta. Tilastojen tuotannossa noudatetaan tilastolakia.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Ensirekisteröintitilastojen perusjoukon muodostavat uudet rekisteröidyt ajoneuvot. Kyseessä on kokonaistutkimus eli mukana ovat kaikki rekisteriin tulleet uudet ajoneuvot. Tilaston ulkopuolelle jäävät puolustusvoimien erillisrekisterissä olevat ajoneuvot sekä Ahvenanmaalla rekisteröidyt ajoneuvot, joista Tilastokeskus saa summatietoja vain vuositasolla. Ensirekisteröintitilastoissa käytetty tilastoyksikkö on ajoneuvo.

Tilastokeskus saa Ajoneuvohallintokeskukselta kuukausittain lisäksi tiedot käytettynä yksittäismaahantuoduista ajoneuvoista. Käytettynä ulkomailta tuotujen autojen rekisteröinnit eivät ole ensirekisteröintejä, joten ne tilastoidaan erikseen.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Ensirekisteröintitilastojen laatu on sidoksissa ajoneuvorekisterin laatuun. Ajoneuvorekisterissä on jonkin verran puutteita ja virheitä. Niitä korjataan tilastojen laadun parantamiseksi mahdollisuuksien mukaan mm. vertaamalla aineiston muiden ajoneuvojen tietoihin.

Ensirekisteröintien kuntakohtaiset tilastot perustuvat haltijan postinumeron mukaiseen kuntaan. Postinumeroalueet eivät kuitenkaan täysin noudata kuntarajoja, mikä aiheuttaa pientä vääristymää kuntakohtaisiin ajoneuvotilastoihin. Kahden kunnan alueelle ulottuvan postinumeroalueen ajoneuvot sijoitetaan tilastoissa siihen kuntaan, jonka alueella enemmistö postinumeroalueen asukkaista asuu.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröintitilasto julkaistaan Tilastokeskuksen internet-sivuilla joka kuukauden neljäntenä arkipäivänä. Julkaistava tilasto sisältää tiedot edellisen kuukauden aikana rekisteröidyistä uusista ajoneuvoista. Kuukausitilastossa ei ole mukana Ahvenanmaan ajoneuvoja. Tilastossa esitettävät tiedot ovat lopullisia.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tuoreimmat tiedot ensirekisteröinneistä ovat nähtävillä Tilastokeskuksen internet-sivuilla joka kuukauden neljäntenä arkipäivänä. Samaan aikaan julkaistaan ajoneuvolajikohtaiset ensirekisteröintimäärät maakunnittain Tilastokeskuksen StatFin-tietokannassa. Tilastokeskuksen tuottamista ensirekisteröintitilastoista tiedottavat myös Ajoneuvohallintokeskus ja Autoalan tiedotuskeskus.

Ensirekisteröintitilastoja julkaistaan myös vuosittain ilmestyvässä Moottoriajoneuvot-julkaisussa. Julkaisun taulukoissa ovat mukana myös Ahvenanmaalla rekisteröidyt uudet ajoneuvot. Rekisteröityjen uusien ajoneuvojen määrät esitetään julkaisussa aikasarjana vuodesta 1960 lähtien.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Ajoneuvolajikohtaiset ensirekisteröintien kokonaismäärät ovat vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin.

Maakunta- ja kuntakohtaisia tietoja vertailtaessa on otettava huomioon tapahtuneet kuntaliitokset, sillä kuntatilastot tehdään aina tilastovuonna voimassaolevan kuntaluokituksen mukaisesti. Vuoteen 1999 asti kuntakohtaiset ensirekisteröintitilastot tehtiin ajoneuvorekisteriin merkityn ajoneuvon kunnan perusteella. Vuodesta 2000 lähtien ajoneuvolle on johdettu kunta haltijan postinumeron perusteella.


Päivitetty 10.5.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2516. 2005, Moottoriajoneuvojen ensirekisteröintitilasto: laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/merek/2005/merek_2005_2005-05-10_laa_001.html