Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Tilastotietojen relevanssi

Tilastokeskus tuottaa kuukausittain tilaston moottoriajoneuvojen ensirekisteröinneistä. Tilasto kuvaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana rekisteröityjen uusien ajoneuvojen määrää Manner-Suomessa. Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) luovuttaa Tilastokeskukselle tiedot uusista ajoneuvoista tilastointia varten. Ahvenanmaalla ajoneuvorekisteriä ylläpitää Ålands Motorfordonsbyrå, jolta Tilastokeskus saa vuosittain summatiedot ensirekisteröinneistä.

Suomessa rekisteröintivelvollisuuden alaisia tieliikenteen ajoneuvoja ovat henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autot, moottoripyörät, mopot, moottorikelkat, traktorit, moottorityökoneet, kevyet kolmi- ja nelipyöräiset ajoneuvot (L5e, L6e ja L7e) sekä perävaunut. Ensirekisteröintitilaston määritelmät perustuvat ajoneuvolainsäädäntöön.

Kunta- ja maakuntakohtaisten ensirekisteröintitilastojen tuotannossa käytetään tilastovuonna voimassa olevaa Tilastokeskuksen kuntapohjaista alueluokitusta. Tilastojen tuotannossa noudatetaan tilastolakia.

Ensirekisteröintitilastojen avulla seurataan ajoneuvomarkkinoita. Tilastoja käyttävät Liikenteen turvallisuusviraston lisäksi mm. Autoalan tiedotuskeskus, Suomen Pankki sekä ajoneuvojen maahantuojat ja jälleenmyyjät.

Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Ensirekisteröintitilastojen perusjoukon muodostavat uudet rekisteröidyt ajoneuvot. Kyseessä on kokonaistutkimus eli mukana ovat kaikki rekisteriin tulleet uudet ajoneuvot. Tilaston ulkopuolelle jäävät puolustusvoimien erillisrekisterissä olevat ajoneuvot. Ahvenanmaalle rekisteröidyistä ajoneuvoista Tilastokeskus saa summatietoja vain vuositasolla. Ensirekisteröintitilastoissa käytetty tilastoyksikkö on ajoneuvo.

Tilastokeskus saa Liikenteen turvallisuusvirastolta kuukausittain lisäksi tiedot käytettynä yksittäismaahantuoduista ajoneuvoista. Käytettynä ulkomailta tuotujen autojen rekisteröinnit eivät ole ensirekisteröintejä, joten ne tilastoidaan erikseen.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Ensirekisteröintitilastojen laatu on sidoksissa ajoneuvorekisterin laatuun. Ajoneuvorekisterissä on jonkin verran puutteita ja virheitä. Niitä korjataan tilastojen laadun parantamiseksi mahdollisuuksien mukaan mm. vertaamalla aineiston muiden ajoneuvojen tietoihin.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröintitilasto julkaistaan Tilastokeskuksen internet-sivuilla joka kuukauden neljäntenä arkipäivänä. Julkaistava tilasto sisältää tiedot edellisen kuukauden aikana rekisteröidyistä uusista ajoneuvoista. Kuukausitilastossa ei ole mukana Ahvenanmaan ajoneuvoja. Tilastossa esitettävät tiedot ovat lopullisia.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tuoreimmat tiedot ensirekisteröinneistä ovat nähtävillä Tilastokeskuksen internet-sivuilla joka kuukauden neljäntenä arkipäivänä. Samaan aikaan julkaistaan ajoneuvoluokkakohtaiset ensirekisteröintimäärät maakunnittain Tilastokeskuksen StatFin-tietokannassa. Tilastokeskuksen tuottamista ensirekisteröintitilastoista tiedottavat myös Liikenteen turvallisuusvirasto ja Autoalan tiedotuskeskus.

Ensirekisteröintitilastoja julkaistaan myös vuosittain ilmestyvässä Moottoriajoneuvot-julkaisussa. Julkaisun taulukoissa ovat mukana myös Ahvenanmaalla rekisteröidyt uudet ajoneuvot. Rekisteröityjen uusien ajoneuvojen määrät esitetään julkaisussa aikasarjana vuodesta 1960 lähtien.

Tilastojen vertailukelpoisuus

Ajoneuvoluokkakohtaiset ensirekisteröintien kokonaismäärät ovat vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin.

Maakunta- ja kuntakohtaisia tietoja vertailtaessa on otettava huomioon tapahtuneet kuntaliitokset, sillä kuntatilastot tehdään aina tilastovuonna voimassaolevan kuntaluokituksen mukaisesti. Vuoteen 1999 asti kuntakohtaiset ensirekisteröintitilastot tehtiin ajoneuvorekisteriin merkityn ajoneuvon kunnan perusteella. Vuodesta 2000 lähtien ajoneuvon kuntakoodina on käytetty ajoneuvon haltijan kotikunnan mukaista kuntakoodia.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Ensirekisteröintien kuukausitilasto kuvaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana rekisteröityjen uusien ajoneuvojen määrää Manner-Suomessa. Ahvenanmaalle ensirekisteröidyt ajoneuvot eivät ole mukana kuukausitilastoissa.


Lähde: Ensirekisteröintitilastot 2012, Tilastokeskus, Trafi

Lisätietoja: Sami Lahtinen 09 1734 3207, Kari Keränen 09 1734 3208, Irmeli Segerholm 09 1734 3219, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 7.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2516. huhtikuu 2012, Laatuseloste: Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/merek/2012/04/merek_2012_04_2012-05-07_laa_001_fi.html