Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Käsitteet ja määritelmät

Maatalouden puhdas tulo

Maatalouden verovuoden puhdas tulo on maataloudesta rahana tai rahanarvoisena etuutena verovuonna saatujen tulojen ja tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneiden menojen erotus.

Maatalouden tulot

Maatalouden tuloilla tarkoitetaan maatalouden ansiotulon ja pääomatulon sekä maataloustulon ansio- ja pääomatulojen yhtymätulo-osuuksien summaa.

Maatalouden veronalaiset tulot

Maatalouden veronalaisia tuloja ovat mm.

 • maatalous- ja puutarhatuotteista, myös kotieläimistä, saadut luovutushinnat ja muut vastikkeet
 • koneista ja rakennuksesta saadut luovutushinnat
 • maataloustuotannon tukemiseksi saadut avustukset ja korvaukset
 • tilalta otetusta sorasta, savesta, mullasta, turpeesta, jäkälästä yms. saadut luovutushinnat ja muut vastikkeet sekä vahingon-, vakuutus- ja muut korvaukset
 • tilalla olevan tuotantolaitoksen tuotteiden luovuntuishinnat sekä maa- tai metsätalouden yhteydessä harjoitetusta muusta toiminnasta saadut korvaukset, mikäli tuotantolaitosta tai toimintaa ei ole pidettävä eri liikkeenä
 • kalastuksella ja metsästyksellä saatujen tuotteiden luovutushinnat
 • koneista, kalustosta ja laitteista, hevosista sekä muista tuotantovälineistä saadut vuokrat ja muut käyttökorvaukset sekä verovelvollisen ja maa- tai metsätaloutta varten palkattujen työntekijöiden työstä käyttökorvausten yhteydessä saadut palkat ja muut korvaukset
 • tilasta, sen osasta ja tilalla olevasta rakennuksesta saadut vuokrat ja muut sellaiset korvaukset
 • ostettujen maataloustarvikkeiden luovutushinnat
 • verovelvollisen toiseen tulolähteeseensä siirtämien maatalous- ja puutarhatuotteiden sekä tilalta otetun soran, saven, mullan, turpeen, jäkälän ynnä muun sellaisen todennäköinen luovutushinta siirtohetkellä.

Maatalouden vähennyskelpoiset menot

Maatalouden vähennyskelpoisia menoja ovat kaikki maatalouden tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot, mm.

 • maataloudessa työskennelleille henkilöille rahassa maksetut palkat
 • maataloutta varten hankittujen siementen, lannoitteiden, maanparannus- ja kasvinsuojeluaineiden, rehujen, poltto- ja voiteluaineiden sekä sähkön hankintamenot
 • maataloutta varten hankittujen kotieläinten hankintamenot
 • tilalla olevien rakennusten sekä maataloudessa käytettyjen koneiden, kaluston ja laitteiden sekä salaojien, siltojen, patojen ja muiden sellaisten hyödykkeiden hankinta- ja perusparannusmenot
 • karjantarkkailusta ja -lääkinnästä sekä viljavuustutkimuksesta ja muusta sellaisesta johtuneet menot
 • tilalla olevien rakennusten ja muun maatalousomaisuuden vakuutusmaksut
 • tilalla olevien rakennusten sekä maataloudessa käytettyjen koneiden, kaluston, laitteiden, ojien, siltojen, aitojen, teiden ja muun sellaisen korjauksesta ja kunnossapidosta johtuneet menot
 • tilalla olevien rakennusten valaistus-, lämmitys- ja muut sellaiset menot
 • omasta metsästä muuhun maatalouskäyttöön kuin maatalouden tuotantorakennusten tai rakennelmien rakentamiseen tai korjaamiseen otetun puutavaran kantoraha-arvo
 • maatalousmaan, rakennusten koneiden, kaluston ja laitteiden sekä muiden tuotantovälineiden vuokrat
 • verovelvollisen toisesta tulolähteestä maatalouteen siirtämän omaisuuden verotuksessa poistamatta oleva hankintamenon osa tai sitä korkeampi toisessa tulolähteessä veronalaiseksi luovutushinnaksi luettu määrä
 • kiinteistövero siltä osin kuin se kohdistuu maatalouden käytössä olevaan kiinteistöön.

Maatila

Maatilalla tarkoitetaan niin sanottua aktiivitilaa, jolla on käytössä olevaa maatalousmaata vähintään yksi hehtaari ja tila harjoittaa maataloustuotantoa. Maatiloja ovat myös ne maataloustuotantoa harjoittavat tilat, joilla on käytössä olevaa maatalousmaata alle yksi hehtaari, mikäli niiden taloudellinen koko on vähintään yksi eurooppalainen kokoyksikkö (ESU) eli 1200 euroa.

Maatilatalouden tulo- ja verotilaston maatila poikkeaa edellä esitetystä tilastollisen maatilarekisterin määrittelystä. Maatila on tilastollisen maatilarekisterin yksikkö, jonka viljelyksessä oleva maatalousmaa on vähintään kaksi hehtaaria ja joka on luonnollisen henkilön hallinnassa.

Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston maatila poikkeaa edellä esitetystä tilastollisen maatilarekisterin määrittelystä. Maatila on tilastollisen maatilarekisterin yksikkö, jolla viljelty peltoala on yli 2 hehtaaria. Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston perusjoukkoon kuulumisen edellytyksenä on lisäksi se, että tila on verotettu maatilatalouden tuloverolain mukaan.

Maatilatalous

Maatilataloudella tarkoitetaan maatilan harjoittamaa maa- tai metsätaloutta. Maataloudella tarkoitetaan varsinaista maataloutta sekä sellaista erikoismaataloutta tai maa- tai metsätalouteen liittyvää muuta toimintaa, jota ei ole pidettävä eri liikkeenä.

Tulos maataloudesta

Maatalouden tulos lasketaan vähentämällä maatalouden puhtaasta tulosta maataloudesta johtuneen velan korot sekä indeksi- ja kurssitappiot.

Maatalouden puhtaaseen tuloon luetaan maatalouden harjoittajan kaikkien maatilojen maatalouden puhtaitten tulojen yhteismäärä.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mmtal/kas.html