Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Avdragbara jordbruksutgifter

Avdragbara jordbruksutgifter är alla utgifter för jordbruksinkomstens förvärvande eller bibehållande, bl.a.:

 • i pengar utbetald lön till dem som arbetat i lantbruket;
 • utgifter för anskaffning av utsäde, gödselmedel, jordförbättrings- och växtskyddsmedel, foder, bränslen och smörjämnen samt elektricitet för lantbruket;
 • utgifter för anskaffning av husdjur för lantbruket;
 • anskaffnings- och grundförbättringsutgifter för byggnader och konstruktioner på lägenheten samt i lantbruket använda maskiner, redskap och anordningar ävensom täckdiken, broar, dammar och andra sådana nyttigheter;
 • utgifter för kreaturskontroll och veterinärmedicinsk vård samt för markkartering och annat dylikt;
 • försäkringspremier för byggnader och andra lantbrukstillgångar på lägenheten;
 • utgifter för reparation och underhåll av byggnader och konstruktioner på lägenheten och av i lantbruket använda maskiner, redskap, anordningar, diken, broar, stängsel, vägar och annat dylikt;
 • utgifter för lyse, värme och annat dylikt i byggnaderna på lägenheten;
 • rotprisvärdet av virke som har tagits ur den egna skogen för annan användning inom jordbruket än uppförande eller reparation av produktionsbyggnader eller konstruktioner inom jordbruket;
 • arrenden och hyror för jordbruksjord, byggnader, maskiner, redskap och anordningar samt annan produktionsmateriel;
 • den vid beskattningen icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften för egendom som den skattskyldige har överfört till jordbruket från någon annan förvärvskälla eller det högre belopp som i en sådan förvärvskälla har betraktats som skattepliktigt överlåtelsepris;
 • fastighetsskatt till den del den hänför sig till en i jordbruket använd fastighet.

Gårdsbruk

Gårdsbruk avser jord- eller skogsbruk som bedrivs på gårdsbruksenhet. Med jordbruk avses egentligt jordbruk samt sådant specialjordbruk eller annan verksamhet i anslutning till jord- eller skogsbruk som inte skall betraktas som särskild rörelse.

Jordbruksinkomst

Jordbruksinkomst avser summan av förvärsinkomst och kapitalinkomst från jordbruk samt sammanslutningsinkomstandelar i förvärsinkomst och kapitalinkomst från jordbruk.

Lantbruk

I lantbruksregistrets statistik definieras en lantbrukslägenhet (maatila) som en s.k. "aktiv gård" (aktiivitila) på vilken det bedrivs jordbruksproduktion på en utnyttjad jordbruksareal om minst en hektar. En gård på vilken det bedrivs jordbruksproduktion räknas som lantbrukslägenhet även om den utnyttjade jordbruksarealen är mindre än en hektar, om gårdens ekonomiska storlek är minst en europeisk måttenhet (ESU), dvs. 1200 euro.

I inkomst- och skattestatistiken över gårdsbruket definieras en gårdsbruksenhet (maatila) som en statistisk lantbruksregisterenhet som har en odlad jordbruksareal om minst 2 hektar och som innehas av en fysisk person.

I företags- och inkomststatistiken över gårdsbruket definieras en gårdsbruksenhet (maatila) som en statistisk lantbruksregisterenhet med en odlad åkerareal på över 2 hektar. En ytterligare förutsättning för att gården skall ingå i företags- och inkomststatistikens undersökningspopulation är att den beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk.

Nettoinkomsten av jordbruk

Nettoinkomsten av jordbruk utgörs av skillnaden mellan den under skatteåret av jordbruket i pengar eller pengars värde erhållna inkomsten och utgifterna för inkomstens förvärvande eller bibehållande.

Resultatet av jordbruk

Resultatet av jordbruk uträknas så att från nettoinkomsten av jordbruket avdras räntor på skulder som hänför sig till detta samt index- och kursförluster.

Till nettoinkomsten av jordbruk hänförs det sammanlagda beloppet av nettoinkomsten av jordbruket på alla de gårdsbruksenheter som tillhör den som bedriver jordbruket.

Skattepliktiga inkomster av jordbruket

Skattepliktiga inkomster av jordbruket är bl.a.:

 • överlåtelsepris och andra vederlag för lantbruks- och trädgårdsprodukter, även för husdjur;
 • överlåtelsepris för maskiner och byggnader;
 • understöd och ersättningar som erhållits för jordbruket;
 • överlåtelsepris och andra vederlag samt skade-, försäkrings- och andra ersättningar för grus, lera, mull, torv, renlav och annat dylikt som tagits från lägenheten;
 • överlåtelsepris för produkter från produktionsinrättning på lägenheten samt ersättningar, som uppburits för annan i samband med lant- eller skogsbruket bedriven verksamhet, såframt icke produktionsinrättningen eller verksamheten bör anses såsom en särskild rörelse;
 • överlåtelsepris för vad som åtkommits genom jakt eller fiske;
 • hyror och annat vederlag för nyttjande av maskiner, redskap och anordningar samt hästar ävensom annan produktionsmateriel samt i samband med vederlag för nyttjandet av produktionsmateriel uppburna löner och andra ersättningar för arbete, som utförts av den skattskyldige och för jord- eller skogsbruket avlönade arbetstagare;
 • arrenden, hyror och andra dylika ersättningar som uppburits för lägenheten, del därav eller därpå uppförd byggnad;
 • överlåtelsepris för köpta lantbruksförnödenheter;
 • det sannolika överlåtelsepriset vid tidpunkten för överlåtelsen för lantbruks- och trädgårdsprodukter samt för grus, lera, mull, torv, renlav och annat dylikt som tagits från lägenheten och som den skattskyldige överfört till någon annan av sina inkomstkällor.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi [e-publikation].
ISSN=2489-3218. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmtal/kas_sv.html