Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Maatalouden tuottajahintaindeksin laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Yhteenveto tilaston tietosisällöstä ja käyttötarkoituksesta

Maatalouden tuottajahintaindeksi sisältää indeksipistelukuja kotimaassa tuotettujen kasvi- ja eläintuotteiden hinnanmuutoksista. Se kuvaa maataloustuotteiden arvonlisäverottomia hintavaihteluita ja hintakehitystä sekä hintakehityksen vaikutusta maataloudesta saatavaan tuloon. Tärkeimpiä tuottajahintaindeksin käyttäjiä ovat maatalouden tilinpito, tutkimuslaitokset, Eurostat, DG Agri, FAO ja viljelijät.

1.2 Käsitteet

Indeksin keskeiset käsitteet on määritelty Tilastokeskuksen käsitetietokannassa.

1.3 Luokitukset

Tiedot on luokiteltu Eurostatin kuusinumeroisen luokituksen mukaan 11 pääryhmään, jotka on esitetty tarkemmin julkaisussa EU:n Maataloushintatilastojen käsikirja (Handbook for EU Agricultural Price Indices 2000=100, October 2004).

1.4 Tietolähteet

Maatalouden tuottajahintojen pääasiallinen tietolähde on maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, Kasvistieto Oy, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy, Kauppapuutarhaliitto, Hedelmän- ja marjanviljelijöiden liitto, Suomen mehiläishoitajain liitto, Teollisuuden tuottajahintaindeksin vientihintaindeksi ja lisäksi muutama yritys. Tietolähteinä käytetään myös muita tilastoja. Tiedonantajien valinta perustuu harkintaan. Kohdeyrityksiä ja organisaatioita on noin kymmenen.

1.5 Lait, asetukset ja suositukset

Maatalouden hintaindeksit laaditaan Tilastokeskuksessa yhteistyössä Eurostatin kanssa. Maatalouden hintaindeksin hintatietojen keruu ja tilaston laatiminen perustuu välillisesti seuraaviin lakeihin: Laki maaseutuelinkeinotilastoista 20.12.1996/1197, Laki maaseutuelinkeinorekisteristä 29.12.1994/1515, Tilastolaki 23.4.2004/280.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Maatalouden tuottajahintaindeksi on kiinteäpainoinen hintaindeksi, joka lasketaan Laspeyresin hintaindeksin mukaisesti. Indeksin laskenta vaatii perusvuoden painorakenteen lisäksi valittujen hyödykkeiden kuukausittaisen seurannan.

Indeksin painorakenne perustuu maatalouden tilinpidon mukaiseen tuotteiden myynnin arvonlisäverottomaan arvoon perusjaksolla. Painorakenne poikkeaa siis kokonaistuotoksen arvosta. Perusvuotta vaihdetaan viiden vuoden välein, jolloin painorakenne muutetaan vastaamaan perusvuoden tilannetta. Perusvuosi päättyy aina nollaan tai viiteen. Indeksit lasketaan kuukausi- ja vuosi-indekseinä.

Kutakin indeksinimikettä valitaan edustamaan tuote, joka on myynniltään merkittävä. Hintatiedot ovat pääasiassa koko kuukaudelta.

Indeksin laskentamenetelmä on kuvattu tarkemmin maatalouden hintaindeksien 2000=100 menetelmäkuvauksessa ja maatalouden hintaindeksien käsikirjassa (Handbook for EU Agricultural Price Indices 2000=100, October 2004).

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Indeksi kattaa koko Suomen maataloustuotannon ja alueellista jakoa ei ole. Indeksissä on 31 eri tuotetta, joiden hintatiedot ovat pääosin maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ja Kasvistiedon keräämiä. Indeksi kattaa maatalousalan ulkopuolelle myydyt tuotteet tai vientiin tarkoitetut tuotteet, eikä sisällä oman kotitalouden käyttöön tuotettujen tuotteiden arvoa. Indeksi ei myöskään sisällä kotipuutarhasta myytyjen tuotteiden arvoa.

Indeksiin ei kerätä hintatietoja tilojen välisistä kaupoista, mutta arvioidaan niissä käytettävän markkinahintatasoa. Suomessa laskettavassa maatalouden tuottajahintaindeksissä ei ole vihanneksilla ja puutarhatuotteilla vaihtuvapainoista tuotekoria. Vihanneksista ja puutarhatuotteista ei ole edustavia hintatietoja saatavilla kaikilta kuukausilta ja hintaseurannassa on mukana vain varastolaatuiset tuotteet. Vihanneksien osalta kesäkuukausina on käytetty viimeisintä käytettävissä olevaa hintaa. Hedelmillä käytetään satokauden hintaa.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Indeksi julkaistaan kuukausittain tilastokuukauden jälkeen kuuden viikon kuluessa kuukauden 12. päivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Lokakuun alussa ja joulukuun alussa julkaistaan ennuste koko vuoden indeksistä. Lopullinen tilastovuoden kuukausi/vuosi-indeksi julkaistaan tilastovuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, kun on tiedossa maidon jälkitilin ja lihan lisätilin suuruus.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Maatalouden tuottajahintaindeksi julkaistaan seuraavissa paikoissa: Maatalouden tuottajahintaindeksin kotisivuilla (http://tilastokeskus.fi/til/mthi/index.html), Suomen tilastollinen vuosikirja ja Tilastokatsauksia sekä Maataloustilastollinen vuosikirja (TIKE) ja Tietokappa (TIKE), New Gronos (Eurostat).

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Indeksit ovat vertailukelpoisia muiden EU-maiden maatalouden hintaindeksien kanssa.

Maatalouden tuottajahintaindeksiä on laskettu ainakin vuodesta 1932 lähtien. Indeksisarjat eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia nykyisin käytössä oleviin indeksisarjoihin, koska hintamääritelmät ovat muuttuneet mm. hintatukien ja verotuksen osalta.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Maatalouden hintatilastot kuvaavat maataloustuotteiden ja ostopanosten arvolisäverottomia hintamuutoksia perusajankohtaan nähden. Indeksi ei kuvaa määrän muutoksia ja viljelijän saaman tulon tai menojen muutoksia. Suomen liittyessä Euroopan unioniin vuonna 1995 muutettiin maatalouden tuottajahintaindeksin laskentaperusteita. Vuodesta 1990 lähtien vuoteen 2000 helmikuuhun saakka on maatalouden tuottajahintaindeksiä laskettu tuettomana ja hintatuet mukaan lukien. Indeksistä on olemassa tältä ajalta kahdet indeksisarjat. Maataloustuotteissa arvonlisäverokanta on 17 %. Maatalous tuli vuoden 1995 alusta arvonlisäverotuksen piiriin. Maataloustuotteiden hintatuet poistuivat pääosin 2000 luvun alusta ja niitä ei huomioida nykyisessä 2000=100 indeksissä.

8. Dokumentointi

  • Maatalouden tuottajahintaindeksiin liittyvää dokumentaatiota on saatavissa tilaston kotisivulta sekä indeksiä tuottavasta Tilastokeskuksen yksiköstä.


Päivitetty 24.8.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. 2005, Maatalouden tuottajahintaindeksin laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mthi/2005/mthi_2005_2005-06-06_laa_001.html