Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

1. Ammatillisessa koulutuksessa eri-ikäisiä

Vuonna 2012 toisen asteen koulutuksen uusien opiskelijoiden suurin yksittäinen ikäryhmä olivat 16-vuotiaat: lukion uusista opiskelijoista tähän ikäryhmään kuului 30 000 opiskelijaa ja ammatillisen koulutuksen uusista opiskelijoista 23 000 opiskelijaa. Toisen asteen koulutuksen uusien opiskelijoiden ikä vaihteli erityisesti ammatillisessa koulutuksessa, mistä kertoo uusien opiskelijoiden tyypillisimmän ikäryhmän ja uusien opiskelijoiden keskiarvoiän ero. Keskimäärin lukiokoulutuksen uudet opiskelijat olivat 17-vuotiaita ja ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat 28-vuotiaita.

Kuvio 1. Perusasteen jälkeisen koulutuksen uudet opiskelijat koulutussektoreittain ja iän (14–60-vuotiaat) mukaan 2012

Kuvio 1. Perusasteen jälkeisen koulutuksen uudet opiskelijat koulutussektoreittain ja iän (14–60-vuotiaat) mukaan 2012

Ammattikorkeakoulutuksen uusien opiskelijoiden yleisin ikäryhmä olivat 20-vuotiaat ja yliopistokoulutuksen 19-vuotiaat. Ammattikorkeakoulutuksen uusien opiskelijoiden iän keskiarvo oli 26 ja uusien yliopisto-opiskelijoiden 25 vuotta.

Kuvio 2. Perusasteen jälkeisen koulutuksen tutkinnon suorittaneet koulutussektoreittain ja iän (14–60-vuotiaat) mukaan 2012

Kuvio 2. Perusasteen jälkeisen koulutuksen tutkinnon suorittaneet koulutussektoreittain ja iän (14–60-vuotiaat) mukaan 2012

Sekä ammatillisen että ylioppilastutkinnon suorittaneiden suurin ikäryhmä olivat 19-vuotiaat. Keskimäärin ylioppilastutkinto suoritettiin 19-vuotiaana ja ammatillinen tutkinto 29-vuotiaana. Ylemmän tai alemman ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista suurin ikäryhmä olivat 24-vuotiaat ja yliopistotutkinnon suorittajista 26-vuotiaat. Ammattikorkeakoulututkinnon ja yliopistotutkinnon keskimääräinen suoritusikä oli sama: vuonna 2012 korkeakoulututkinnon suorittaneet olivat keskimäärin 30-vuotiaita.

Kuvio 3. Perusasteen jälkeisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain ja iän (14–60-vuotiaat) mukaan 2012

Kuvio 3. Perusasteen jälkeisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain ja iän (14–60-vuotiaat) mukaan 2012

Lukio-opiskelijoiden suurin yksittäinen ikäryhmä olivat 17-vuotiaat ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden 18-vuotiaat. Keskimäärin lukiolaiset olivat 18-vuotiaita ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat 28-vuotiaita. Ammattikorkeakoulussa opiskelevien suurin ikäryhmä olivat 22-vuotiaat ja yliopistossa opiskelevien 24-vuotiaat. Keskimäärin ammattikorkeakouluopiskelijat olivat 27-vuotiaita ja yliopisto-opiskelijat hieman vanhempia, 30-vuotiaita.

Koulutukseen osallistuminen vähenee 19-vuotiaista alkaen

Toisen asteen koulutuksen 16-vuotiaiden opiskelijoiden määrä suhteessa saman ikäiseen väestöön oli 85 prosenttia. 17–18-vuotiaiden määrä suhteutettuna väestöön oli hieman korkeampi, 93–94 prosenttia. Toisen asteen koulutuksessa 19-vuotiaita opiskelijoita oli noin kolmannes ja 20-vuotiaita hieman alle viidennes verrattuna saman ikäiseen väestöön.

Kuvio 4. Perusasteen jälkeisen koulutuksen opiskelijat ja väestö1) iän (16–59-vuotiaat), sukupuolen ja koulutussektorin mukaan 2012

Kuvio 4. Perusasteen jälkeisen koulutuksen opiskelijat ja väestö1) iän (16–59-vuotiaat), sukupuolen ja koulutussektorin mukaan 2012
1) Kuviossa ikäryhmittäisiä väestömääriä vuodelta 2012 on verrattu oppilaitoksilta saatuun tietoon opiskelijamääristä vuonna 2012. Opiskelijamäärissä on mukana henkilöitä, jotka eivät kuulu Suomen väestöön.

Korkeakoulukoulutuksessa opiskelevien 19-vuotiaiden määrä suhteessa Suomen väestöön oli 17 prosenttia ja 20-vuotiaiden 29 prosenttia. Korkeakoulutukseen osallistuvien 21–25-vuotiaiden määrä verrattuna väestöön oli puolestaan 36 prosenttia vuonna 2012.

Lukiokoulutuksen opiskelijoiden ikäjakauma kapein

Perusasteen jälkeisistä koulutuksista lukio-opiskelu on selvimmin rajautunut tiettyihin ikäryhmiin. Lukiolaisten määrä suhteutettuna samanikäiseen väestöön oli 47–49 prosenttia 16–18-vuotiaiden ikäryhmissä. 19-vuotiaiden joukossa lukiolaisten osuus oli väestöön verrattuna enää 12 prosenttia ja laski tätä vanhemmissa ikäryhmissä 0–2 prosenttiin.

Lukion tavoin ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden suhteellinen osuus väestöstä oli suurimmillaan 16–18-vuotiaiden joukossa, jolloin ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien määrä verrattuna saman ikäiseen väestöön oli 37–46 prosenttia. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden määrä verrattuna väestöön säilyi merkittävänä myös vanhemmissa ikäryhmissä. 19-vuotiaista 22 prosenttia osallistuu ammatilliseen koulutukseen. Vielä 20–39-vuotiaidenkin joukossa ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden määrä suhteessa väestöön vaihtelee 7 ja 16 prosentin välillä.

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden suhde väestöön on suurimmillaan 20–25-vuotiaiden ikäryhmässä, jolloin ammattikorkeakoulussa opiskelee 17–19 prosenttia väestöstä. Tätä vanhemmissa ikäryhmissä ammattikorkeakouluopiskelijoiden väestöön suhteutettu osuus laskee alle kymmenesosaan.

Yliopisto-opiskelijat olivat vuonna 2012 ammattikorkeakouluopiskelijoita vanhempia: yliopisto-opiskelijoiden määrä verrattuna väestöön vaihteli 12 ja 17 prosentin välillä 20–30-vuotiaiden ikäryhmissä. Yli 30-vuotiaiden joukossa yliopisto-opiskelijoiden määrä väestöön suhteutettuna laski alle 10 prosenttiin.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Suvi Vainio 09 1734 2915, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 29.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. 2012, 1. Ammatillisessa koulutuksessa eri-ikäisiä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2012/opiskt_2012_2014-01-29_kat_001_fi.html