Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Lapseton aviopari on yhä yleisin perhetyyppi

Perheet luokitellaan sen mukaan, ovatko puolisot naimisissa, avoliitossa vai rekisteröidyssä parisuhteessa keskenään ja onko perheessä lapsia. Näiden lisäksi omana luokkanaan on yhden vanhemman perhe. Lapsen iälle ei tässä aseteta mitään rajoitusta. Luvussa 3 käsitellään lapsiperheitä, joilla tarkoitetaan perheitä, joissa asuu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. Lapsiperheiden yhteydessä vanhemmista käytetään myös ilmaisua huoltaja. Seuraavassa tarkastelussa yhden vanhemman perheet eivät ole vain yksinhuoltajien perheitä, sillä isänsä tai äitinsä kanssa asuva, lapsen asemassa oleva henkilö voi olla minkä ikäinen tahansa.

Vuoden 2017 lopussa Suomessa oli 1 472 000 perhettä. Määrä pieneni ensimmäisen kerran perhetilastoinnin aikana. Edellisvuodesta määrä pieneni 4 100 perheellä.

Perheisiin kuuluu 74 prosenttia väestöstä. Osuus on pienentynyt 0,4 prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta. Osuuden pienenemisen tahti on pysytellyt tällä tasolla 1990-luvun alusta lähtien. Perheväestön osuus oli suurimmillaan 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin perheisiin kuului 87 prosenttia väestöstä. Perheisiin kuuluvan väestön määrä pieneni vuoden 2017 aikana 17 000 hengellä. Koko maan väestömäärä lisääntyi 10 000 hengellä. Perheen keskikoko oli vuoden 2017 lopussa 2,8 henkilöä.

Taulukko 1. Perheväestö ja perheen keskikoko 1950–2017

Vuosi   Perheiden
määrä
Perhe-
väestö
Koko 
väestö
Perhe-
väestön
osuus,
%
Perheen
keski-
koko
1950 930 572 3 457 474 4 029 803 85,8 3,7
1960 1 036 270 3 855 037 4 446 222 86,7 3,7
1970 1 153 878 3 986 005 4 598 336 86,7 3,5
1980 1 278 102 4 023 091 4 787 778 84,0 3,1
1990 1 365 341 4 101 922 4 998 478 82,1 3,0
2000 1 401 963 4 053 850 5 181 115 78,2 2,9
2010 1 455 073 4 065 168 5 375 276 75,6 2,8
2012 1 465 733 4 075 094 5 426 674 75,1 2,8
2013 1 471 085 4 081 903 5 451 270 74,9 2,8
2014 1 473 666 4 084 001 5 471 753 74,6 2,8
2015 1 475 335 4 084 544 5 487 308 74,4 2,8
2016 1 475 583 4 072 565 5 503 297 74,0 2,8
2017 1 471 500 4 055 224 5 513 130 73,6 2,8

Suomen yleisin perhetyyppi on edelleen lapseton aviopari, joita oli 36 prosenttia kaikista perheistä vuonna 2017. Vielä vuonna 2004 Suomen yleisin perhetyyppi oli aviopari, jonka luona asuu jonkin ikäisiä lapsia. Vuonna 2017 avioparin ja lasten muodostamia perheitä oli 28 prosenttia kaikista perheistä. Tämän perhetyypin määrä on pitkään ollut laskusuunnassa, kun taas lapsettomien avioparien määrä on ollut kasvussa.

Avoparien määrä kääntyi laskuun, kun se viime vuosina oli ollut hitaassa kasvussa. Avopariperheiden suhteellinen osuus kaikista perheistä oli edellisvuoden tapaan 23 prosenttia. Avopareja, joilla ei ole lapsia, on tosin vielä vain 15 prosenttia kaikista perheistä. Avopareja, joilla on lapsia, on nykyisin kahdeksan prosenttia kaikista perheistä.

Äiti ja lapsia -perheitä on kymmenen prosenttia kaikista perheistä. Isä ja lapsia -perheet ovat edelleen harvinaisia, näitä perheitä on vain kaksi perhettä sadasta. Suhteellinen osuus ei ole juuri muuttunut viime vuosina.

Maaliskuun alusta vuonna 2017 tuli voimaan avioliittolain muutos, jonka seurauksena osa rekisteröidyistä pareista on muuttanut parisuhteensa avioliitoksi eikä uusia rekisteröityjä pareja ole voinut enää muodostua. Vuoden 2017 lopussa rekisteröidyssä parisuhteessa eli 640 miesparia ja 834 naisparia, mikä on yhteensä 1 210 paria vähemmän kuin vuonna 2016. Miesaviopareja oli 524 ja naisaviopareja 1 042. Saman sukupuolen avioparin perheitä oli siis yhteensä lähes 1 600 (0,1 %). Näistä 67 prosenttia oli naisparin perheitä. Saman sukupuolen avioparin ja lasten muodostamia perheitä oli yhteensä 395.

Taulukko 2. Perheet tyypeittäin 1950–2017

Vuosi     Yhteen-
Avio-
pari,
ei
lapsia 1)
Avio-
pari
ja
lapsia 2)
Avo-
pari
ja
lapsia
Avo-
pari,
ei
lapsia
Äiti
ja
lapsia
Isä
ja
lapsia
Rekis-
teröity
mies-
pari 3)
Rekis-
teröity
nais-
pari 3)
1950 930 572 176 650 593 763 .. .. 137 803 22 356 .. ..
1960 1 036 270 207 897 678 822 .. .. 129 706 19 845 .. ..
1970 4) 1 153 878 260 562 722 001 6 800 19 100 126 394 19 021 .. ..
1980 5) 1 278 102 302 818 711 226 36 200 65 900 140 725 21 233 .. ..
1990 1 365 341 364 452 640 062 65 896 123 471 147 297 24 161 .. ..
2000 1 401 963 436 019 514 868 102 581 160 132 159 432 28 931 .. ..
2010 1 455 073 513 889 446 433 117 254 195 967 149 651 30 278 706 895
2011 1 460 570 518 550 442 257 118 054 200 171 149 196 30 534 773 1 035
2012 1 465 733 523 221 439 194 118 136 203 334 149 143 30 714 829 1 162
2013 1 471 085 525 933 434 571 120 040 208 264 149 110 30 955 905 1 307
2014 1 473 666 527 238 429 811 121 499 211 673 149 668 31 342 991 1 444
2015 1 475 335 528 539 424 185 121 657 215 620 150 274 31 452 1 023 1 585
2016 1 475 583 529 697 418 032 123 321 218 439 151 459 31 951 1 052 1 632
2017 1 471 500 531 575 412 497 123 234 217 644 152 460 32 616 640 834
%
1950 100,0 19,0 63,8 .. .. 14,8 2,4 .. ..
1960 100,0 20,1 65,5 .. .. 12,5 1,9 .. ..
1970 4) 100,0 22,6 62,6 0,6 1,7 11,0 1,6 .. ..
1980 5) 100,0 23,7 55,6 2,8 5,2 11,0 1,7 .. ..
1990 100,0 26,7 46,9 4,8 9,0 10,8 1,8 .. ..
2000 100,0 31,1 36,7 7,3 11,4 11,4 2,1 .. ..
2010 100,0 35,3 30,7 8,1 13,5 10,3 2,1 0,0 0,1
2011 100,0 35,5 30,3 8,1 13,7 10,2 2,1 0,1 0,1
2012 100,0 35,7 30,0 8,1 13,9 10,2 2,1 0,1 0,1
2013 100,0 35,8 29,5 8,2 14,2 10,1 2,1 0,1 0,1
2014 100,0 35,8 29,2 8,2 14,4 10,2 2,1 0,1 0,1
2015 100,0 35,8 28,8 8,3 14,6 10,2 2,1 0,1 0,1
2016 100,0 35,9 28,3 8,4 14,8 10,3 2,2 0,1 0,1
2017 100,0 36,0 28,0 8,4 14,8 10,4 2,2 0,0 0,1
1) Vuonna 2017 aviopari, ei lapsia -perhetyypin perheistä 519 oli miesparin perheitä ja 652 naisparin perheitä.
2) Vuonna 2017 samaa sukupuolta olevia aviopari ja lapsia -perhetyypin perheitä oli yhteensä 395.
3) Rekisteröity pari ja lapsia -perhetyypin perheitä oli yhteensä 363 vuonna 2017.
4) Väestölaskennan perhetyyppijakauma korjattu haastattelututkimusten perusteella (Aromaa, Cantell & Jaakkola: Avoliitto, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 49, Helsinki 1981).
5) Väestölaskennan perhetyyppijakaumaa korjattu vuoden 1981 rekisteripohjaisella perhe- ja avopariaineistolla.

1.1 53-vuotiaiden naisten lapset muuttaneet kotoa

Naisten perhetyypit ovat erilaiset eri ikävaiheissa. Alle 29-vuotiailla perheellisillä naisilla perhetyyppi on tyypillisimmillään lapseton avopari. Jo 29-vuotiailla naisilla yleisin perhetyyppi on aviopari ja lapsia. Tämä on luonnollista, koska nykyisin ensimmäinen lapsi synnytetään keskimäärin 29,2-vuotiaana ja ensimmäinen avioliitto solmitaan keskimäärin 31,7-vuotiaana. Vasta 53-vuotiaiden naisten kohdalla yleisimmäksi perhemuodoksi muuttuu lapseton aviopari. Kaikkein vanhimpien − vähintään 92-vuotiaiden − naisten perheeseen kuuluu useammin lapsi kuin aviomies. Perheväestöön tosin kuuluu tämän ikäisistä naisista vain yhdeksän prosenttia. Miesten vanhuus on perhetilastojen valossa erilainen kuin naisten. Vähintään 92-vuotiaista miehistä 35 prosenttia kuuluu perheisiin. Tällöin perhe on tyypillisesti aviopari, jonka luona ei asu lapsia.

Kuvio 1. Perheet tyypeittäin vaimon/äidin iän mukaan 2017 (isä ja lapsia – perheet isän iän mukaan)

Kuvio 1. Perheet tyypeittäin vaimon/äidin iän mukaan 2017 (isä ja lapsia – perheet isän iän mukaan)

Kuvio 2. Perheet tyypeittäin vaimon/äidin iän mukaan 2017 suhteellinen jakauma (isä ja lapsia – perheet isän iän mukaan)

Kuvio 2. Perheet tyypeittäin vaimon/äidin iän mukaan 2017 suhteellinen jakauma (isä ja lapsia – perheet isän iän mukaan)

1.2 Aviopareista 80 prosenttia ensimmäisissä liitoissaan

Aina 39-vuotiaaksi asti lapsettomien naisten parisuhde on useammin avo- kuin avioliitto. Äideistä puolestaan alle 26-vuotiaiden pienessä joukossa on enemmän avoliitossa asuvia kuin naimisissa olevia. Tätä vanhemmista puolison kanssa asuvista äideistä enemmistö on naimisissa. Mitä vanhempi nainen, sitä todennäköisemmin hänen parisuhteensa on avioliitto.

Avioparien osuus kaikista perheistä on 64 prosenttia ja parisuhdeperheistä 74 prosenttia. Avopareja on kaikista perheistä 23 prosenttia ja parisuhdeperheistä 26 prosenttia.

Kaikista aviopareista 80 prosenttia on sellaisia, joissa kumpikin puoliso on ensimmäisessä avioliitossaan. Avopareista 68 prosenttia on sellaisia, ettei kumpikaan puolisoista ole ollut aikaisemmin naimisissa. Avopareilla on siten keskimäärin selvästi useammin taustalla jommankumman puolison edellinen avioliitto kuin aviopareilla.

1.3 Avoliitossa elävistä suurin osa on naimattomia

Avopuolison kanssa ilman lapsia elävistä naisista 74 ja miehistä 75 prosenttia on naimattomia, joten sukupuolten välillä ei tässä ole juuri eroa. Avovaimoissa on leskiä enemmän kuin avomiehissä. Lasten ja avopuolison kanssa asuvien naisten ja miesten siviilisäädyssä ei ole juurikaan eroa.

Yhden vanhemman perheiden isät ja äidit eroavat siviilisäädyiltään. Isistä yli puolet on eronneita, äideistä 43 prosenttia. Äideistä kolmannes on naimattomia, isistä noin viidennes. On kuitenkin huomioitava, että lapsen iällä ei ole mitään rajoitusta, eli ei puhuta vain yksinhuoltajista. Yhden vanhemman perheen lapsi voi olla minkä ikäinen tahansa, eli tässä mukana ovat myös esimerkiksi vanhojen leskiäitien ja heidän aikuisten lastensa muodostamat perheet.

Taulukkoon 3 on lisätty myös yhden vanhemman perheiden sarakkeet, eli isät ja äidit, joilla on alaikäisiä lapsia. Heidän siviilisäätyrakenteensa poikkeaa selvästi kaikkien yhden vanhemman perheiden ryhmästä: leskiä on vähemmän ja kaikkia muita siviilisäätyjä on enemmän. Huomionarvoista on, että yhden vanhemman lapsiperheiden isissä leskiä on suhteellisesti enemmän kuin äideissä, vaikka leskeksi jää vähemmän isiä kuin äitejä. Eroissa lapset yleensä jäävät äidille, kuolemantapauksissa valinnanvaraa ei ole. Yhden vanhemman lapsiperheiden äideistä 42 prosenttia on naimattomia, osa alusta asti ilman puolisoa äideiksi tulleita, mutta suuri osa avoerojen seurauksena.

Taulukko 3. Miehen/vaimon/isän/äidin siviilisääty avoliitoissa ja yhden vanhemman perheissä 2017, %

Siviili-
sääty
Perhetyyppi
Avo-
mies
ei
lapsia
Avo-
vaimo
ei lapsia
Avo-
mies
ja
lapsia
Avo-
vaimo
ja
lapsia
Isä
ja
lapsia
Isä
ja 
alle 
18-v.
lapsia
Äiti
ja
lapsia
Äiti
ja
alle 
18-v.
lapsia
Naimaton 74,4 73,9 78,5 79,3 21,2 28,1 33,9 41,7
Naimisissa 0,7 0,6 0,6 0,6 13,5 15,5 10,7 12,8
Eronnut 22,8 21,9 20,4 19,2 51,0 52,1 42,8 43,1
Leski 1,8 3,7 0,5 0,9 14,3 4,3 12,7 2,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Luku-
määrä
217 644 217 644 123 234 123 234 32 616 17 641 152 460 106 939

Lähde: Väestö- ja oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 5.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2017, 1. Lapseton aviopari on yhä yleisin perhetyyppi . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_kat_001_fi.html