Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.5.2018

Perheiden määrä kääntyi laskuun

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2017 lopussa Suomessa oli 1 472 000 perhettä. Perheiden määrä pieneni ensimmäisen kerran perhetilastoinnin aikana. Määrä pieneni edellisvuodesta 4 100 perheellä. Tähän asti perheiden määrä oli kasvanut, vaikkakin viime vuosina hitaasti. Määrän pieneneminen on nyt lähes samalla tasolla kuin määrän vuosittainen kasvu vielä muutamia vuosia sitten.

Perheet tyypeittäin 1992–2017

Perheet tyypeittäin 1992–2017
1) Sisältää rekisteröidyt parisuhteet vuodesta 2002 lähtien ja saman sukupuolen avioparit vuodesta 2017 lähtien.

Aviopari ja lapsia -perheiden määrä vähenee edelleen

Perheistä 64 prosenttia oli avioparien perheitä. Eri sukupuolta olevan avioparin ja lasten muodostamien perheiden määrä on pienentynyt 5 900 perheellä edellisestä vuodesta. Vähennystä on tapahtunut myös avopariperheissä 1) , joissa ei ole ollenkaan lapsia tai joissa on vain ei-yhteisiä lapsia. Lapsettomien avopariperheiden määrä on vähentynyt lähes 800:lla ja niiden, joissa on vain ei-yhteisiä lapsia vajaalla 200:lla. Muiden perhetyyppien määrät ovat kasvaneet. Eniten kasvoi äiti ja lapsia -perheiden määrä, joka kasvoi noin tuhannella. Lapsettomien eri sukupuolta olevien avioparien määrä kasvoi 700:lla. Isä ja lapsia -perheiden määrä kasvoi lähes 700:lla ja sellaisten avoparien, joissa oli yhteisiä lapsia, noin sadalla.

Maaliskuun alusta vuonna 2017 tuli voimaan avioliittolain muutos, jonka seurauksena osa rekisteröidyistä pareista on muuttanut parisuhteensa avioliitoksi eikä uusia rekisteröityjä pareja ole voinut enää muodostua. Rekisteröityjen parien perheitä oli 1 500 eli 1 200 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Saman sukupuolen avioparin perheitä oli puolestaan 1 600 (0,1 %). Näistä 67 prosenttia oli naisparin perheitä. Avoparien perheitä oli edelleen 23 prosenttia ja yhden vanhemman perheitä 13 prosenttia, mikä on prosenttiyksikön enemmän kuin edellisenä vuonna. Yksinasuvia oli 1 162 000, lähes 31 000 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Perheiden keskikoko oli 2,8. Vielä vuonna 1990 perheissä oli keskimäärin kolme henkilöä. Perheisiin kuului 74 prosenttia väestöstä eli 4 055 000 henkilöä, 17 300 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Perheisiin kuuluvien osuus on pienentynyt tasaisesti. Vielä vuonna 1990 perheisiin kuului 82 prosenttia väestöstä.

Lapsiperheiden määrä jatkaa laskuaan

Lapsiperheitä oli yhteensä 566 000. Määrä on pienentynyt edellisestä vuodesta 3 400:lla. Vähennys on suurempi kuin vähennys viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana keskimäärin, jolloin vuosittainen vähennys on ollut noin 2 000. Lapsiperheeseen kuuluu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. Lapsiperheiden määrän pieneneminen kertoo lähinnä siitä, että perheiden täysi-ikäistyvien lasten ikäluokat ovat suurempia kuin uudet syntyvät ikäluokat.

Lapsiperheisiin kuului 39 prosenttia väestöstä. Lapsiperheiden yleisin perhemuoto oli edelleen eri sukupuolta olevan avioparin muodostama perhe, joita oli 58 prosenttia lapsiperheistä. Lapsiperheistä viidennes oli avoparien perheitä. Lähes saman verran oli äiti ja lapsia -perheitä, joita oli 19 prosenttia. Isä ja lapsia -perheitä oli edelleen hyvin vähän, kolme prosenttia. Samaa sukupuolta oleva aviopari oli vanhempana 388 lapsiperheessä ja rekisteröity pari 345 lapsiperheessä. Lapsiperheiden määrään vaikuttavat monet tekijät kuten syntyvien ja täysi-ikäistyvien ikäluokkien koot sekä kansainvälinen muuttoliike.

Lapsiperheissä oli yhteensä 1 046 000 alaikäistä lasta, 4 900 edellisvuotta vähemmän. Lapsiperheiden keskimääräinen lapsiluku oli 1,85. Luku on pysynyt vakaana lasten määrän pienenemisestä huolimatta. Lapsiperheistä yksilapsisia oli 43 prosenttia, kaksilapsisia 39 prosenttia ja kolmilapsisia oli 13 prosenttia. Viidessä prosentissa lapsiperheistä oli vähintään neljä alle 18-vuotiasta lasta.

Viime vuosien syntyneiden määrän vähenemisen seurauksena myös niiden perheiden määrä, joissa on alle 3-vuotiaita lapsia, on pienentynyt edellisvuodesta. Näitä perheitä oli 143 000, edellisenä vuonna 149 000.

Perhetilasto kuvaa perhekokoa Suomessa tiettynä hetkenä eikä siten kerro perheiden lopullisesta lapsiluvusta.

Uusperheiden suhteellinen osuus lapsiperheistä ennallaan

Uusperheitä 2) oli vuoden 2017 lopussa 51 300. Uusperheiden määrä väheni 300:lla edellisestä vuodesta. Uusperheiden osuus lapsiperheistä on pysynyt yhdeksässä prosentissa vuodesta 2004 lähtien. Noin puolet uusperheiden vanhemmista oli avoliitossa ja puolet avioliitossa.

Uusperheissä on keskimäärin hieman enemmän lapsia kuin lapsiperheissä yleensä. Keskimääräinen lapsiluku oli 2,1. Lapsista 59 prosenttia oli äidin mukanaan tuomia lapsia. Osuus on pysynyt samalla tasolla jo neljännesvuosisadan. Uusperheessä on vähintään yksi alle 18-vuotias vain toisen vanhemman lapsi.

Perheet tyypeittäin vuosina 1990–2017

Perhe-
tyyppi     
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 Muutos
2016–2017
Perheitä 
yhteensä
1 365 341 1 382 970 1 401 963 1 426 002 1 455 073 1 475 335 1 475 583 1 471 500 -4 083
Aviopari,
ei lapsia, eri sukupuolta
364 452 395 953 436 019 481 209 513 889 528 539 529 697 530 404 707
Aviopari,
ja lapsia, eri sukupuolta
640 062 579 578 514 868 468 266 446 433 424 185 418 032 412 102 -5 930
Aviopari, samaa sukupuolta,
miehiä
.. .. .. .. .. .. .. 524 ..
Aviopari, samaa sukupuolta,
naisia
.. .. .. .. .. .. .. 1 042 ..
Avopari,
ei lapsia, eri sukupuolta
123 471 135 996 160 132 180 590 195 967 215 620 218 439 217 644 -795
Avopari
ja lapsia, eri sukupuolta
65 896 85 309 102 581 112 847 117 254 122 657 123 321 123 234 -87
Äiti ja
lapsia
147 297 159 063 159 432 153 024 149 651 150 274 151 459 152 460 1 001
Isä ja
lapsia
24 161 27 071 28 931 29 238 30 278 31 452 31 951 32 616 665
Rekiste-
röity
mies-
pari 1)
.. .. .. 398 706 1 023 1 052 640 -412
Rekiste-
röity
naispari 1)
.. .. .. 430 895 1 585 1 632 834 -798
Perhe-
väestö
4 101 922 4 093 038 4 053 850 4 037 753 4 065 168 4 080 544 4 072 565 4 055 224 -17 341
Väkiluku
31.12.
4 998 478 5 116 829 5 181 115 5 255 580 5 375 276 5 487 308 5 503 297 5 513 130 9 833
Perhe-
väestön
osuus, %
82,1 80,0 78,2 76,8 75,6 74,4 74,0 73,6 -0,4
Perheen
keskikoko
3,00 2,96 2,89 2,83 2,79 2,77 2,76 2,76 0,0
1) Samaa sukupuolta olevia aviopari ja lapsia -perheitä oli 395 ja rekisteröity pari ja lapsia -perheitä 362 vuonna 2017.

1) Perhetilastossa ei muodosteta samaa sukupuolta olevia avopareja eli tässä on huomioitu vain eri sukupuolta olevat avoparit.
2) Uusperheissä on huomioitu ainoastaan eri sukupuolta olevien parien perheet.

Lähde: Perheet 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (393,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2017/perh_2017_2018-05-25_tie_001_fi.html