Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu

Palvelualojen liikevaihto väheni 7,4 prosenttia huhti-kesäkuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2009 toisella neljänneksellä 7,4 prosenttia pienempi kuin vastaavalla neljänneksellä vuotta aiemmin. Liikevaihto kääntyi laskuun vuodenvaihteen jälkeen. Vuoden 2008 loka-joulukuussa palvelualojen liikevaihto kasvoi vielä 4,5 prosenttia vuoden 2007 vastaavasta ajanjaksosta mutta tammi-maaliskuussa 2009 liikevaihto pieneni jo 5,1 prosenttia vuodentakaisesta. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja tiedot on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, % (TOL 2008)

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
7-9/2008 10-12/2008 1-3/2008 4-62009
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 8,0 4,5 -5,1 -7,4
- Kuljetus ja varastointi 8,8 1,9 -12,4 -17,7
- Majoitus ja ravitsemistoiminta 5,2 4,0 -1,3 -4,1
- Informaatio ja viestintä 4,6 4,2 -1,7 -4,2
- Kiinteistöalan toiminta 7,1 6,4 5,8 5,1
- Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 7.0 6,7 -3,1 -7,9
- Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 12,9 5,6 -2,4 -3,0
- Taiteet, viihde ja virkistys 5,2 8,6 4,4 2,5
- Muu palvelutoiminta 7,5 5,7 0,6 2,6
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Liikevaihto laski tarkastelujakson aikana eniten kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla. Myös majoituksen ja ravitsemuksen, informaation ja viestinnän, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan liikevaihto oli laskusuunnassa. Liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa edellisen neljänneksen tavoin eniten kiinteistöalan toiminnassa. Myös taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialojen liikevaihto lisääntyi huhti-kesäkuussa, vaikka kasvu hidastuikin kolmeen edelliseen neljännekseen verrattuna. Muun palvelutoiminnan liikevaihdon kehitys ei ole kuluvana vuonna ollut yhtä suotuisaa kuin viime vuonna, mutta toisella neljänneksellä liikevaihto kasvoi ensimmäistä neljännestä reippaammin.

Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto väheni vuoden 2009 toisella neljänneksellä 17,7 prosenttia vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta. Alatoimialoista eniten väheni vesiliikenteen liikevaihto, joka oli peräti 23,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan liikevaihto supistui sekin 22,4 prosenttia edellisvuodesta. Maa- ja rautatieliikenteen liikevaihto väheni 14,0 prosenttia vuoden 2008 huhti-kesäkuusta.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto supistui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 4,1 prosenttia. Liikevaihto oli majoituspalveluissa 9,3 prosenttia ja ravitsemistoiminnassa 2,3 prosenttia alhaisempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin.

Informaation ja viestinnän toimialojen liikevaihto kääntyi laskuun vuoden 2009 puolelle tultaessa. Huhti-kesäkuussa toimialan liikevaihto oli 4,2 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Alatoimialoista suotuisimmin kehittyi tietopalvelutoiminnan liikevaihto, joka kasvoi toisella neljänneksellä 8,8 prosenttia vuodentakaisesta. Eniten supistuivat elokuva-, video ja televisio-ohjelmatuotannon, äänitteiden ja musiikin kustantamisen toimialat, joiden liikevaihto oli tarkastelujaksolla 12,5 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Kiinteistöalan toiminnan kehitys pysyi suotuisana vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla huolimatta siitä, että liikevaihdon kasvu tasaantui jonkin verran edellisvuodesta. Huhti-kesäkuussa toimialan liikevaihto kasvoi 5,1 prosenttia.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihto väheni tammi-maaliskuussa ollen 7,9 prosenttia vuodentakaista pienempi. Tarkastelujaksolla alatoimialoista supistui eniten mainostoiminnan ja markkinatutkimuksen liikevaihto, joka oli 17,0 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Arkkitehti- ja insinööripalveluiden; teknisen testauksen ja analysoinnin liikevaihto laski 10,8 prosenttia ja muiden erikoistuneiden liike-elämän palveluiden 8,1 prosenttia vuodentakaisesta. Tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen liikevaihto supistui 7,5 prosenttia ja lakiasiain ja laskentatoimen palveluiden ja liikkeenjohdon konsultoinnin toimialojen liikevaihto 1,8 prosenttia vuoden 2008 huhti-kesäkuusta.

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan liikevaihto oli tarkastelujaksolla 3,0 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna vastaavana ajanjaksona. Alatoimialoista parhaassa kasvussa olivat edellisen neljänneksen tapaan turvallisuus- vartiointi ja etsiväpalvelut, joiden liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia vuodentakaisesta. Kiinteistön- ja maisemanhoidon toimiala kasvatti liikevaihtoaan 2,4 prosenttia ja liike-elämän hallinto- ja tukipalvelut 0,8 prosenttia edellisvuoden toiseen neljännekseen verrattuna. Vuokraus- ja leasingtoiminnan liikevaihto pysyi lähes vuodentakaisella tasolla, kasvua vuoden 2008 toiseen neljännekseen verrattuna kertyi vain 0,1 prosenttia. Liikevaihto väheni työllistämistoiminnassa 17,2 prosenttia ja matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien sekä muiden varauspalveluiden toimialoilla 7,6 prosenttia edellisvuoden huhti-kesäkuusta.

Taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialojen kasvuvauhti jatkoi tasaantumistaan vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Tarkastelujaksolla toimialan liikevaihto lisääntyi 2,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Muun palvelutoiminnan liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 1,2 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu tasaantui selvästi vuoden 2008 kasvuun verrattuna. Alatoimialoista järjestöjen toiminnan liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia sekä liike-elämän hallinto- ja tukipalveluiden liikevaihto 1,8 prosenttia vuodentakaisesta. Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauksen liikevaihto väheni 2,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon kehitys

Vuoden 2009 toisella neljänneksellä kehitys oli suotuisinta tietopalvelutoiminnassa, jonka liikevaihto oli 8,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Järjestöjen toiminnan liikevaihto ylsi 8,6 prosentin kasvuun. Turvallisuus-, vartiointi - ja etsiväpalveluiden liikevaihto lisääntyi 6,0 prosenttia ja kiinteistöalan toiminnan liikevaihto 5,1 prosenttia edellisvuoden huhti-kesäkuusta. Vesiliikenteen sekä varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan toimialojen liikevaihdot supistuivat yli 20 prosenttia. Myös työllistämistoiminnan sekä mainostoiminnan ja markkinointitutkimuksen liikevaihdot vähenivät tarkastelujaksolla yli 17 prosenttia vuodentakaisesta.

Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset tammi-maaliskuussa (TOL 2008)

Palvelualojen pitkän aikavälin suhdannekehitys

Palvelualojen liikevaihdon trendi kääntyi laskuun vuoden 2008 loppupuolella

Palvelualojen liikevaihto kasvoi tasaisesti vuoden 2008 alkupuolelle saakka. Vuosina 2005-2006 kasvu vaihteli runsaasta 6 vajaaseen 9 prosenttiin ja vuonna 2007 runsaasta 6 vajaaseen 10 prosenttiin. Vuonna 2007 kasvuvauhti oli 9 prosentin luokkaa. Vuoden 2008 alkupuolella palveluiden liikevaihto kehittyi vielä suotuisesti ja silloin yllettiin jo 10 prosentin kasvuun. Syksyllä 2008 liikevaihdon kasvu tasaantui ja taloustilanteen heikkeneminen alkoi näkyä palvelualoillakin. Vuoden 2009 toisella neljänneksellä palvelualojen yhteenlaskettu liikevaihto väheni 7,4 prosenttia vuoden 2008 toiseen neljännekseen verrattuna.

Palvelualojen liikevaihdon kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Suhdannekäänteen vaikutus näkyi kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdossa jo vuoden 2008 lopulla

Painoarvoltaan palvelualojen suurimman toimialan, kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto kehittyi suotuisasti vuosina 2005-2008. Vuoden 2005 kasvu oli noin 6 prosenttia ja vaihteli 4-8 prosentin välillä. Vuonna 2006 kasvu oli 7 prosentin luokkaa ja ylsi ajoittain 10 prosentin tuntumaan. Vuonna 2007 kasvu kiihtyi jo 8 prosenttiin. Toimialan liikevaihdon kasvu jatkui vuoden 2008 loppupuolelle saakka, mutta se hidastui jo loka-marraskuussa. Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä kasvu oli tasaantunut vajaaseen 2 prosenttiin ja koko vuoden kasvu oli jälleen vuoden 2006 tasolla, runsaat 7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2009 alussa kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto kääntyi laskuun, joka on nopeutunut kahden ensimmäisen neljänneksen aikana. Kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto oli 17,7 prosenttia alhaisempi kuin vuotta aiemmin.

Kuljetuksen ja varastoinnin kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Majoitus ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kääntyi laskuun vuoden 2009 alussa

Majoituksen ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kehitys oli suotuisaa vuosina 2005-2007. Liikevaihto kasvoi 6 prosenttia vuonna 2005 ja kasvu vaihteli tuolloin runsasta 4 runsaaseen 7 prosenttiin. Vuonna 2006 toimialan liikevaihdon kasvu nopeutui ja ylsi vuositasolla reiluun 8 prosenttiin, loppuvuodesta saavutettiin jo yli 9 prosentin kasvu. Vuonna 2007 liikevaihdon kasvu vaihteli noin 6-9 prosentin välillä ja koko vuonna kasvu oli lähes 7 prosenttia. Vuoden 2008 puolivälin paikkeilla majoituksen ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu alkoi tasaantua ja koko vuoden kasvu oli 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2009 alkupuolella toimialan liikevaihto kääntyi laskuun. Kuluvan vuoden huhti-kesäkuussa majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto oli 4,1 prosenttia pienempi kuin vastaavana aikana vuonna 2008.

Majoituksen ja ravitsemistoiminnan kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Informaation ja viestinnän toimialojen kasvu vaihtelevaa

Vuonna 2005 informaation ja viestinnän toimialojen liikevaihto kasvoi runsaat 2 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2006 kasvu vaihteli 1-4 prosentin välillä ollen vuositasolla noin 3 prosenttia. Seuraavana vuonna informaation ja viestinnän liikevaihdon kasvu nopeutui huomattavasti ja vuoden puolenvälin jälkeen toimialalla saavutettiin jo yli 8 prosentin kasvu. Koko vuonna 2007 liikevaihtoa kertyi yli 6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vuoden 2008 aikana kasvu tasaantui hieman ja vaihteli noin 3-7 prosentin välillä. Vuositasolla liikevaihto lisääntyi 5 prosenttia. Vuoden 2009 alkupuolella informaation ja viestinnän liikevaihdon kasvu tasaantui edelleen, mutta käännettä laskuun ei tapahtunut. Kuluvan vuoden alussa informaation ja viestinnän liikevaihdon kasvu tasaantui ja kääntyi laskuun ensimmäisen neljänneksen lopulla. Huhti-kesäkuussa toimialan liikevaihto väheni 4,2 prosenttia vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta.

 

Informaation ja viestinnän kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Kiinteistöalan kehitys suotuisaa viime vuosina

Kiinteistöalan toiminnan liikevaihto kehittyi viime vuosina ollut melko voimakkaasti ja kasvuvauhti oli pienimmilläänkin 4 prosentin tuntumassa. Liikevaihdon kasvu nopeutui erityisesti vuodenvaihteessa 2007-2008. Vuonna 2005 toimialan kasvu vaihteli noin 4-10 prosentin välillä ja oli vuositasolla 6 prosenttia. Vuonna 2007 oli kiinteistöalalla varsinainen huippuvuosi, liikevaihdon kasvu ylsi loppuvuodesta yli 12 prosenttiin ja oli koko vuonna hulppeat 11 prosenttia. Loppuvuodesta 2008 toimialan liikevaihdon kasvu tasaantui ja palasi vuoden 2006 tasolle ollen koko vuonna noin 8 prosenttia. Tasaantumisesta huolimatta ei kiinteistöalan liikevaihto ole vuoden 2009 puolelle tultaessa kääntynyt laskuun monien muiden toimialojen tavoin. Tarkastelujaksolla kiinteistöalan toiminnan liikevaihtoon kertyi lisäystä noin 5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kiinteistöalan toiminnan kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan kehitys suotuisinta vuonna 2007

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihto kasvoi vuonna 2005 lähes 12 prosenttia ja saavutti loppuvuodesta jo yli 15 prosentin kasvun. Vuonna 2006 toimialan liikevaihdon kasvu tasaantui 9 prosenttiin ja vaihteli 8-13 prosentin välillä. Vuoden 2007 puolella liikevaihdon lisääntyminen nopeutui ja vuoden puolenvälin jälkeen saavutettiin jo yli 16 prosentin kasvulukemat. Koko vuonna 2007 kasvu oli runsaat 14 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2008 toimialan liikevaihto kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta ja alkusyksystä liikevaihdon trendi kääntyi laskuun. Vuoden 2009 alussa ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihto kääntyi monien muiden palvelutoimialojen tapaan laskuun. Vuoden toisella neljänneksellä toimialan liikevaihto oli lähes 8 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan kolmen kuukauden työpäiväkorjattu neljännesvuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta kasvussa vuoden 2008 lopulle asti

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan liikevaihdon trendi nousi reippaasti vuoden 2008 kevääseen asti. Vuosina 2005-2006 kasvu oli tasaista, noin 10-11 prosentin luokkaa. Vuonna 2007 toimialan kasvuvauhti kiihtyi ja liikevaihto kasvoi lähes 14 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2008 alkupuolella hallinto ja tukipalvelutoiminnan liikevaihto kasvoi yli 16 prosentin vauhtia. Kasvu tasaantui vuoden loppua kohti ollen viimeisellä neljänneksellä 6 prosentin luokkaa. Alkuvuodesta 2009 toimialan liikevaihto kääntyi laskuun ja oli huhti-kesäkuussa 3 prosenttia edellisvuotta pienempi.

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Taiteiden, viihteen ja virkistyksen kehitys viime vuosina suotuisaa

Taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialojen kasvuvauhti on viime vuosina vaihdellut, mutta trendi on ollut tasaisessa kasvussa. Vuonna 2005 liikevaihdon kasvu vaihteli alkuvuoden reilusta 11 prosentista loppuvuoden vajaaseen 1 prosenttiin. Vuoden 2006 aikana toimialan liikevaihto kasvoi varsin tasaisesti ja lisäystä edellisvuoteen verrattuna kertyi runsaat 6 prosenttia. Vuonna 2007 kasvu vaihteli runsaasta 3 vajaaseen 8 prosenttiin ja koko vuonna kasvua kertyi hieman yli 5 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2008 taiteiden, viihteen ja virkistyksen kasvu nopeutui ja vaihteli vajaasta 5 prosentista vajaaseen 10 prosenttiin. Koko vuonna liikevaihto oli noin 8 prosenttia suurempi kuin vuonna 2007. Vuoden 2009 alkupuolella toimialan liikevaihto kehittyi vielä edellisvuoden lukemissa, mutta huhti-kesäkuussa liikevaihtoa kertyi vain runsaat 2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Taiteiden, viihteen ja virkistyksen kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Muun palvelutoiminnan liikevaihdon kehitys tasaantui vuoden 2009 alkupuoliskolla

Vuonna 2005 muun palvelutoiminnan liikevaihto kasvoi lähes 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2006 kesällä päästiin jo yli 10 prosentin kasvuun ja koko vuonna liikevaihto oli noin 8 prosenttia suurempi kuin vuonna 2005. Toimialan liikevaihdon kasvu nopeutui edelleen vuonna 2007 ja lisäystä edellisvuoteen verrattuna kertyi 11 prosenttia. Vuonna 2008 muun palvelutoiminnan liikevaihto kasvoi vielä runsaat 7 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden 2009 alussa kasvu tasaantui vaihdellen tammi-kesäkuussa vajaasta 1 prosentista 3 prosenttiin. Vuoden toisella neljänneksellä muun palvelutoiminnan liikevaihtoon kertyi kasvua vajaat 3 prosenttia vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta.

Muun palvelutoiminnan kolmen kuukauden työpäiväkorjattu vuosimuutos ja trendi (TOL 2008)

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2009, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö (09) 1734 2659,palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 15.9.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. kesäkuu 2009, Palvelualojen liikevaihto väheni 7,4 prosenttia huhti-kesäkuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2009/06/plv_2009_06_2009-09-15_kat_001.html