Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 15.7.2011

Pahoinpitelyt ja moottoriajoneuvoihin kohdistuneet anastusrikokset lisääntyivät tammi-kesäkuussa 2011

Korjaus. Julkistusta korjattu 15.7.2011, korjaukset merkitty punaisella.

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla kaikkiaan 214 000 rikosta, mikä oli 9 800 tapausta (5 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Viiden edellisen vuoden aikana tammi-kesäkuussa rikoksia ilmoitettiin keskimäärin 204 000. Omaisuusrikoksia ilmeni 118 000, mikä oli 3 600 tapausta eli kolme prosenttia enemmän kuin vuonna 2010 vastaavaan aikaan. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 21 000, mikä oli viidenneksen sekä edellisvuotta että vuosien 2006-2010 keskimäärää enemmän. Lisäksi kirjattiin 252 000 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta.

Pahoinpitelyrikokset kuukausittain 2010–2011

Pahoinpitelyrikokset kuukausittain 2010–2011

Pahoinpitelyrikosten määrä tammi-kesäkuussa oli 2000-luvun suurin. Niitä tuli tietoon 19 000, edellisvuoden vastaavan luvun oltua 16 000. Ajanjaksolla 2000-2010 pahoinpitelyrikoksia ilmoitettiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla keskimäärin 14 000. Törkeät pahoinpitelyt lisääntyivät prosentin. Niitä tuli ilmi 1 000, kymmenen aiemman vuoden keskiarvon oltua 1 100. Osa lievistä pahoinpitelyistä siirtyi vuoden 2011 alusta virallisen syytteen alaisiksi, eikä esitutkinnan käynnistäminen siten enää ole riippuvainen uhrin tahdosta. Muutoksen vaikutuksia pahoinpitelyrikosten lukumääriin ei vielä voi arvioida.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 5 300, mikä on seitsemän prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on enemmän kuin puolittunut.

Rattijuopumukset vähenivät muutamana edellisenä vuonna, mutta nyt niiden määrä kasvoi. Kaikkiaan rattijuopumuksia tuli ilmi 10 000 eli prosentin enemmän kuin vuonna 2010. Törkeiden rattijuopumusten määrä pysyi ennallaan ja muut rattijuopumukset lisääntyivät 2 prosenttia.

Ryöstöjä ilmoitettiin 807, mikä oli 12 prosenttia edellistä vuotta enemmän. 2000-luvulla ryöstöjä tuli tietoon tammi-kesäkuussa keskimäärin 911.

Raiskauksia ilmoitettiin vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla 438, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 458. Raiskauksia on 2000-luvulla ollut vuosittain keskimäärin 317. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 940, mikä on yli kaksi kertaa niin paljon kuin 2000-luvun aiempien vuosien keskiarvo. Tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Huumausainerikoksia kirjattiin 9 900, mikä on 6 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni 3 prosenttia. Niitä tuli ilmi 466.

Petoksia on 2000-luvulla ollut tammi-kesäkuussa keskimäärin 6 500. Vuonna 2011 niiden määrä oli 8 400, mikä on kuusi prosenttia edellisvuotta enemmän.

Vahingontekojen määrä oli 2000-luvun tammi-kesäkuun keskiarvoa hieman suurempi. Vahingontekoja tuli ilmi nyt 24 000, mikä on 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä ei ole vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen ovat vähäisiä.

Eräiden rikostyyppien määrä tammi - kesäkuussa sekä huhti–, touko– ja kesäkuussa 2011 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-kesäkuu 2011 Muutos Huhtikuu Muutos Toukokuu Muutos Kesäkuu Muutos
KAIKKI RIKOKSET 1) 214 160 9 791 35 624 1 211 42 494 2 755 41 442 449
-murto 18 130 544 3 148 139 3 633 259 3 669 -186
-moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 5 268 352 843 0 1 292 293 1 361 208
-ryöstö 807 88 123 -16 156 26 144 9
-vahingonteko 24 475 1 423 4 302 152 5 226 144 5 115 239
-tappo, murha ja surma 51 -5 7 3 5 -6 14 1
-pahoinpitely 19 387 3 425 3 471 826 3 466 272 3 332 439
-raiskaus 438 -20 60 16 114 43 84 28
-rattijuopumus 10 237 66 1 837 60 2 026 -140 2 284 12
-huumausainerikos 9 861 564 1 578 -7 1 855 398 1 454 -64
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja liikennerikkomusten määrä tammi - kesäkuussa sekä huhti–, touko– ja kesäkuussa 2011 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-kesäkuu 2011 Muutos Huhtikuu Muutos Toukokuu Muutos Kesäkuu Muutos
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä liikennerikkomus,tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 251 677 -2 720 41 792 -1 190 45 422 3 769 43 227 2 446
-nopeusrajoitusten rikkominen 1) 161 742 -5 803 26 914 -1 706 30 533 3139 29 864 2 948
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2011, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09) 1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (14 sivua 589,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.7.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/polrik/2011/02/polrik_2011_02_2011-07-15_tie_001_fi.html