Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 13.7.2012

Murtojen määrä väheni tammi-kesäkuussa 2012

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2012 tammi-kesäkuussa kaikkiaan 202 000 rikosta, mikä oli 12 000 tapausta (kuusi prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Rikosten määrä oli viiden edellisen vuoden tammi-kesäkuussa keskimäärin 208 000. Omaisuusrikoksia ilmeni 110 000, mikä oli 7 900 tapausta eli seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011 samaan aikaan. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 19  000, mikä on kuusi prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Lisäksi kirjattiin 222 000 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta.

Murrot tammi-kesäkuussa 2000–2012

Murrot tammi-kesäkuussa 2000–2012

Murtojen (luvatta tunkeutuen tehdyt varkaudet, törkeä varkaudet ja näpistykset) määrä on vähentynyt 2000-luvulla tammi-kesäkuussa huomattavasti. Vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla murtoja oli 16 000, mikä on 11 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Murtoja on 2000-luvulla ollut tammi-kesäkuussa keskimäärin 25 000. Erityisesti ovat vähentyneet moottoriajoneuvoihin kohdistuneet murrot. Niitä tuli ilmi vuoden 2012 tammi-kesäkuun aikana 5 100, mikä on viidenneksen vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona ja vajaa puolet 2000-luvun aiempien vuosien keskiarvosta. Myös kaikkien muiden murtotyyppien määrät vähenivät edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2012 tammi-kesäkuussa 18 000, edellisvuoden vastaavan ajan luvun oltua 19 000. Edellisen vuoden alussa voimaan tullut lainmuutos lisäsi vuonna 2011 kirjattujen pahoinpitelyjen määrää. Ajanjaksolla 2000-2011 pahoinpitelyrikoksia ilmoitettiin tammi-kesäkuussa keskimäärin 15 000. Törkeät pahoinpitelyt vähenivät kahdeksan prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Niitä tuli ilmi 960 vuosien 2000–2011 tammi-kesäkuun keskiarvon oltua 1 093.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 4 100, mikä on 22 prosenttia vähemmän kuin tammi-kesäkuussa edellisvuonna. Näiden rikosten määrä oli vuoden 2012 tammi-kesäkuussa puolet 2000-luvun aikaisempien vuosien keskiarvosta.

Pysyttyään muutaman vuoden lähes ennallaan rattijuopumusten määrä kääntyi laskuun vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla. Kaikkiaan rattijuopumuksia tuli ilmi 9 400. Törkeät rattijuopumukset vähenivät seitsemän ja muut rattijuopumukset 10 prosenttia. 2000-luvulla rattijuopumuksia tuli tietoon tammi-kesäkuussa keskimäärin 12 000.

Ryöstöjä ilmoitettiin 830, mikä oli kolme prosenttia edellistä vuotta enemmän. 2000-luvulla ryöstöjä tuli tietoon tammi-kesäkuussa keskimäärin 897.

Raiskauksia ilmoitettiin vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla 519, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 438. Raiskauksia on 2000-luvulla ollut tammi–kesäkuussa keskimäärin 342. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 726, mikä on 54 prosenttia (254 tapausta) enemmän kuin 2000-luvun aiempien vuosien keskiarvo. Tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Huumausainerikoksia kirjattiin 9 700, mikä on kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Törkeiden huumausainerikosten määrä lisääntyi yhdeksän prosenttia. Niitä tuli ilmi 507.

Vahingontekojen määrä oli 13 prosenttia 2000-luvun aiempien vuosien tammi-kesäkuun keskiarvoa pienempi. Vahingontekoja tuli ilmi nyt 21 000, mikä on 16 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Petosten (petos, lievä petos, törkeä petos) määrä on kasvanut 2000-luvulla tammi-kesäkuussa huomattavasti. Vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla petoksia oli 9 800, mikä on 16 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Vuoteen 2000 verrattuna petoksia oli nyt 69 prosenttia enemmän. Niitä on 2000-luvulla ollut tammi-kesäkuussa keskimäärin 6 900. Törkeiden petosten määrä oli vuoden 2012 tammi-kesäkuussa 473, mikä on viidenneksen vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Törkeitä petoksia on 2000-luvulla tullut tietoon vuosittain keskimäärin 402.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset on erotettu muista rikoksista ja ne esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä on vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa, koska sama erottelu on tehty myös takautuvasti vuoteen 1980 asti. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Eräiden rikostyyppien määrä tammi–kesäkuussa sekä huhti-, touko- ja kesäkuussa 2012 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-kesäkuu 2012 Muutos Huhtikuu 2012 Muutos Toukokuu 2012 Muutos Kesäkuu 2012 Muutos
KAIKKI RIKOKSET 1) 202 286 -11 874 33 911 -1 713 38 098 -4 396 38 535 -2 907
   - murto 16 168 -1 962 2 763 -385 3 282 -351 3 378 -291
   - moottoriajo-
neuvon luvaton
käyttö ja anastus,
moottorikulku-
neuvon
käyttövarkaus
4 084 -1 184 679 -164 909 -383 990 -371
  - ryöstö 830 23 151 28 165 9 143 -1
  - vahingonteko 20 560 -3 915 3 597 -705 4 091 -1 135 4 078 -1 037
   - tappo, murha ja surma 44 -7 9 2 6 1 7 -7
   - pahoinpitely 18 221 -1 166 3 163 -308 3 248 -218 3 193 -139
  - raiskaus 519 81 94 34 109 -5 70 -14
  - rattijuopumus 9 379 -858 1 559 -278 1 754 -272 2 012 -272
   - huumausaine-
    rikos
9 658 -203 1 622 44 1 540 -315 1 522 68
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Eräiden rikostyyppien määrä tammi–kesäkuussa sekä huhti-, touko- ja kesäkuussa 2012 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-kesäkuu 2012 Muutos Huhtikuu 2012 Muutos Toukokuu 2012 Muutos Kesäkuu 2012 Muutos
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä liikennerikkomus,tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 221 915 -29 762 36 207 -5 585 36 911 -8 511 36 267 -6 960
   -nopeusrajoitusten rikkominen 1) 146 673 -15 069 25 001 -1 913 24 804 -5 729 24 935 -4 929
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio 09 1734 3248, Marja Kivimäki 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (14 sivua 280,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 13.7.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/02/polrik_2012_02_2012-07-13_tie_001_fi.html