Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 13.7.2012

Antalet inbrott minskade under januari–juni 2012

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari–juni 2012 kännedom om totalt 202 000 brott, vilket var 12 000 fall (sex procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet brott var under januari–juni de senaste fem åren i genomsnitt 208 000. Antalet egendomsbrott var 110 000, vilket var 7 900 fall, dvs. sju procent, färre än under motsvarande period år 2011. Polisen fick kännedom om 19 000 brott mot liv och hälsa, vilket var sex procent färre än under motsvarande period året innan. Dessutom bokfördes 222 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser.

Inbrott under januari-juni 2000-2012

Inbrott under januari-juni 2000-2012

Under 2000-talet har antalet inbrott (stölder genom olovligt intrång, grova stölder och snatterier) minskat avsevärt under januari–juni. Under första halvåret 2012 uppgick antalet inbrott till 16 000, dvs. 11 procent färre än året innan. Under 2000-talet har antalet inbrott under januari–juni uppgått till i genomsnitt 25 000. Särskilt minskade inbrotten i motorfordon. Under januari–juni 2012 uppgick de till 5 100, vilket var en femtedel färre än under motsvarande period året innan och något under hälften av genomsnittet för tidigare år under 2000-talet. Alla andra typer av inbrott minskade också jämfört med motsvarande period året innan.

Antalet bokförda misshandelsbrott uppgick till 18 000 under januari–juni 2012, medan motsvarande siffra för året innan var 19 000. Den lagändring som trädde i kraft i början av förra året ökade antalet misshandelsbrott som bokförts år 2011. Under perioden 2000–2011 anmäldes i genomsnitt 15 000 misshandelsbrott under januari–juni. Antalet fall av grov misshandel minskade med åtta procent jämfört med motsvarande period året innan. Dessa uppgick till 960, medan genomsnittet för januari–juni åren 2000–2011 var 1 093.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet fortskaffningsmedel uppgick till 4 100, vilket är 22 procent färre än under januari–juni året innan. Antalet sådana brott uppgick under januari–juni 2012 till hälften av genomsnittet för tidigare år under 2000-talet.

Efter att ha legat på ungefär samma nivå under några år vände antalet rattfyllerier nedåt under första halvåret 2012. Totalt uppgick rattfyllerierna till 9 400. Antalet grova rattfyllerifall minskade med sju procent och antalet övriga rattfyllerifall med tio procent. Under 2000-talet fick polisen kännedom om i genomsnitt 12 000 rattfyllerier under januari–juni.

Antalet anmälda rån var 830, vilket var tre procent fler än året innan. Under 2000-talet fick polisen kännedom om i genomsnitt 897 rån under januari–juni.

Under första halvåret 2012 anmäldes 519 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 438. Under 2000-talet har antalet våldtäkter under januari–juni i genomsnitt varit 342. Polisen fick kännedom om 726 sexuella utnyttjanden av barn, vilket är 54 procent (254 fall) fler än genomsnittet för tidigare år under 2000-talet. Antalen våldtäkter och sexuella utnyttjanden av barn varierar mycket från år till år. Enstaka polisanmälningar kan innehålla händelsekedjor omfattande flera delgärningar.

Antalet registrerade narkotikabrott uppgick till 9 700, dvs. två procent färre än under motsvarande period året innan. Antalet grova narkotikabrott ökade med nio procent – 507 sådana fall avslöjades.

Antalet skadegörelser var 13 procent färre än genomsnittet för januari–juni under tidigare år på 2000-talet. Nu avslöjades 21 000 skadegörelser, vilket är 16 procent färre än året innan.

Under 2000-talet har antalet bedrägerier (bedrägeri, lindrigt bedrägeri, grovt bedrägeri) ökat betydligt under januari–juni. Under första halvåret 2012 uppgick antalet bedrägerier till 9 800, dvs. 16 procent fler än under motsvarande period året innan. Jämfört med år 2000 var antalet bedrägerier nu 69 procent högre. Under 2000-talet har de under januari–juni uppgått till i genomsnitt 6 900. Antalet grova bedrägerier uppgick till 473 under januari–juni 2012, vilket är en femtedel färre än under motsvarande period året innan. Polisen har under 2000-talet fått kännedom om i genomsnitt 402 grova bedrägerier per år.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser har skilts åt från övriga brott och de presenteras i en egen tabell. Det totala antalet brott är jämförbart med tidigare presenterade siffror, eftersom samma åtskillnad också gjorts retroaktivt till år 1980. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen.

Fr.o.m. början av år 2009 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom. Ändringarna inverkar inte mycket på jämförbarheten av brott. När det gäller de vanligaste brottstyperna inverkar förändringen närmast på jämförbarheten av narkotikabrott.

Antalet brott av viss typ i januari–juni samt i april, maj och juni 2012 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-Juni 2012 Förändring April 2012 Förändring Maj 2012 Förändring Juni 2012 Förändring
ALLA BROTT 1) 202 286 -11 874 33 911 -1 713 38 098 -4 396 38 535 -2 907
  - inbrott 16 168 -1 962 2 763 -385 3 282 -351 3 378 -291
  -olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 4 084 -1 184 679 -164 909 -383 990 -371
  -rån 830 23 151 28 165 9 143 -1
  -skadegörelse 20 560 -3 915 3 597 -705 4 091 -1 135 4 078 -1 037
  -dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 44 -7 9 2 6 1 7 -7
  -misshandel 18 221 -1 166 3 163 -308 3 248 -218 3 193 -139
  -våldtäkt 519 81 94 34 109 -5 70 -14
  -rattfylleri 9 379 -858 1 559 -278 1 754 -272 2 012 -272
  -narkotikabrott 9 658 -203 1 622 44 1 540 -315 1 522 68
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Antalet brott av viss typ i januari –juni samt i april, maj och juni 2012 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-Juni 2012 Förändring April 2012 Förändring Maj 2012 Förändring Juni 2012 Förändring
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse 221 915 -29 762 36 207 -5 585 36 911 -8 511 36 267 -6 960
  - fartbegräns-
   ningsöver-
   skridning 1)
146 673 -15 069 25 001 -1 913 24 804 -5 729 24 935 -4 929
1) Brott mot hastighetsbegränsningarna som registrerats som äventyrande av trafiksäkerheten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2012, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio 09 1734 3248, Marja Kivimäki 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (248,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 13.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/02/polrik_2012_02_2012-07-13_tie_001_sv.html