Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Sähkön ja lämmön tuotanto 2007

Vuonna 2007 Suomessa tuotettiin sähköä 77,8 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh) Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilaston mukaan. Määrä oli prosentin pienempi kuin vuotta aiemmin. Kaukolämmön tuotanto ja teollisuuden käyttöön tuotettu lämpö pysyivät edellisvuoden tasolla. Kaukolämpöä tuotettiin 33,5 TWh ja teollisuuslämpöä 61,7 TWh.

Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain 2007

  Sähkö Kauko-lämpö Teollisuus-lämpö Käytetyt poltto-aineet1)
TWh TWh TWh PJ
Sähkön erillistuotanto        
  Vesivoima 14,0 - - -
  Tuulivoima 0,2 - - -
  Ydinvoima 22,5 - - -
  Lauhdevoima2) 14,4 - - 137,7
  Yhteensä 51,1 - - 137,7
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 26,8 25,4 49,4 451,6
Lämmön erillistuotanto - 8,1 12,3 83,9
Yhteensä 77,8 33,5 61,7 673,2

1) Primäärienergian kokonaiskulutusta laskettaessa vesi- ja tuulivoima yhteismitallistetaan polttoaineisiin
suoraan tuotetun sähkön mukaan (3,6 PJ/TWh).
Ydinenergian kokonaiskulutus lasketaan 33 prosentin vakiohyötysuhteella
tuotetusta ydinvoimasta (10,91 PJ/TWh).

2) Lauhdevoimaan sisältyy lauhdevoimalaitokset, sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksien lauhdeosuudet sekä huippukaasuturbiinit yms. sähkön erillistuotanto.

Sähkön tuotanto

Vuonna 2007 sähkön tuotanto kasvoi prosentin verrattuna vuotta aiempaan. Vesivoiman tuotanto kasvoi 24 prosenttia ja tuulivoima 23 prosenttia. Ydinvoimaa tuotettiin 2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Lauhdevoiman tuotanto väheni 18 prosenttia, ja sähkön ja lämmön yhteistuotannolla tuotettiin sähköä 3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2006.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto pysyi merkittävimpänä sähköntuotantomuotona, sähköstä 34 prosenttia tuotettiin yhteistuotannolla. Vähentymä edellisvuoteen verrattuna oli 3 prosenttia. Ydinvoimalla tuotetun sähkön määrä nousi 2 prosenttia ja sen osuus sähkön tuotannosta oli 29 prosenttia. Lauhdevoima pienentyi lähes viidenneksen, mikä puolestaan laski lauhdevoiman osuuden sähkön tuotannosta 18 prosenttiin. Edellisvuotisia paremman vesivuoden ansiosta vesivoiman tuotanto kasvoi 24 prosenttia, mikä nosti sen osuuden 18 prosenttiin. Tuulivoimaa tuotettiin edellisvuotta enemmän, kasvua oli 23 prosenttia. Tuulivoiman osuus sähkön tuotannosta pysyi 2 promillessa.

Sähkön tuotanto tuotantomuodoittain 2007

Sähkön tuotanto tuotantotavoittain 2000-2007

Sähkön tuotanto polttoaineilla väheni 9 prosenttia, kun tuotanto ydin-, vesi- ja tuulivoimalla kasvoi. Eniten väheni puupolttoaineilla tuotettu sähkö, 16 prosenttia. Hiilellä ja maakaasulla tuotettu sähkö väheni 14 prosenttia. Turpeella tuotetun sähkön määrä nousi 11 prosenttia. Erityisesti kasvoi turpeella tuotetun sähkön määrä lauhdevoimaloissa, kun muilla polttoaineilla tuotettu sähkömäärä laski. Syynä tähän lienee toukokuun alussa voimaan astunut turpeen syöttötariffijärjestelmä, joka paransi turpeen kilpailuasemaa kivihiileen verrattuna.

Sähkön tuotanto energialähteittäin 2000-2007

Sähkön tuotanto energialajeittain 2000-2007

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön määrä kasvoi 25 prosenttia vuonna 2007, kun viime vuosina laskenut vesivoiman tuotanto kääntyi nousuun. Puupolttoaineilla tuotettu sähkö väheni 16 prosenttia ja metsäteollisuuden jäteliemillä tuotettu sähkö 3 prosenttia. Puupolttoaineiden käyttö väheni hieman puu- ja paperiteollisuuden tuotannon vähenemisen johdosta, mutta suurin väheneminen syy oli puupolttoaineiden korvaaminen turpeen käytöllä. Tuulivoimalla ja muilla uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin sähköä noin 20 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

2000-luvulla uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköstä yli puolet on tuotettu vesivoimalla, vuonna 2007 vesivoiman osuus oli 59 prosenttia. Metsäteollisuuden jäteliemillä tuotetun sähkön osuus uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköstä oli 24 prosenttia ja muilla puupolttoaineilla 14 prosenttia. Tuulivoimalla ja muilla uusiutuvilla polttoaineilla sähköä tuotettiin uusiutuvasta sähköstä 2 prosenttia.

Sähkön tuotanto uusiutuvilla energialähteillä 2000-2007

Sähkön kokonaiskulutus vuonna 2007 oli 90 TWh. Tuotannon ja kulutuksen välinen erotus tuotiin Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta. Sähköä myös vietiin Suomesta Pohjoismaihin ja Viroon. Suomi kuuluu yhteispohjoismaisiin sähkömarkkinoihin. Norjassa ja Ruotsissa suurimpana sähkölähteenä toimii vesivoima, jolla tuotettu sähkö on tuotantokustannuksiltaan halvinta. Täten hyvinä vesivuosina Pohjoismaissa tuotettu sähkö vähentää tarvetta tuottaa kalliimpaa, polttoaineilla tuotettua sähköä. Suomessa sähkön tuotantorakenteeseen vaikuttaa myös sähkön ja lämmön yhteistuotantokapasiteetti. Yhteistuotannon määrää ohjaa vahvasti lämmöntarve. Energiayhtiöillä tuotanto siis riippuu kaukolämmön tarpeesta ja teollisuuden puolella tuotantoa ohjaa voimakkaasti teollisuuden tuotteiden tuotantokapasiteetti. Vähävetisinä vuosina, jolloin sähkön hinta on korkealla, myös voimalaitokset ovat mahdollisuuksiensa mukaan tuottaneet ylimääräistä lauhdesähköä Pohjoismaisille sähkömarkkinoille.

Lämmön tuotanto

Viime vuodet ovat olleet keskimääräistä lämpimämpiä, ja vuonna 2007 lämmitysenergian tarve pysyi edellisvuoden tasolla. Teollisuuden käyttämä lämmön määrä pysyi myös viime vuoden tasolla. Sekä kaukolämmön että teollisuuslämmön tuotannossa yhteistuotannossa tuotetun lämmön määrä väheni, eli lämmön erillistuotannon määrä nousi.

Lämmön tuotanto 2000-2007

Vuonna 2007 kaukolämmöstä tuotettiin 76 prosenttia sähkön ja lämmön yhteistuotannolla. Teollisuuslämmöstä yhteistuotannon osuus oli 80 prosenttia.

Kaukolämpöä tuotettiin eniten maakaasulla ja hiilellä. Fossiilisilla polttoaineilla kaukolämmöstä tuotettiin 62 prosenttia, uusiutuvilla energialähteillä 14 prosenttia ja turpeella 21 prosenttia.

Kaukolämmön tuotanto polttoaineittain 2000-2007

Teollisuuslämpöä tuotettiin eniten metsäteollisuuden jäteliemillä, 43 prosenttia. Kaiken kaikkiaan uusiutuvilla polttoaineilla teollisuuslämmöstä tuotettiin 61 prosenttia, fossiilisilla polttoaineilla 21 prosenttia ja turpeella 9 prosenttia. Fossiilisista polttoaineista eniten teollisuuslämpöä tuotettiin maakaasulla, 12 prosenttia.

Teollisuuslämmön tuotanto polttoaineittain 2000-2007

Polttoaineiden käyttö energiantuotannossa

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa väheni 5 prosenttia vuonna 2007. Eniten väheni hiilen käyttö, 13 prosenttia. Myös maakaasun, puupolttoaineiden ja metsäteollisuuden jäteliemien käytöt vähenivät. Turpeen ja uusiutuvien energialähteiden (mm. kierrätyspolttoaineiden ja biokaasun) käyttö puolestaan kasvoi.

Polttoaineiden käytön väheneminen aiheutui edellisvuotta pienemmästä polttoaineperäisen kotimaisen sähkön tuotannon tarpeesta. Vuonna 2007 Pohjoismaiden vesitilanne oli vuotta 2006 parempi, joten sähköä tuotettiin edellisvuotta enemmän kotimaassa vesivoimalla ja sähkön nettotuonti Suomeen oli edellisvuotta suurempi.

Hiilen käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa väheni 13 prosenttia. Metsäteollisuuden jäteliemien käyttö nousi suurimmaksi polttoaineeksi, vaikka käyttö vähentyi 2 prosenttia. Jäteliemien osuus polttoaineista oli 23 prosenttia, hiilen 22 prosenttia, maakaasun 18 prosenttia ja turpeen 15 prosenttia. Maakaasun käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa väheni 10 prosenttia, mutta turpeen käyttö kasvoi 10 prosenttia. Muiden puupolttoaineiden käyttö väheni 11 prosenttia. Muiden uusiutuvien polttoaineiden käyttö lisääntyi 15 prosenttia. Näissä polttoaineissa suurin oli kierrätyspolttoaineet. Kierrätyspolttoaineiden käyttö kääntyi edellisvuoden laskusta takaisin nousuun, kun suuret voimalat hankkivat jätteenpolttodirektiivin mukaisia ympäristölupia.

Fossiilisten polttoaineiden määrä sähkön ja lämmön tuotannossa väheni 10 prosenttia, osuus kaikista polttoaineista laski 45 prosenttiin. Turpeen osuus nousi 15 prosenttiin. Uusiutuvien polttoaineiden osuus pysyi 36 prosentissa, vaikka niiden käyttö väheni 5 prosenttia.

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa yhteensä 2006 ja 2007

Sähkön erillistuotannossa polttoaineiden käyttö vuonna 2007 väheni noin viidenneksen. Ylivoimaisesti suurin käytetty polttoaine oli hiili, jonka osuus käytetyistä polttoaineista oli 63 prosenttia. Hiilen käyttö väheni 18 prosenttia.

Fossiilisten polttoaineiden käyttö sähkön erillistuotannossa väheni 25 prosenttia ja uusiutuvien polttoaineiden 31 prosenttia. Fossiilisten polttoaineiden osuus käytetyistä polttoaineista oli 68 prosenttia ja uusiutuvien 8 prosenttia. Turpeen käyttö lisääntyi 8 prosentilla, ja osuus polttoaineista oli 22 prosenttia.

Polttoaineiden käyttö sähkön erillistuotannossa 2006 ja 2007

Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa polttoaineiden käyttö väheni 2 prosenttia edellisvuodesta.

Polttoaineiden osuudet pysyivät lähes edellisvuoden tasoina. Turve nousi puupolttoaineiden edelle, kummankin osuus oli noin 14 prosenttia. Metsäteollisuuden oman energiantuotannon vuoksi jäteliemet pysyvät yhteistuotannon suurimpana polttoaineena, osuus käytetyistä polttoaineista on 33 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa uusiutuvien osuus vuonna 2007 osuus laski 47 prosenttiin. Fossiilisia polttoaineita käytettiin 37 prosenttia ja turvetta 14 prosenttia.

Tietoa sähkön ja lämmön yhteistuotannon polttoaineiden jaosta sähkön ja lämmön tuotantoon julkaistaan Energiatilasto - Vuosikirja 2008:ssa (ilmestyy joulukuussa).

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön yhteistuotannossa 2006 ja 2007

Lämmön erillistuotannon polttoaineiden kokonaismäärä nousi 8 prosenttia. Muista tuotantomuodoista poiketen lämmön erillistuotannossa maakaasun ja jäteliemien käyttömäärät kasvoivat. Maakaasu nousi kolmanneksi suurimmaksi polttoaineeksi heti öljyn jälkeen. Suurimmaksi lämmöntuottajaksi nousivat muut energialähteet, joihin kuuluvat mm. teollisuuden sekundääri- ja reaktiolämpö sekä vety. Eniten näistä kasvoi sekundäärilämmön käyttö.

Lämmön erillistuotannon polttoaineista 46 prosenttia oli fossiilisia ja 21 prosenttia uusiutuvia. Turpeen osuus oli 8 prosenttia ja muiden energialähteiden 25 prosenttia.

Lämmön erillistuotannossa on mukana Tilastokeskuksen kyselyssä mukana olevat lämmöntuottajat. Kyselystä puuttuu osa kuntien ja teollisuuden pienien lämpölaitosten tiedoista.

Polttoaineiden käyttö lämmön erillistuotannossa 2006 ja 2007


Päivitetty 26.9.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2007, Sähkön ja lämmön tuotanto 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/salatuo/2007/salatuo_2007_2008-09-26_kat_001.html