Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 2.11.2016

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön määrä ennätystasolla

Sähköä tuotettiin Suomessa 66,2 TWh vuonna 2015. Tuotanto kasvoi edellisestä vuodesta prosentin. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön määrä oli suurin koskaan, 29,5 TWh, joka on 45 % sähkön tuotannosta. Kaukolämmön ja teollisuuslämmön tuotannot laskivat hieman. Fossiilisten polttoaineiden käyttö väheni, kun kivihiiltä käytettiin 29 prosenttia ja maakaasua 15 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Turpeen käyttö väheni viidellä prosentilla. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilastoon.

Sähkön tuotanto energialähteittäin 2000–2015

Sähkön tuotanto energialähteittäin 2000–2015

Sähkön tuotanto Suomessa vuonna 2015 oli 66,2 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh). Tuotanto kasvoi prosentin edelliseen vuoteen verrattuna. Sähkön kokonaiskulutus puolestaan väheni prosentin määrän ollessa 82,5 TWh. Sähkön kokonaiskulutuksesta 80 prosenttia katettiin kotimaisella tuotannolla ja 20 prosenttia sähkön nettotuonnilla Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta. Sähkön nettotuonti laski edellisvuodesta yhdeksän prosenttia. Sähkön kotimaisesta tuotannosta 32 prosenttia perustui sähkön ja lämmön yhteistuotantoon.

Sähkön ja lämmön tuotanto ja polttoaineet tuotantomuodoittain 2015

  Sähkö,
GWh
Kauko-
lämpö,
GWh
Teollisuus-
lämpö,
GWh
Käytetyt
polttoaineet,
TJ
1)
Sähkön erillistuotanto        
- Vesivoima 16 584 - - -
- Tuulivoima 2 327 - - -
- Aurinkovoima 10 - - -
- Ydinvoima 22 326 - - -
- Lauhdevoima 2) 4 062 - - 42 393
- Yhteensä 45 309 - - 42 393
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 20 846 24 473 42 869 382 098
Lämmön erillistuotanto - 10 558 8 975 78 692
Tuotanto yhteensä 66 155 35 031 51 844 503 183
Sähkön nettotuonti 16 337 - - -
Yhteensä 82 492 35 031 51 844 503 183
1) Primäärienergian kokonaiskulutusta laskettaessa vesi-, tuuli- ja aurinkovoima sekä sähkön nettotuonti yhteismitallistetaan polttoaineisiin suoraan tuotetun sähkön mukaan (3,6 PJ/TWh). Ydinenergian kokonaiskulutus lasketaan 33 prosentin vakiohyötysuhteella tuotetusta ydinvoimasta (10,91 PJ/TWh).
2) Lauhdevoimaan sisältyy lauhdevoimalaitokset, sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksien lauhdeosuudet sekä huippukaasuturbiinit yms. sähkön erillistuotanto.

Koko sähkön tuotannosta uusiutuvilla energialähteillä tuotetiin 29,5 TWh, joka on suurin määrä koskaan. Uusiutuvilla energialähteillä katettiin sähkön tuotannosta 45 prosenttia, joka on suurin osuus sitten 1970-luvun. Yli puolet uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköstä tuotettiin vesivoimalla, vajaa kymmenesosa tuulivoimalla ja lähes koko loppuosa puuperäisillä polttoaineilla. Vesivoimalla tuotettiin 16,6 TWh sähköä. Tätä enemmän sähköä on tuotettu vesivoimalla vain vuosina 2008 ja 2012. Fossiilisilla polttoaineilla tuotettiin 17 prosenttia, turpeella neljä prosenttia ja ydinvoimalla 34 prosenttia sähköstä.

Vuonna 2015 uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkömäärä kasvoi 17 prosenttia edellisvuodesta, koska vesivoimalla tuotettu sähkömäärä lisääntyi neljäsosalla ja tuulivoimalla tuotettu yli kaksinkertaistui. Puulla tuotettu sähkömäärä vastaavasti väheni neljä prosenttia. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkömäärä vaihtelee vuosittain lähinnä vesivoiman tuotannon mukaan, mutta trendi on ollut viime vuosina nouseva. Fossiilisilla polttoaineilla tuotettu sähkömäärä laski 23 prosenttia edellisestä vuodesta kivihiilellä tuotetun sähkömäärän vähennyttyä 35 prosenttia ja maakaasulla tuotetun kuusi prosenttia. Fossiilisten polttoaineiden käyttö vaihtelee vuosittain etenkin kivihiilen käytön mukaan. Viime vuosien aikana käyttö on kuitenkin kokonaisuudessaan vähentynyt. Turpeella tuotettu sähkömäärä laski yhdeksän prosenttia edellisvuodesta. Turpeen käytössä on vuosittaista vaihtelua mm. turvetuotannon sääriippuvuuden vuoksi, mutta sen osuus tuotetusta sähköstä on pysytellyt viime vuodet viiden prosentin paikkeilla.

Kaukolämmön tuotanto vuonna 2015 oli 35,0 TWh. Tuotanto laski edellisvuoteen verrattuna. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö kaukolämmön tuotannossa kasvoi edellisestä vuodesta viisi prosenttia. Kaukolämmöstä vajaa puolet tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla, joiden käyttö kuitenkin laski 14 prosenttia edellisestä vuodesta. Valtaosa kaukolämmöstä tuotettiin puupolttoaineilla ja kivihiilellä.

Teollisuuslämmön tuotanto vuonna 2015 oli 51,8 TWh. Tuotanto laski hieman edellisvuodesta. Teollisuuden tarpeisiin tuotetusta lämmöstä yli 70 prosenttia perustui uusiutuviin polttoaineisiin. Teollisuuslämmön suurimpia käyttäjiä on metsäteollisuus, joka käyttää tuotannossaan omia polttoaineita, kuten metsäteollisuuden jäteliemiä ja muita puupolttoaineita. Kemian- ja metalliteollisuudessa osa lämmön käytöstä huomioidaan tilastoinnissa suorana polttoainekäyttönä, eikä se siten sisälly lämmön tuotantolukuihin.

Sähkön ja lämmön tuotantotilasto kattaa verkkoon kytketyn sähköntuotannon kokonaisuudessaan. Tilaston kattavuutta on parannettu lisäämällä kaukolämmön tuotantolaitoksia. Tästä johtuen luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisvuosien tilastojen kanssa. Tilasto sisältää myös ensimmäistä kertaa aurinkovoiman ja pien-CHP:n. Tilasto ei kata pieniä lämpölaitoksia eikä teollisuusyritysten vähäistä lämmöntuotantoa.

Linkit:

Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantokysely

Energiateollisuus ry:n sähkötilasto http://energia.fi/ajankohtaista_ja_materiaalipankki/tilastot/sahkotilastot


Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus, Sähkötilasto, Energiateollisuus ry

Lisätietoja: Minna Niininen 029 551 3549, Sami Hautakangas 029 551 3791, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (345,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 2.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/salatuo/2015/salatuo_2015_2016-11-02_tie_001_fi.html