Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.12.2016, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2016 1.1.- 30.6.2016 1.1.- 30.9.2016 1.1.- 31.12.2016
VASTAAVAA . . . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 116 433 136 270 160 373 157 822
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 4 579 4 506 3 969 4 210
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 608 1 106 1 366 2 877
Myytävissä olevat rahoitusvarat 15 525 24 024 14 073 8 988
Lainat ja muut saatavat 4 820 3 697 7 617 6 240
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 2 146 1 647 1 647 .. 1)
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta .. .. .. ..
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) .. .. .. ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 13 001 13 686 12 443 13 923
Sijoituspalveluritysten sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. ..
Aineelliset hyödykkeet 6 247 6 437 6 413 6 082
Aineettomat hyödykkeet 12 112 12 288 12 237 14 929
Muut varat 129 091 98 857 124 524 146 218
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. .. ..
Verosaamiset 5 106 5 721 5 731 3 859
VARAT YHTEENSÄ 335 442 323 021 382 805 392 869
VASTATTAVAA . . . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat .. .. .. ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. .. ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 2 088 2 758 2 362 3 497
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) .. .. .. ..
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) .. .. .. ..
Varaukset 1 064 1 719 1 556 7 489
Verovelat 2 187 876 4 702 2 194
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. .. ..
Muut velat 99 735 75 063 86 897 108 182
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään .. .. .. ..
Poistoero 69 36 69 ..
Vapaaehtoiset varaukset .. .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 131 144 103 555 135 425 150 392
Pääoma 39 462 40 551 40 022 40 121
Ylikurssirahasto 6 617 7 317 7 317 7 317
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. .. .. ..
Muu pääoma 5 050 4 105 4 105 7 703
Kertyneet muun laajan tuloksen erät 220 173 918 -3 610
Kertyneet voittovarat 86 656 98 920 133 884 155 390
Uudelleenarvostusrahastot .. .. .. 494
Muut rahastot 66 906 68 967 69 313 43 007
(-) Omat osakkeet .. .. .. ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio .. .. .. ..
(-) Ennakko-osingot .. .. .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 204 298 219 465 247 380 242 476
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 335 442 323 020 382 805 392 868
1) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Tamminen 029 551 2460, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.12.2016, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2016/04/spy_2016_04_2017-04-18_tau_002_fi.html