Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.3.2018, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2018
VASTAAVAA  
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 170 032
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 4 337
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 11 874
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 294
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 6 596
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 4 261
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta .. 1)
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 24 970
Aineelliset hyödykkeet 5 963
Aineettomat hyödykkeet 15 386
Verosaamiset 5 241
Muut varat 124 381
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät 1 887
VARAT YHTEENSÄ 382 672
VASTATTAVAA  
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 7 077
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) ..
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa ..
Varaukset 8 640
Verovelat 2 219
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma ..
Muut velat 121 788
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat ..
VELAT YHTEENSÄ 165 408
Pääoma 31 418
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 5 669
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) ..
Muu pääoma 1 190
Kertyneet muun laajan tuloksen erät -4 971
Kertyneet voittovarat 96 109
Uudelleenarvostusrahastot ..
Muut rahastot 61 519
(-) Omat osakkeet ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 23 635
(-) Väliosingot ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 217 265
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 382 673
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 20.6.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.3.2018, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2018/01/spy_2018_01_2018-06-20_tau_002_fi.html