Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.9.2018, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2018 1.1.- 30.6.2018 1.1.- 30.9.2018
VASTAAVAA . . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 170 032 131 301 139 452
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 4 337 4 372 5 053
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 11 874 12 731 11 120
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 294 .. ..
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 6 596 7 087 4 926
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 4 261 3 514 2 396
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta .. .. ..
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. .. ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 24 970 30 808 18 995
Aineelliset hyödykkeet 5 963 5 854 4 499
Aineettomat hyödykkeet 15 386 15 004 19 087
Verosaamiset 5 241 5 017 4 485
Muut varat 124 381 112 956 103 652
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät 1 887 .. ..
VARAT YHTEENSÄ 382 672 337 729 338 838
VASTATTAVAA . . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat .. .. ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 7 077 9 540 ..
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) .. .. ..
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. .. ..
Varaukset 8 640 8 713 8 248
Verovelat 2 219 2 720 2 006
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. ..
Muut velat 121 788 75 962 77 959
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 165 408 116 307 121 876
Pääoma 31 418 30 456 26 964
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 5 669 5 669 5 669
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. 3 026 ..
Muu pääoma 1 190 1 725 2 103
Kertyneet muun laajan tuloksen erät -4 971 -4 716 -4 001
Kertyneet voittovarat 96 109 74 918 67 472
Uudelleenarvostusrahastot .. .. ..
Muut rahastot 61 519 66 427 56 594
(-) Omat osakkeet .. .. ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 23 635 46 317 63 398
(-) Väliosingot .. 2 129 ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 217 265 221 422 216 962
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 382 673 337 729 338 838
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.9.2018, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2018/03/spy_2018_03_2018-12-18_tau_002_fi.html