Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.9.2021, 1 000 euroa

1.1.- 31.3.2021 1.1.- 30.6.2021 1.1.- 30.9.2021
VASTAAVAA . . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 153 028 215 796 222 226
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat .. 1) 2) .. ..
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 4 907 12 473 28 013
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat .. .. ..
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 19 812 17 664 3 246
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 819 1 334 11 337
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta .. .. ..
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. .. ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 36 965 34 360 34 360
Aineelliset hyödykkeet 5 674 5 905 5 894
Aineettomat hyödykkeet 14 987 14 611 49 560
Verosaamiset 4 199 4 524 4 608
Muut varat 115 364 116 102 128 985
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. ..
VARAT YHTEENSÄ 357 898 423 582 489 885
VASTATTAVAA . . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat .. .. ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 1 513 1 197 1 150
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) .. .. ..
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. .. ..
Varaukset 1 787 1 720 1 837
Verovelat 5 599 10 181 8 007
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. ..
Muut velat 108 064 105 933 114 342
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 118 499 119 203 125 637
Pääoma 21 894 22 496 22 056
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 4 956 4 956 4 328
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. 1 211 1 211
Muu pääoma 6 321 7 821 7 821
Kertyneet muun laajan tuloksen erät 6 687 -6 312 -6 448
Kertyneet voittovarat 88 692 93 532 82 232
Uudelleenarvostusrahastot .. 11 162 ..
Muut rahastot 78 025 84 650 129 253
(-) Omat osakkeet .. .. ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 32 036 86 428 125 062
(-) Väliosingot .. .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] 113 231 ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 239 399 304 379 364 248
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 357 897 423 582 489 885
1) .. Ei yhtään havaintoa.
2) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leevi Suppanen 029 551 3087, Matias Hämäläinen 029 551 3737, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 16.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.9.2021, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2021/03/spy_2021_03_2021-12-16_tau_002_fi.html