Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1 Työttömien kotitalouksien lukumäärä vähenee, työntekijätalouksien määrä kasvaa

Suomessa oli 2 677 000 kotitaloutta vuonna 2016, mikä on 21 000 kotitaloutta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Viimeisen puolen vuosisadan aikana on kotitalouksien lukumäärä kasvanut merkittävästi, sillä nykyisin Suomessa on lähes 1,3 miljoonaa kotitaloutta enemmän kuin 1960-luvun puolivälissä (liitetaulukko 1). Siten kotitalouksien lukumäärä on lähes kaksinkertaistunut 50 vuodessa, kun kotitalousväestön kasvu on vastaavalla ajanjaksolla ollut vain alle 20 prosenttia. Kotitalouksien ja kotitalousväestön määrien erilainen kehitys selittyy kotitalouksien keskikoon alenemisella: kun kotitalouksien keskikoko oli 1960-luvun puolivälissä 3,4 henkilöä, on se nykyisin vain hiukan yli 2 henkilöä.

Palkansaajakotitalouksia oli vuonna 2016 noin 1,27 miljoonaa, mikä on jo selvästi alle puolet kaikista kotitalouksista. Vielä 1980-luvun lopulla palkansaajakotitalouksien osuus kaikista kotitalouksista oli 60 prosenttia. Kuviosta 1 ilmenee hyvin se, että palkansaajatalouksista työntekijäkotitalouksien lukumäärät ovat vaihdelleet samaa tahtia taloussuhdanteiden kanssa, noususuhdanteissa niiden määrät ovat lisääntyneet ja vastaavasti taantumissa vähentyneet. Viimeisimmän taloustaantuman hieman hellittäessä on työntekijätalouksien lukumäärä kääntynyt hienoiseen kasvuun vuonna 2016.

Kuvio 1. Kotitalouksien lukumäärät viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 1987–2016

Kuvio 1. Kotitalouksien lukumäärät viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 1987–2016

Sen sijaan muiden palkansaajakotitalouksien määriin ei suhdannevaihteluilla ole ollut juurikaan vaikutuksia: alempien toimihenkilötalouksien lukumäärät ovat pysyneet kutakuinkin samalla tasolla koko tarkasteluperiodin ajan. Ylempien toimihenkilötalouksien lukumäärät ovat kasvaneet tasaisesti suhdanteista riippumatta 1980-luvun lopulta aina 2010-luvun vaihteeseen, jonka jälkeen ylempien toimihenkilötalouksien lukumäärät ovat olleet hienoisessa laskussa.

Kansantalouden suhdannevaihtelut heijastuvat etenkin työttömien kotitalouksien lukumääriin. Kotitalouksien, joiden viitehenkilö on tilastovuoden aikana ollut työttömänä vähintään kuusi kuukautta, määrät ovat lisääntyneet taantumien aikoina. Vastaavasti kun taloudessa on mennyt hyvin ja työttömyys on vähentynyt, näkyy se myös työttömien kotitalouksien lukumäärissä. Kuviosta 1 ilmenee hyvin, että viimeisimmän taantuman pitkittyessä ovat myös työttömien kotitalouksien lukumäärät kääntyneet kasvuun. Vuonna 2015 työttömiä kotitalouksia oli jo 177 000, mikä on 50 000 kotitaloutta enemmän kuin 2010-luvun vaihteessa.

Taloustilanteen hieman parannuttua on myös työttömien kotitalouksien lukumäärä kääntynyt hienoiseen laskuun vuonna 2016, jolloin niitä oli 5 000 kotitaloutta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien kotitalouksia on nykyisinkin selvästi vähemmän kuin 1990-luvun alun syvimmän laman aikoina. Korkeimmillaan työttömien kotitalouksien määrä oli vuonna 1994, jolloin niitä oli lähes 220 000.

Väestön ikärakenteessa tapahtuneet muutokset näkyvät muun muassa siinä, että eläkeläiskotitalouksien lukumäärät ovat kasvaneet viime vuosina selvästi. Kun 1980-luvun lopulla kaikista kotitalouksista joka neljäs oli eläkeläiskotitalous, on tämä suhde nykyisin jo joka kolmas. Eläkeläiskotitalouksia oli vuonna 1987 runsaat 500 000, kun niitä nykyisin on jo lähes 900 000.

Päinvastainen rakennekehitys on nähtävissä maatalousyrittäjäkotitalouksien lukumäärissä. Nykyisin maatalousyrittäjäkotitalouksia on vain runsaat 30 000, kun niitä vielä 1980-luvun lopulla oli nelinkertainen määrä, eli 120 000. Muutosta selittää maataloudessa viime vuosikymmenten aikana tapahtuneet suuret rakennemuutokset: maatilojen keskikoot ovat selvästi kasvaneet ja koneellistumisen myötä maa- ja metsätalous ei nykyisin enää työllistä samassa määrin väestöä kuin vuosikymmenet aikaisemmin.

Kotitalouksien keskikoko on nykyisin 2,2 henkilöä, kun se vuonna 1987 oli 2,4 henkilöä. Palkansaajatalouksien keskikoko on tänä päivänä 2,5 henkilöä, mikä on kymmenyksen vähemmän kuin 1980-luvun lopulla. Yrittäjäkotitaloudet ovat kooltaan muita kotitalouksia hieman suurempia: maatalousyrittäjätalouksien keskikoko on nykyisin kolme henkilöä, kun se 1980-luvun lopulla oli pari kymmenystä enemmän. Muissa yrittäjätalouksissa kotitalouden keskikoon muutokset ovat olleet selvästi suurempia, sillä nykyisin muiden yrittäjätalouksien keskikoko on 2,6 henkilöä, kun se 1980-luvun lopulla oli kolme henkilöä. Eläkeläiskotitalouksien keskikoko on pysytellyt koko tarkasteluperiodin ajan ennallaan, noin puolessatoista henkilössä.


Lähde: Tulonjakotilasto 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.03.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Väestöryhmittä;iset tuloerot 2016, 1 Työttömien kotitalouksien lukumäärä vähenee, työntekijätalouksien määrä kasvaa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2016/02/tjt_2016_02_2018-03-23_kat_001_fi.html