Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4 Nuorimpien kotitalouksien heikko tulokehitys jatkuu

Iän mukaan tarkasteltuna suurituloisimpia ovat kotitaloudet, joissa kotitalouden viitehenkilö on iältään 45–54 vuotta. Tämän ryhmän ekvivalentti mediaanitulo oli 26 300 euroa vuonna 2016. Lähes samalle tulotasolle ylsivät 35–44 -vuotiaiden kotitaloudet. Kuviosta 6 nähdään, että 45–54-vuotiaat olivat pitkään selvästi suurituloisin ikäryhmä, mutta 2000-luvun jälkipuoliskolla ovat sekä 35–44 että 55-64-vuotiaiden ikäryhmät kuroneet kiinni 45–54-vuotiaiden tulotason. Edellä mainituista ikäryhmistä vanhimman eli 55–64-vuotiaiden tulokehitys on ollut viime vuosina kuitenkin vaatimatonta, käytännössä tämän ryhmän reaalitulot ovat pysyneet vuodesta 2010 lähtien ennallaan.

Kuvio 6. Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden viitehenkilön iän mukaan vuosina 1990–2016, mediaani vuoden 2016 hinnoin 1)

Kuvio 6. Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden viitehenkilön iän mukaan vuosina 1990–2016, mediaani vuoden 2016 hinnoin 1)
1) Kolmen vuoden liukuva keskiarvo tilastovuoden ja sitä edeltävän kahden vuoden mediaaneista. Ekvivalentti mediaanitulo = kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo jaettuna kotitalouden kulutusyksikköluvulla.

Kuviosta 6 ilmenee myös se, että tuloilla mitattuna selvästi heikoimmassa asemassa ovat ikäjakauman ääripäihin sijoittuneet kotitaloudet. Kaikista heikoimmassa taloudellisessa asemassa ovat alle 25-vuotiaiden kotitaloudet. Ekvivalentti käytettävissä olevan rahatulon mediaani oli tässä ryhmässä vuonna 2016 noin 14 300 euroa. Nuorimman ikäryhmän matala tulotaso ei ole yllätys, sillä tähän ikäryhmään sijoittuvat ovat enimmäkseen opiskelijoita ja muita ammatissa toimimattomia. Opiskelijoiden taloudellinen asema tulonjakotilastoissa korjautuisi jonkin verran, jos heidän tuloissa huomioitaisiin myös opintotukeen sisältyvät valtiontakaamat opintolainat. Suomen tulotilastoissa opintolainoja ei kuitenkaan ole huomioitu opiskelijoiden tuloissa.

Seuraavaksi pienituloisin ikäryhmä oli vanhin ikäryhmä, eli 75 vuotta täyttäneet. Tässä ryhmässä mediaanitulo oli vuonna 2016 noin 17 500 euroa. Vanhimmassa ikäryhmässä reaalitulot ovat olleet koko tarkasteluperiodin ajan tasaisessa kasvussa, kun taas nuorimpaan ikäryhmään kuuluneiden kotitalouksien tulot ovat pitkittyneen laman seurauksena selvästi alentuneet.

Keskivertokotitalouksien alapuolelle jäävät myös kotitaloudet, joissa viitehenkilön ikä on 65–74 vuotta. Tässä ryhmässä ekvivalentti mediaanitulo oli vuonna 2016 noin 21 600 euroa. Tämän pääasiassa eläkeläisistä koostuvan ryhmän reaalitulokehitys on kuitenkin ollut viime vuosien aikana selvästi positiivista ja muut ikäryhmät huomioiden selvästi parasta. Yksi selitys tämän ryhmän hyvään tulokehitykseen löytynee rakennetekijöistä; ikäryhmään tulleet uudet eläkeläiset ovat suurituloisempia kuin ryhmästä poistuneet eläkeläiset.

Ikäryhmien erilaista tulokehitystä viime vuosina selittävät myös ryhmien erilaiset tulorakenteet. Eläkeikäisten tulot (eläkkeet) ovat lamasta huolimatta olleet vakaita, niihin ei ole kohdistettu varsinaisia leikkauksia. Sen sijaan työikäisten tuloihin sisältyy muita enemmän markkinoilta saatavia tuloja (palkkoja ja yrittäjätuloja), joiden määrään vaikuttaa paljon suhdannevaihtelut.

Tarkempia tietoja kotitalouksien tuloista ikäluokittain vuosilta 1966–2016 löytyy tulonjakotilaston tietokantataulukosta 1c .


Lähde: Tulonjakotilasto 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.03.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Väestöryhmittä;iset tuloerot 2016, 4 Nuorimpien kotitalouksien heikko tulokehitys jatkuu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2016/02/tjt_2016_02_2018-03-23_kat_004_fi.html