Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

5 Keski-ikäiset lapsettomat pariskunnat suurituloisimpia

Kotitalouden elinvaihe on taustamuuttuja, jolla kuvataan sitä, millaisessa elämänvaiheessa kotitalous on tilastovuoden aikana elänyt. Elinvaiheluokituksen muodostamisessa tärkeässä asemassa ovat muun muassa lasten lukumäärät ja iät, sekä huoltajien lukumäärät kotitaloudessa. Yksin asuvilla ja lapsettomilla pariskunnilla elinvaiheluokituksen muodostamisessa käytetään myös (viite)henkilön ikätietoa.

Kuviosta 7 voi hyvin havaita, että elinvaiheen mukaan tarkasteltuna selvästi suurituloisimpia ovat vertailukelpoisilla ekvivalenteilla tuloilla mitattuna kotitaloudet, jotka muodostuvat keski-ikäisistä ja hieman sitä vanhemmista lapsettomista pariskunnista. Lapsettomien pariskuntien, joissa viitehenkilön ikä on 35–64 vuotta, ekvivalentin käytettävissä olevan rahatulon mediaani oli noin 33 100 euroa vuonna 2016. Tämän kotitaloustyypin tulot ovat kaikki elinvaiheryhmät huomioiden olleet selvästi korkeimmat 1990-luvun alusta lähtien.

Seuraavaksi suurituloisin kotitalousryhmä elinvaiheryhmittelyssä on pariskunnat, joiden nuorin lapsi on iältään 7-12 vuotta. Heidän ekvivalentit vuosimediaanitulonsa olivat kuitenkin selvästi pienemmät kuin edellä kuvatussa suurituloisimmassa elinvaiheryhmässä. Tämän ryhmän vuositulo ekvivalenteilla tuloilla mitattuna oli vuonna 2016 vajaat 27 500 euroa.

Elinvaiheluokituksen näkökulmasta kaikista pienituloisimpia ovat alle 35-vuotiaat yhden henkilön kotitaloudet, joiden tulokehitys on viime vuosina ollut erityisen heikkoa. Tässä ryhmässä reaalitulot alenivat reaalisesti vuosina 2009 - 2015 selvästi, mutta vuonna 2016 tämän ryhmän tuloissa oli pitkästä aikaa nähtävissä positiivista kehitystä. Alle 35-vuotiaiden yhden henkilön kotitalouksien ekvivalentti mediaanitulo oli 17 000 euroa vuonna 2016, mikä oli selvästi enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Seuraavaksi pienituloisimpia olivat vuonna 2016 yhden hengen taloudessa elävät 65 vuotta täyttäneet henkilöt. Tässä ryhmässä ekvivalentti mediaanitulo oli 16 800 euroa.

Kuvio 7. Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden kotitalouden elinvaiheen mukaan vuosina 1991–2016, mediaani vuoden 2016 hinnoin 1)

Kuvio 7. Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden kotitalouden elinvaiheen mukaan vuosina 1991–2016, mediaani vuoden 2016 hinnoin 1)
1) Kolmen vuoden liukuva keskiarvo tilastovuoden ja sitä edeltävän kahden vuoden mediaaneista. Ekvivalentti mediaanitulo = kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo jaettuna kotitalouden kulutusyksikköluvulla.

Tässä esitettyjen elinvaiheittaisten, samoin kuin tämän julkaisun muidenkin tarkastelujen yhteydessä on hyvä muistaa, että kuvatut tulomuutokset eivät välttämättä aina kuvaa kyseisissä ryhmissä olleiden yksittäisten henkilöiden tai kotitalouksien todellista tulokehitystä, koska ryhmistä lähteneet ja ryhmiin tulleet vaikuttavat ryhmien tulotasoihin ja niiden muutoksiin. Esimerkiksi eläkeikäisten tulomuutoksiin on tarkasteluperiodin aikana vaikuttanut se, että toisaalta iäkkäämmästä päästä pelkän kansaneläkkeen varassa eläviä pienituloisia eläkeläisiä on poistunut ryhmästä luonnollisen poistuman kautta, ja toisaalta ryhmään tulleet uudet eläkeläiset ovat poistuneisiin nähden suurituloisempia ansioeläkeläisiä. Tässä tapauksessa tulomuutoksia selittävät todellisten tulomuutosten lisäksi myös rakenteelliset tekijät.

Tarkempia tietoja kotitalouksien tuloista elinvaiheen mukaan vuosilta 1989-2016 löytyy tulonjakotilaston tietokantataulukoista 1b ja 2 d .


Lähde: Tulonjakotilasto 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.03.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Väestöryhmittä;iset tuloerot 2016, 5 Keski-ikäiset lapsettomat pariskunnat suurituloisimpia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2016/02/tjt_2016_02_2018-03-23_kat_005_fi.html