Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Väestöennusteen 2004-2040 oletukset:

Syntyvyys:

Kunnat on ryhmitelty 159 hedelmällisyysalueeseen vuosien 2001-2003 kokonais-hedelmällisyysluvun perusteella siten, että kunkin alueen väestöpohjaksi tulee vä-hintään 15000 henkeä. Kuntaryhmille on laskettu ikäryhmittäiset hedelmällisyyslu-vut vuosilta 2001-2003. Ennusteessa hedelmällisyysluvut on pidetty vakiona koko ennustekauden. Koko maan keskimääräinen kokonaishedelmällisyysluku eli kunkin naisen elinaikanaan synnyttämä lapsimäärä on keskimäärin 1,80. Syntyvyyden alu-eelliset erot on pidetty ennallaan.

Kuolleisuus:

Maa on jaettu kolmeen kuolleisuusalueeseen vuosien 2001-2003 maakunnittaisten elinajanodotteiden perusteella. Pohjois-Pohjanmaan maakunta on jaettu kahteen osaan, joista korkeamman kuolleisuuden alueen muodostavat Oulunkaaren ja Koil-lismaan seutukunnat. Lisäksi Helsinki on erotettu omaksi kuolleisuusalueekseen. Ikäryhmittäiset kuolleisuusluvut on laskettu samoilta vuosilta. Ennustekaudella kuolleisuutta on alennettu siten, että vuoteen 2040 mennessä miesten keskimääräi-nen elinajanodote nousee 82,1 vuoteen ja naisten 86,3 vuoteen. Vuonna 2003 miesten elinajanodote oli 75,1 vuotta ja naisten 81,8 vuotta. Kuolleisuuden vuotui-sen muutoksen ikä- ja sukupuoliryhmittäiset kertoimet on saatu laskemalla, kuinka paljon kuolleisuus muuttui vuosista 1984-1988 vuosiin 1999-2003.

Muuttoliike:

Kunnat on jaettu 160 lähtömuuttoalueeseen 15-44-vuotiaiden lähtömuuttoalttiuden perusteella vuosina 2001-2003. Kuntaryhmien väestöpohja on vähintään 15000 henkeä. Kuntien tulomuutto-osuudet kussakin ikä- ja sukupuoliryhmässä on las-kettu sen suuralueen tulomuuttojen summasta, johon kunta kuuluu. Lähtömuutto-kertoimet, suuralueiden väliset muuttotodennäköisyydet ja kuntien tulomuutto-osuudet on laskettu vuosilta 2000-2003. Ennustekautena kaikki edellämainitut muuttokertoimet on pidetty vakiona.


Päivitetty 20.9.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5137. 2004, Väestöennusteen 2004-2040 oletukset: . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vaenn/2004/vaenn_2004_2004-09-20_men_001.html