Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.4.2021

Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 788 euroa vuonna 2020

Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion mediaani oli 3 788 euroa kuukaudessa vuonna 2020. Säännöllisen työajan ansion keskiarvo oli 4 064 euroa. Säännöllisen työajan ansio sisältää tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisten lisien lisäksi työaikalisät ja luontoisedut, mutta ei ylityöpalkkoja, lomarahoja tai tulospalkkioita. Miehillä säännöllisen työajan mediaaniansio oli 4 052 euroa kuukaudessa ja naisilla 3 432.

Säännöllisen työajan mediaaniansio sukupuolittain ammattiluokituksen (Ammattiluokitus 2010) 1-numerotason mukaan valtiolla 2020

Säännöllisen työajan mediaaniansio sukupuolittain ammattiluokituksen (Ammattiluokitus 2010) 1-numerotason mukaan valtiolla 2020

Suurin osa valtion palkansaajista erityisasiantuntijoita ja asiantuntijoita

Valtiolla oli vuonna 2020 yhteensä lähes 75 900 palkansaajaa. Valtion yhteenlasketun palkansaajamäärän sukupuolijakauma oli hyvin tasainen ja palkansaajista naisia oli 37 600 ja miehiä 38 300. Valtiosektorilla suurin osa työskenteli joko asiantuntijoina tai erityisasiantuntijoina. Valtion palkansaajista 26 700 oli erityisasiantuntijoita, joista naisia 15 000 ja miehiä 11 700. Asiantuntijoina työskenteli 26 500 palkansaajaa ja heistä 15 200 oli naisia ja 11 300 miehiä. Asiantuntijoista ja erityisasiantuntijoista selvä enemmistö oli naisia, mutta johtajien osalta sukupuolijakauma oli tasaisempi. Valtiosektorilla työskenteli yhteensä noin 1 900 johtajaa, joista noin puolet oli naisia ja puolet miehiä. Selkein miesenemmistö oli sotilaiden keskuudessa, joista yli 7 500 oli miehiä ja alle 400 naisia.

Valtiosektorin selvästi yleisin ammattiryhmä oli hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat, joita työskenteli valtiolla lähes 8 600. Kyseisen ammattiryhmän palkansaajista naisia oli noin 5 300 ja miehiä noin 3200. Kuudesta yleisimmästä ammattiryhmästä naisvaltainen oli lisäksi työnvälittäjät, josta 81 prosenttia oli naisia. Yleisimmistä ammattiryhmistä selvästi miesvaltaisia ammattiryhmiä olivat komisariot ja ylikonstaapelit, poliisit, upseerit, sekä tulli- ja rajavirkamiehet.

Valtion kuuden yleisimmän ammattiryhmän palkansaajien lukumäärä sekä kuukausiansiot ammattiluokituksen tarkimmalla tasolla vuonna 2020

  Palkansaajjien lukumäärä, henkilöä Säännöllisen työajan ansion 1.desiili, e/kk Säännöllisen työajan ansion mediaani, e/kk Säännöllisen työajan ansion 9.desiili, e/kk
Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
2422 Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat 3 243 5 339 3 511 3 153 4 782 4 368 6 259 5 796
3355 Komisariot ja ylikonstaapelit 3 352 1 039 3 349 3 127 4 232 3 785 5 423 5 027
0110 Upseerit 4 169 119 3 615 3 608 5 063 5 079 6 801 6 087
3351 Tulli- ja rajavirkamiehet 2 773 974 2 809 2 600 3 442 3 229 4 223 4 223
3333 Työnvälittäjät 658 2 838 2 529 2 521 2 899 2 852 3 445 3 263
5412 Poliisit 2 896 583 3 186 2 988 3 762 3 541 4 355 4 086

Tarkastelussa olevista ammattiryhmistä neljässä kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion mediaani oli miehillä korkeampi kuin naisilla ammattiluokituksen tarkimmalla tasolla. Kahdessa ammattiryhmässä, upseerit sekä työnvälittäjät, mediaaniansiot olivat lähes samansuuruisia sukupuolesta riippumatta.

Miesten eniten palkkaa saava kymmenys (9. desiili) ansaitsi kaikissa yleisimmissä ammattiryhmissä enemmän kuin naisten eniten ansaitseva kymmenys lukuun ottamatta tulli- ja rajavirkamiehiä, joiden säännöllisen työajan 9. desiili oli molemmilla sukupuolilla sama, 4 223 euroa kuukaudessa. Erityisen suuri ero oli upseerien ammattiryhmässä, jossa miesten säännöllisen ansion 9. desiili oli noin 700 euroa naisten 9. desiiliä suurempi. On tosin hyvä huomioida, että upseereista vain alle 3 prosenttia oli naisia.

Ammattiluokka voi sisältää useita eri ammatteja

Miesten ja naisten ansioiden eroja tarkastellessa on muistettava, että ammattiluokkaan voi kuulua ammattiluokituksen tarkimmalla tasollakin monia erilaisia ammattinimikkeitä ja työtehtäviä. Esimerkiksi hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat -ammattiryhmään luokitellaan mukaan mm. seuraavissa ammattinimikkeissä työskenteleviä palkansaajia: ylitarkastaja, erityisasiantuntija, suunnittelija, projektipäällikkö ja kehittämispäällikkö. Sama ammattiluokka voi siis sisältää myös hieman eri tasoisia tehtäviä.

Ammattiluokittaisessa tarkastelussa miesten ja naisten ansioeroihin vaikuttaa miesten ja naisten sijoittuminen erilaisiin ammatteihin/työtehtäviin ammattiluokan sisällä. Lisäksi ansiotasoon vaikuttavat muun muassa työuran pituus ja koulutustausta. Yleisesti ansioihin vaikuttaa myös tehtyjen työtuntien lukumäärä, mutta tässä tarkastellaan vain säännöllistä työaikaa, jolloin mahdolliset erot tehtyjen työtuntien lukumäärässä eivät vaikuta säännöllisen työajan ansioihin.

Valtiosektorin yleisimpien ammattiryhmien säännöllisen työajan mediaaniansiot sukupuolittain vuonna 2020

Valtiosektorin yleisimpien ammattiryhmien säännöllisen työajan mediaaniansiot sukupuolittain vuonna 2020

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Mikäli palkansaajat järjestetään jonoon ansioiden suuruusjärjestyksessä, keskimmäisen palkansaajan palkka on mediaaniansio.

Valtion kuukausipalkkatilasto kuvaa valtion budjettitalouden piirissä työskenteleviä palkansaajia. Tilastokeskus laatii valtion kuukausipalkat-tilaston Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) muodostamasta TAHTI-aineistosta.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Lahdenmäki 029 551 3690, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.valtio@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (250,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vkp/2020/vkp_2020_2021-04-29_tie_001_fi.html