Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.6.2019

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 278 euroa vuonna 2018

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansio oli 3 278 ja keskiansio 3 691 euroa kuukaudessa vuonna 2018. Miesten mediaaniansio oli 3 710 ja naisten 2 903 euroa. Parhaiten palkattuun kymmenykseen kuuluvat ansaitsivat vähintään 5 653 euroa kuukaudessa ja pienipalkkaisimman kymmenen prosentin ansiot olivat 2 186 euroa tai pienemmät. Säännöllisen ansion indeksin ennakoitu vuosinousu yksityisen sektorin kuukausipalkkaisilla oli 1,8 prosenttia vuonna 2018.

Naisten ja miesten palkkaero pysynyt viime vuodet lähes samana yksityisellä sektorilla

Kuukausipalkkaisten miesten ja naisten säännöllisen työajan mediaaniansiot ammatin pääryhmän mukaan yksityisellä sektorilla vuonna 2018

Kuukausipalkkaisten miesten ja naisten säännöllisen työajan mediaaniansiot ammatin pääryhmän mukaan yksityisellä sektorilla vuonna 2018

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisilla palkansaajilla naisten mediaaniansio oli 78 prosenttia miesten mediaaniansiosta. Palkkaero oli kuitenkin pienempi saman ammattiryhmän palkansaajia tarkastellessa. Suurin prosentuaalinen ero naisten ja miesten ansioiden välillä oli ammattiluokituksen pääryhmässä ”3 Asiantuntijat”, jossa naisten mediaaniansio oli 17 % miesten mediaaniansiota matalampi. Asiantuntijoilla miesten mediaaniansio oli 3 679 euroa kuukaudessa ja naisten 3 039 euroa kuukaudessa.

Naisvaltaisissa ammateissa, esimerkiksi toimisto- ja asiakaspalvelutehtävissä, naisten ja miesten ansioiden ero oli pienempi, 9 prosenttia. Naisia oli toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ammattiryhmässä 75 prosenttia palkansaajista.

Suurimmat ansiot olivat johtajilla. Johtajien mediaaniansio miehillä oli 6 591 ja naisjohtajilla 5 638 euroa kuukaudessa. Johtajista 31 prosenttia oli naisia. On kuitenkin huomioitava, että johtajien ansiotiedot eivät ole kaikilta osin kattavat, sillä Tilastokeskuksen palkka-aineistossa ei pääsääntöisesti ole ylimmän johdon palkkoja.

Ammattiryhmässä ”6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.” naisten mediaaniansio oli miesten mediaaniansiota korkeampi. Tässä ryhmässä oli kuitenkin lukumäärältään alle 2 000 kokoaikaista kuukausipalkkaista palkansaajaa, koska kyseisiin ammatteihin kuuluvat eivät usein työskentele kuukausipalkkaisina palkansaajina. Tiedot eivät siten välttämättä kuvaa koko ammattiryhmän tilannetta.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Mikäli palkansaajat järjestetään jonoon ansioiden suuruusjärjestyksessä, keskimmäisen palkansaajan palkka on mediaaniansio.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista suurin osa työskentelee asiantuntijatehtävissä

Suurimmat ammattiryhmät yksityisen sektorin kokoaikaisissa palkansaajissa olivat erityisasiantuntijat (29 prosenttia) ja asiantuntijat (29 prosenttia). Lisäksi palvelu- ja myyntityöntekijöitä oli 17 prosenttia, toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöitä 9 prosenttia ja johtajia 5 prosenttia. Aineistossa oli myös jonkun verran muihin ammattiryhmiin kuuluvia kuten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöitä sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöitä.

Naisten ansioissa pienempi palkkahajonta

Koulutusasteen mukaan tarkasteltuna yksityisen sektorin kuukausipalkkaisilla palkansaajilla naisten palkkahajonta oli pienempää kuin miesten. Esimerkiksi toisen asteen koulutuksen suorittaneilla miehillä mediaaniansio oli 3 002 euroa, mutta parhaiten palkattu kymmenes sai vähintään 4 917 euroa kuukaudessa. Toisen asteen koulutuksen suorittaneilla naisilla mediaaniansio oli 2 458 euroa kuukaudessa ja ylin desiili ansaitsi 3 480 euroa kuukaudessa tai enemmän.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten naisten ja miesten säännöllisen työajan ansion desiilipalkat vuonna 2018 koulutusasteen mukaan

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten naisten ja miesten säännöllisen työajan ansion desiilipalkat vuonna 2018 koulutusasteen mukaan

Naisten alempaa mediaanipalkkaa ja kapeampaa palkkahajontaa koulutusasteiden sisällä selittää osittain naisten ja miesten suuntautuminen eri koulutusaloille. Tietojenkäsittely- tai tietoliikennealan (ICT) tutkinnon suorittaneista yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista palkansaajista vain 19 prosenttia oli naisia ja tekniikan alan tutkinnon suorittaneista 17 prosenttia. Naisten osuus taas terveys- ja hyvinvointialojen tutkinnon suorittaneista oli 85 prosenttia.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan mediaaniansiot koulutusaloittain ja sukupuolittain vuonna 2018

Koulutusala Lukumäärä yksityisellä sektorilla Naisten osuus, % Mediaaniansio, yhteensä Mediaaniansio, miehet Mediaaniansio, naiset
Koulutusalat yhteensä 733 540 48 3 278 3 710 2 903
Yleissivistävä koulutus 44 835 39 3 053 3 359 2 719
Kasvatusalat 8 385 79 3 474 3 816 3 382
Humanistiset ja taidealat 37 378 66 3 245 3 448 3 154
Yhteiskunnalliset alat 18 250 65 4 070 4 622 3 856
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 172 325 66 3 300 3 990 3 074
Luonnontieteet 13 610 51 3 997 4 283 3 737
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 54 310 19 4 075 4 152 3 742
Tekniikan alat 178 114 17 3 759 3 861 3 220
Maa- ja metsätalousalat 16 584 43 3 200 3 383 2 808
Terveys- ja hyvinvointialat 70 436 85 2 779 3 003 2 752
Palvelualat 63 117 68 2 514 2 891 2 400
Tuntematon koulutusala 56 194 40 2 690 2 959 2 433

Tilastokeskuksen palkka-aineisto koostuu työnantajajärjestöjen sekä Tilastokeskuksen keräämistä tiedoista. Palkka-aineistossa oleville henkilöille yhdistetään Tilastokeskuksen tutkintorekisterin tiedot.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkatilasto kuvaa järjestäytyneiden yritysten noin 599 000 ja järjestäytymättömien yritysten noin 134 000 palkansaajaa. Tilaston lähteenä olevat palkkatiedot koostuvat järjestäytyneiden yritysten 340 000 ja järjestäytymättömien yritysten 42 000 palkansaajan tiedoista, jotka korotetaan tutkimuskehikon tasolle. Palkkatiedoista suurin osa on kerätty syyskuulta, joka on Elinkeinoelämän keskusliiton keräämien tietojen sekä Tilastokeskuksen oman otoksen viiteajankohta. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon palkkatiedot ovat kesäkuulta ja muut palkka-aineistot lokakuulta.

Tilaston ansiokäsite säännöllisen työajan ansio sisältää kuukausipalkan, työaikalisät, luontoisetujen verotusarvon ja provision/myyntipalkkion keskimäärin kuukaudessa. Ylitöiden ja tulospalkkioiden osuutta ei lasketa tähän ansiokäsitteeseen. Kuukausipalkkatilasto sisältää kokoaikaiset kuukausipalkkaiset palkansaajat. Osa-aikaisiksi luokitellaan palkansaajat, joiden säännöllinen viikkotyöaika on alle 90 prosenttia alan yleisestä työajasta.


Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Ahtonen 029 551 3536, Heli Udd 029 551 3522, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (299,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yskp/2018/yskp_2018_2019-06-26_tie_001_fi.html