Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.8.2018

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten tuntiansiot pysyivät ennallaan vuonna 2017, mutta kuukausiansiot nousivat edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan tuntiansio oli vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 15,99 euroa tunnilta. Keskiarvo nousi vain yhdellä sentillä eli 0,1 prosenttia edellisestä vuodesta, koska palkkojen sopimuskorotuksia oli hyvin vähän viime vuonna ja työaikaa pidennettiin kilpailukykysopimuksen myötä. Kuukautta kohden lasketut säännölliset ansiot nousivat kuitenkin 1,2 prosenttia ja kokonaisansiot 1,8 prosenttia vuonna 2017.

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansioiden vuosimuutosprosentit vuodesta 2016 vuoteen 2017

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansioiden vuosimuutosprosentit vuodesta 2016 vuoteen 2017

Vuodesta 2017 alkaen vuosittaista työaikaa pidennettiin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta niillä aloilla, jotka ovat mukana kilpailukykysopimuksessa. Tällä arvioidaan olleen noin 1,3 prosentin negatiivinen vaikutus yksityisen sektorin säännölliseen tuntiansioon. Tilastoitu keskituntiansio ei kuitenkaan laskenut viime vuodesta ja tähän syitä ovat mm. palkkaliukumat ja palkansaajajoukon rakenteelliset muutokset. Lisäksi osa kilpailukykysopimuksen mukaisista palkkakustannusten leikkauksista kohdistui muihin kuin säännöllisen työajan ansioihin ja osa työnantajista ei toteuttanut työajan pidennystä.

Palkkaliukumien ja rakenteellisten tekijöiden johdosta tuntipalkkaisten säännölliset ansiot nousivat viime vuonna 1,2 prosenttia kuukautta kohden. Kun tähän lisätään vielä ylitöiden vaikutus, kokonaisansiot kuukaudessa kasvoivat 1,8 prosenttia. Nämä luvut on laskettu ansioista ennen veroja eli niissä ei ole huomioitu kilpailukykysopimukseen liittyviä veromuutoksia.

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten säännöllisen työajan keskiansio oli vuonna 2017 miehillä 16,48 ja naisilla 13,64 euroa tunnissa. Miehillä keskiansio laski yhdellä sentillä ja naisilla se nousi viidellätoista sentillä. Kokonaisansio oli vuonna 2017 keskimäärin 16,92 euroa tunnissa nousten edellisestä vuodesta yhdellätoista sentillä. Miehillä kokonaisansio oli 17,49 euroa nousten kymmenellä sentillä ja naisilla 13,71 euroa nousten 22 sentillä edellisestä vuodesta.

Alle kymmenen euron tuntipalkat entistä harvinaisempia

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisilla yleisimmät tuntiansiot olivat 14-16 euron välillä. Mediaanituntipalkka eli suuruudeltaan keskimmäinen tuntipalkka oli 15,67 euroa vuonna 2017. Tuntiansioita kuvaava jakauma on lievästi kaksihuippuinen, sillä myös 10 – 11 euroa ansaitsevien kohdalla on pieni tihentymä palkkajakaumassa. Yksityisen sektorin palkansaajista 10 – 11 euroa tunnissa ansaitsevia oli 6,9 prosenttia, mutta alle kymmenen euroa ansaitsevia oli vain 2,4 prosenttia palkansaajista. Viisi vuotta aiemmin eli vuonna 2012 alle kymmenen euroa ansaitsevien osuus oli vielä 8,7 prosenttia tuntipalkkaisista palkansaajista.

Säännöllisen työajan tuntipalkkojen jakauma yksityisellä sektorilla vuonna 2017

Säännöllisen työajan tuntipalkkojen jakauma yksityisellä sektorilla vuonna 2017

Yksityisen sektorin tuntipalkkojen ensimmäiseen desiiliin eli alimmin palkattuun kymmeneen prosenttiin kuuluvat ansaitsivat korkeintaan 11,54 euroa. Ylimmin palkattu kymmenys tienasi vähintään 20,38 euroa. Palkkajakaumat ovat yleensä oikealle vinoja eli jakauman oikea häntä on pidempi kuin vasen. Tuntipalkkaisten palkansaajien ansiojakauma ei ole kuitenkaan läheskään niin vino kuin kuukausipalkkaisilla palkansaajilla. Tämä johtuu siitä, että tuntiperusteinen palkkaus on hyvin harvinainen parhaiten palkatuissa ammateissa.

Tuntipalkkojen vaihtelu ammattiluokkien sisällä yleensä kymmeniä prosentteja

Samaan ammattiluokkaan kuuluvista palkansaajista parhaiten tienaava kymmenys ansaitsi yleensä vähintään 30 prosenttia enemmän kuin kymmenen vähiten tienaavaa prosenttia. Yleisistä ammattiluokista vaihtelu oli pienintä toimistosiivoojien ammattiluokassa, jossa ylin desiili on vain 19 prosenttia suurempi kuin alin desiili ja 80 prosentilla siivoojista säännöllisen työajan ansio oli välillä 10,33 – 12,34 euroa. Toimistosiivoojien palkkojen vaihtelu oli pienintä kaikki tyypilliset tuntipalkkaisten ammattiluokat mukaan lukien. Yleisimmistä ammattiluokista myös paperi- massa- ja kartonkiteollisuuden työntekijöiden palkkojen vaihtelu on keskimääräistä pienempää ylimmän desiilin palkan ollessa 27 prosenttia alinta desiiliä suurempi.

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten yleisimpien ammattiluokkien ansioiden hajonta vuonna 2017*

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten yleisimpien ammattiluokkien ansioiden hajonta vuonna 2017*
*15 yleisintä ammattiluokkaa lukuun ottamatta postinkantajia, joiden ansiotietoja ei voida julkaista

Yleisimmistä ammattiluokista suurinta palkkojen vaihtelu oli moottoriajoneuvojen asentajilla ja korjaajilla. Tässä ammattiluokassa ylimmän desiilin palkka oli 78 prosenttia korkeampi kuin alin desiili. Keskimääräistä suurempaa palkkojen vaihtelu oli myös eräissä rakennusalan ammattiluokissa sekä elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöillä. Kaikista ammattiluokista erityisen suurta palkkojen vaihtelu oli puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjillä sekä liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajilla.

Tilasto kuvaa noin 326 000 palkansaajan tietoja, joista noin 63 prosenttia oli teollisuuden ja rakennusalan työntekijöitä. Tilaston palkansaajista miehiä on 79 prosenttia ja naisia 21 prosenttia. Palkkatiedoista suurin osa on saatu työnantajajärjestöistä. Palkka-aineistoja täydennetään Tilastokeskuksen omalla otoksella, joka on kohdistettu vähiten järjestäytyneisiin toimialoihin.

Tilaston ansiokäsite säännöllisen työajan tuntiansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiotyöstä säännölliseltä tehdyltä työajalta maksettujen palkkojen lisäksi työaikaan liittyvät lisät (esim. vuorotyö- ja olosuhdelisät) ja muut erilliset lisät sekä sunnuntai- ja ylityöpalkan perusosat. Kokonaispalkka sisältää edellisten lisäksi provisiot, luontoisedut sekä sunnuntai- ja ylityöpalkan korotusosat.


Lähde: Yksityisen sektorin tuntipalkat 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila 029 551 3235, Anne Suhtala 029 551 3489, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (265,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.8.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin tuntipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3916. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ystp/2017/ystp_2017_2018-08-16_tie_001_fi.html