Uutisia 22.6.2022

Datahuone tuottaa entistä parempaa tietoa päätöksenteon tueksi

Tietoon perustuvan päätöksenteon tueksi perustetaan datahuone. Pilotoitavan datahuoneen tavoitteena on kehittää data-analyysin hyödyntämistä muun muassa ministeriöissä.

Käynnistyvän pilotin taustalla on keväällä 2020 koronapandemian vuoksi perustettu Taloustieteen keskus Helsinki GSE:n Tilannehuone-hanke, jossa analysoitiin dataa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Valtiovarainministeriö asetti tammikuussa 2022 työryhmän selvittämään, miten tietoon perustuvaa yhteiskunnallista päätöksentekoa voitaisiin tukea data-analyysia hyödyntämällä. Työryhmän yhtenä tehtävänä oli kartoittaa vaihtoehtoja Tilannehuone-hankkeen oppeja hyödyntävälle datahuonepilotille.

Pilotin tarkoituksena on tuoda Tilannehuoneen oppeja jatkuvaksi osaksi päätöksenteon tukea ja edistää data-analyysin hyödyntämistä päätöksenteon eri vaiheissa. Pilotin tavoitteena on myös tuoda data-analyysityötä lähemmäs ministeriöiden arkea ja tukea analyysiosaamista ja sen leviämistä ministeriöissä poikkihallinnollisesti.

Käytännössä datahuoneen tehtävänä on tukea päätöksentekoa mm. tuottamalla ajantasaisia rekisteritietoja hyödyntäen entistä tarkempaa analyysia yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksista eri väestöryhmiin ja yrityksiin.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus vastaamaan datahuoneen toiminnasta

Datahuoneen käytännön toiminnasta vastaa VATT:n yhteyteen perustettava organisaatioyksikkö. VATT:n lisäksi datahuoneen toiminta rakentuu Tilastokeskuksen ja HGSE:n osaamisen varaan.

”Tilastokeskus haluaa tarjota asiakkailleen tietoja ajankohtaisista aiheista joustavasti ja nopeasti. Tunnemme parhaiten yhteiskunnan tietovarannot ja ymmärrämme, miten niitä voidaan hyödyntää”, sanoo ylijohtaja Ville Vertanen Tilastokeskuksesta.

Datahuonepilotin toimintaa koordinoi valtiovarainministeriön asettama ohjausryhmä, joka koostuu ministeriöiden edustajista ja VATT:iin nimitettävästä datahuoneen johtajasta. Ohjausryhmän asiantuntijajäsenenä toimii Tilastokeskuksen edustaja. Ohjausryhmän pääasiallinen tehtävä on koordinoida datahuonepilotin toimintaa eli tehdä valintoja siitä, millaisiin tietotarpeisiin datahuoneessa tuotetaan analyysia.

Vuonna 2022 datahuonepilotin valmistelua tuetaan ja data-analyysitoimintaa tehdään VATT:n ja HGSE:n yhteistyössä toteuttamilla tutkimushankkeilla, joiden tutkimusinfrastruktuurista vastaa Tilastokeskus. Datahuonepilotin ohjausryhmä koordinoi näitä tutkimushankkeita.

Datahuoneen tarjoama nopea tieto perustuu Tilastokeskuksen ja muiden viranomaisten tietovarantojen ajantasaiseen käyttöön. Aineistoista saadaan suurin hyöty, kun tietovarannoissa olevia aineistoja pystytään yhdistämään toisiinsa. Tietoja käsitellään Tilastokeskuksen ylläpitämässä tietoturvallisessa etäkäyttöympäristössä.

Datahuonepilotti alkaa vuonna 2023 ja päättyy vuonna 2025. Pilotin loppuvaiheessa tarkastellaan kokeilun tuloksia ja tehdään päätökset jatkotoimenpiteistä.

Lisätietoja: ylijohtaja Ville Vertanen, Tilastokeskus, p. 029 551 3343, ville.vertanen(at)stat.fi

Datahuone-työryhmän raportti: Data-analyysin hyödyntäminen päätöksenteossa