Uutisia 15.2.2023

Lapsia koskevaa tietoa on runsaasti mutta se on hajallaan – tietopohjan kehittäminen vaatii yhteistyötä

Tilastokeskus on selvittänyt lapsia koskevan tiedon tilaa osana kansallista lapsistrategiaa. Lapsistrategian toimenpiteessä koottiin lasten hyvinvoinnin indikaattorit yhteen tietopohjaan ja kartoitettiin tiedon katvealueet. Tulevaa kehittämistä varten suunniteltiin ehdotus lapsia koskevan tiedon tietoportaalin toteutustavasta. 

Tiedon suuri määrä yllätti toimenpiteen tekijät: ”Työn alussa ennakoimme indikaattoreita olevan muutama sata, mutta lasten hyvinvointia koskevia indikaattoreita löytyi yli 2 400”, kertoo yliaktuaari Johanna Lahtela.

Syy indikaattoreiden suureen määrään on lasten hyvinvoinnin laaja kokonaisuus. Lasten hyvinvointiin vaikuttavat muun muassa terveys, elinolot, kasvuympäristö ja sosiaaliset suhteet. Lapset myös toimivat osana erilaisia yhteisöjä esimerkiksi koulussa, varhaiskasvatuksessa ja harrastuksissa. 

Vaikka lapsia koskevaa tietoa on paljon, siinä on myös puutteita. ”Erityisesti tietoa kaivataan haavoittuvassa asemassa olevien lasten hyvinvoinnista. Esimerkiksi toimintarajoitteisten tai maahanmuuttajalasten arjesta on vain vähän tietoa”, sanoo Lahtela. 

Tiedon käyttämisen suurimpana haasteena on tiedon hajanaisuus. Tiedon käyttäjän voi olla vaikea löytää ja hyödyntää sirpaleista tietoa.

Lapsitiedon kokoaminen yhteen mahdollistaisi paremman aineistojen käytön

Työn edetessä on syntynyt selkeitä johtopäätöksiä lapsia koskevan tiedon tilasta. Tämän pohjalta tehtiin kehittämisehdotuksia vahvemman tietopohjan saavuttamiseksi. 

Kehittämistyön kannalta muun muassa hyödyntämättömän tiedon käytön mahdollisuuksien kartoittaminen, kyselytiedon tuottamisen koordinointi ja yhteistyön tiivistäminen sekä ennen kaikkea yhteisen lapsitiedon tietovarannon luominen olisivat tärkeitä toimenpiteitä. 

”Lapsia koskevan tiedon kokoaminen yhteen tietovarantoon mahdollistaisi nykyistä paremmin aineistojen käytön tutkimuksentekoon ja poliittisten päätösten tueksi”, toteaa kehittämispäällikkö Anna Pärnänen.

Tietovaranto toimisi myös lapsia koskevan tietoportaalin pohjana. Aina tietovarantoa päivitettäessä myös portaalin tiedot päivittyisivät.

Lapsitiedon tuottamiseen ja tiedon käytettävyyteen tulisi jatkossa panostaa entistä enemmän. Lasten hyvinvointitiedon kaltaista laajaa tietokokonaisuutta ei ole mahdollista kehittää vain yhden toimijan keinoin, vaan tarvitaan laajaa toimijoiden välistä yhteistyötä.

”Toive onkin, että jatkossa yhteen hiileen puhaltamalla ja eri tahojen osaamista hyödyntämällä saataisiin luotua nykyistä koherentimpi ja tiedon käyttäjiä paremmin palveleva kokonaisuus”, sanoo Pärnänen.

Työn tulokset on luettavissa Lapsistrategian toimenpiteen Lapsia koskeva tieto – Tietopohjan tila ja kehittämistarpeet -raportista.

Lisätietoja:
Lapsia koskeva tieto – Tietopohjan tila ja kehittämistarpeet -raportti
Englannin- ja ruotsinkielinen raportti julkaistaan myöhemmin keväällä osoitteessa lapsistrategia.fi.
Kansallisen lapsistrategian toimenpanosuunnitelma (pdf) 

Asiantuntijat: 
Kehittämispäällikkö Anna Pärnänen, puh. 029 551 3795
Yliaktuaari Johanna Lahtela, puh. 029 551 3807