Nyheter 15.2.2023

Det finns rikligt med information om barnen men informationen är utspridd – för att utveckla ett kunskapsunderlag krävs samarbete

Statistikcentralen har som en del av den nationella barnstrategin utrett läget för informationen som gäller barn. Utredningen var en av barnstrategins åtgärder och gick ut på att sammanställa indikatorer på barnens välfärd till ett kunskapsunderlag, samt att kartlägga bristerna i informationen. För framtida utveckling planerades ett förslag till en informationsportal för informationen om barn. 

Den stora informationsmängden överraskade dem som vidtog åtgärden: ”I början uppskattade vi att det skulle finnas ett par hundra indikatorer, men vi hittade över 2 400 indikatorer som gäller barnens välfärd”, berättar överaktuarie Johanna Lahtela.

En orsak till det stora antalet indikatorer är att barnens välfärd är en omfattande helhet. Barnens välfärd påverkas av bland annat hälsan, levnadsförhållandena, uppväxtmiljön och de sociala relationerna. Barnen ingår också i olika gemenskaper till exempel i skolorna, inom småbarnspedagogiken och i hobbyerna. 

Även om det finns mycket information som gäller barn, finns det även brister. ”Vi behöver information i synnerhet om välfärden hos utsatta barn. Det finns ganska lite information om till exempel vardagen för barn med funktionsnedsättning eller invandrarbarn”, säger Lahtela. 

Den största utmaningen för användningen av informationen är att informationen är utspridd. Det kan vara svårt för den som vill utnyttja informationen att hitta och utnyttja fragmentarisk information.

Sammanställd information om barn skulle möjliggöra bättre användning av materialet

I takt med att arbetet har framskridit har vi kunnat dra tydliga slutsatser om läget för informationen om barn. Utifrån slutsatserna gjorde vi utvecklingsförslag för att kunna skapa ett starkare kunskapsunderlag. 

Med tanke på utvecklingsarbetet skulle bland annat följande åtgärder vara viktiga: kartläggning av användningsmöjligheterna av den information som inte utnyttjats, samordning av produceringen av enkätuppgifter och ett tätare samarbete i anknytning till detta samt framför allt skapande av ett gemensamt datalager för informationen om barn. 

”Att samla ihop den information som gäller barn i ett datalager skulle möjliggöra att man bättre än idag kunde utnyttja materialen inom forskning och som stöd för politiskt beslutsfattande”, konstaterar utvecklingschef Anna Pärnänen.

Datalagret skulle också utgöra ett underlag för en informationsportal som gäller barn. Alltid när man uppdaterar datalagret uppdateras också uppgifterna i portalen.

Man borde i fortsättningen satsa mer än tidigare på produceringen av information om barn och på informationens användbarhet. Det är inte möjligt för en aktör att ensam utveckla en omfattande informationshelhet lik informationen om barnens välfärd, utan det behövs omfattande samarbete mellan olika aktörer.

”Förhoppningen är att vi i fortsättningen genom att arbeta för samma mål och utnyttja olika aktörers kunnande kunde skapa en mer koherent helhet än idag, som bättre betjänar dem som använder informationen”, säger Pärnänen.

Arbetets resultat kan läsas i rapporten för Barnstrategins åtgärd Lapsia koskeva tieto – Tietopohjan tila ja kehittämistarpeet (på finska, översätts senare till svenska).

Mer information:
Rapporten Lapsia koskeva tieto – Tietopohjan tila ja kehittämistarpeet
Rapporten publiceras på engelska och svenska senare under våren på adressen barnstrategin.fi.
Planen för genomförandet av den nationella barnstrategin (pdf) 

Experter: 
Utvecklingschef Anna Pärnänen, tfn 029 551 3795
Överaktuarie Johanna Lahtela, tfn 029 551 3807