Uutisia 25.5.2022

Pohjoismaisten scale-up-yritysten määrä on vähentynyt, mutta taloudellinen merkitys kasvanut

Nopeasti kasvavien kasvuyritysten eli scale-up-yritysten lukumäärä on Pohjoismaissa vähentynyt 12 prosenttia kasvukaudella 2017–2020 vuosien 2016–2019 kasvukauteen verrattuna.  Samaan aikaan scale-up-yritysten liikevaihto ja henkilötyövuosien määrä on kuitenkin kasvanut voimakkaasti.  

Scale-up-yrityksiä oli Pohjoismaissa kasvukaudella 2017–2020 yhteensä 5 600. Tämä on lähes 800 yritystä vähemmän kuin edellisellä kasvukaudella 2016–2019. Lukumäärä on 2014–2017 alkaneen mittaushistorian alhaisin.

Yritysten vähenemisen taustalla on todennäköisesti alkuvuonna 2020 alkaneen koronapandemian vaikutukset talouteen. Erityisesti liikevaihdolla kasvavien scale-up-yritysten määrä on pienentynyt, mikä johtuu todennäköisimmin talouden sulkutoimien vaikutuksista liikevaihdon kasvuun erityisesti keväällä 2020. Toisaalta koronakriisin aikana työllisyyttä tukeneet ohjelmat ja tukipaketit, joilla kompensoitiin yrityksille palkkakustannuksia ja näin mahdollistettiin työntekijöiden pitäminen sulkutilan aikana, mahdollistivat henkilöstöllä kasvavien scale-up-yritysten määrän pysymisen suhteellisen tasaisena.

Pohjoismaiset scale-up-yritykset kasvattivat kuitenkin tarkastelujaksolla taloudellista merkitystään. Niiden liikevaihto kasvoi ajalla 2017–2020 peräti 110 prosenttia ja henkilötyövuosien määrä 43 prosenttia. Erityisen suurta kasvu oli tietointensiivisillä palvelualoilla, joilla liikevaihto kasvoi 209 prosenttia ja henkilötyövuosien määrä 90 prosenttia. 

Scale-up-yritysten lukumäärä Pohjoismaissa
Pystypylväskuvion otsikko: Scale-up-yritysten lukumäärä Pohjoismaissa. Liikevaihdolla kasvavien scale-up-yritysten määrä on pienentynyt kasvukaudella 2017-2020 edelliseen kasvukauteen 2016-2019 verrattuna eniten, yli 400 yrityksellä. Henkilöstömäärällä ja liikevaihdolla kasvavien scale-up-yritysten määrä on pienentynyt vajaalla 370 yrityksellä. Henkilöstömäärällä kasvavien scale-up-yritysten määrä on vähentynyt vain muutamilla.

 

Scale-up-yritysten osuus koko pohjoismaisesta yritysmäärästä on 0,4 prosenttia. Suomessa osuus on edelleen alle pohjoismaisen keskiarvon, 0,3 prosenttia.

Pohjoismaisista scale-up-yrityksistä lähes neljännes toimii kaupan alalla, viidennes rakentamisessa ja 16 prosenttia teollisuudessa. Puhtaasti henkilöstöllä kasvavista scale-up-yrityksistä yli puolet toimii palvelualoilla. Puhtaasti liikevaihdolla kasvavista scale-up-yrityksistä taas kaksi kolmasosaa toimi teollisuudessa, rakentamisessa tai kaupassa.

Henkilötyövuosien määrä pohjoismaisissa scale-up-yrityksissä kasvukauden 2017–2020 alussa ja lopussa toimialan mukaan
Pystypylväskuvion otsikko: Henkilötyövuosien määrä pohjoismaisissa scale-up-yrityksissä kasvukauden 2017–2020 alussa ja lopussa toimialan mukaan. Teollisuuden viejäyrityksissä henkilötyövuosien määrä on kasvanut vuodesta 2017 vuoteen 2020 runsaasta 38 800 yrityksestä reiluun 52 000 yritykseen. Kaupan alan viejäyrityksissä kasvu on ollut vähäisempää, noin 8 500 yrityksestä noin 11 700 yritykseen. Tietointensiivisillä palvelualoilla henkilötyövuosien määrä on kasvanut eniten, 55 700 yrityksestä 106 000 yritykseen.

Nopeasti kasvaviksi kasvuyrityksiksi eli scale-up-yrityksiksi on luokiteltu yritykset, joiden henkilöstömäärä on kasvujakson ensimmäisenä vuonna yli 10 henkilötyövuotta sekä liikevaihto vähintään 2 miljoonaa euroa ja jonka keskimääräinen vuosikasvu on kolmen vuoden aikana vähintään 20 prosenttia vuodessa. Kasvu voi tapahtua henkilöstömäärässä (htv-scale-up), liikevaihdossa (liikevaihto-scale-up) tai henkilöstömäärässä ja liikevaihdossa (htv & liikevaihto -scale-up).

Valtaosa scale-up-yrityksistä kotimaisessa omistuksessa

Pohjoismaisista scale-up-yrityksistä valtaosa, 79 prosenttia, on kotimaisessa omistuksessa. Suomessa kotimaisessa omistuksessa oli 82 prosenttia. Ulkomainen omistus keskittyy yrityksiin, jotka toimivat pääasiallisesti viejäyrityksinä teollisuudessa tai kaupan alalla ja tietointensiivisillä palvelualoilla.

Pohjoismaiset ulkomaalaisomisteiset scale-up-yritykset ja etenkin ne scale-up-yritykset, joissa omistus muuttui tarkastelujaksolla kotimaisesta ulkomaiseksi, kasvoivat kaikilla tarkastelluilla mittareilla (henkilöstö, liikevaihto, vienti) enemmän kuin kotimaisomisteiset scale-up-yritykset.   

Pohjoismaiden tilastovirastojen yhteisjulkaisusta uutta tietoa scale-up-yrityksistä

Nopeasti kasvavat yritykset edistävät merkittävästi työvoiman kasvua ja luovat vaurautta Pohjoismaissa. Erityisesti innovaatioon panostavat ja skaalautuvat (scale-up) keskisuuret yritykset ovat tärkeitä talouskasvun moottoreita. Kasvuyrityksiin kohdistuva lisääntynyt mielenkiinto lisää tilastollisen tiedon tarvetta aihepiiristä.

Tilastokeskus on osallistunut muiden pohjoismaisten tilastovirastojen kanssa Nordic Innovationin rahoittamaan hankkeeseen, jonka tuloksena on juuri julkaistu Scale-ups in the Nordics 2020 -raportti. Se täydentää aiempia pohjoismaisia scale-up-yrityksiä kuvaavia julkaisuja Scale-ups in the Nordics – statistical portrait 2008–2016 ja Scale-ups in the Nordics 2017. Julkaisun tiedot perustuvat pohjoismaisella tasolla harmonisoituun mikrotason yritystietokantaan, joka mahdollistaa uudenlaisen yritystoiminnan analysoinnin.

Scale-ups in the Nordics 2020 -julkaisu (pdf)

Lisätietoja: Hanna Heljala p. 029 551 3772, Merja Myllymäki p. 029 551 3533