Uutisia 28.4.2023

Tilastokeskuksen vuoden 2022 vastuullisuusraportti on julkaistu

Tilastokeskuksen vastuullisuusraportti vuodelta 2022 on julkaistu. Vastuullisuusraportti tehtiin nyt toista kertaa Tilastokeskuksen historiassa.

Raportissa Tilastokeskuksen toimintaa peilataan edellisvuoden tapaan YK:n kestävän kehityksen indikaattoreihin. Toiminnassamme keskeisiksi valittiin kolme kestävän kehityksen tavoitetta: hyvä koulutus (tavoite 4), rauha ja oikeudenmukaisuus (tavoite 16) ja yhteistyö ja kumppanuus (tavoite 17).

Tuemme koulutustavoitteiden toteutumista muun muassa tuottamalla yhteiskunnan ja päätöksenteon tueksi monipuolista tietoa oppilaitoksista, koulutuksesta, koulutusrakenteesta ja opiskelijavirroista. Vuonna 2022 osallistumme kaikkiaan 15:n eri koulutustilaston tuottamiseen. Raportoimme suomalaisesta koulutuksesta ja sen erityispiirteistä myös kansainvälisesti. Tilastojen tuottamisen lisäksi teemme työtä myös tilastojen ymmärryksen ja käytön vahvistamiseksi. Madallamme tilastojen käyttökynnystä tarjoamalla aktiivisesti koulutusta ja valmennusta tilastojen lukutaitoon.

Rauhan ja oikeudenmukaisuuden tavoite on ydintoimintamme kannalta hyvin keskeinen, sillä tilastot ovat toimivan demokratian edellytys. Vahvistamme rauhanomaisen yhteiskunnan perustaa paitsi puolueettomasti tuotetuilla tilastoilla, myös tarjoamalla tietoaineistoja laajasti tutkijoiden käyttöön.

”Suomalainen demokratia ja kansalaisyhteiskunta eivät voisi toimia ilman tietoa yhteiskunnan tilanteesta, talouden kehityksestä tai vaikkapa hyvinvoinnin tilasta eri puolilla Suomea. Koemme yhteiskunnalliseksi tehtäväksemme demokratian, hyvinvoinnin ja kestävän talouskasvun edellytyksien luomisen. Uskomme, että parempi tieto johtaa parempiin päätöksiin”, Tilastokeskuksen pääjohtaja Markus Sovala sanoo.

Olemme mukana esimerkiksi vuonna 2022 perustetussa Datahuoneessa, jonka tehtävänä on tuottaa nopeasti muuttuvissa olosuhteissa tietoa yhteiskunnan ja päätöksenteon tarpeisiin. Datahuoneen hyödyntämien rekisteritietojen avulla voidaan esimerkiksi arvioida lyhyellä aikajänteellä poliittisten päätösten vaikutuksista eri väestöryhmiin ja yrityksiin.

”Meillä on tärkeä rooli vastuullisessa tiedontuotannon ekosysteemissä, kun tehtäväksemme on juuri uudistetussa lainsäädännössä määritetty tilastotuotannon lisäksi yhteiskunnan tietovarallisuuden pohjalta syntyvien tutkija- ja aineistopalvelujen tuottaminen”, Sovala toteaa.

Yhteistyö- ja kumppanuustavoitteita edistämme esimerkiksi panostamalla tilastoalan kansainväliseen yhteistyöhön. Teemme alalla globaalia yhteistyötä, jonka tavoitteena on tukea tilastokapasiteetin rakentamista muun muassa kehittyvissä maissa. Vuonna 2022 käytimme kansainväliseen konsultointiin 567 henkilötyöpäivää.

Vastuullisuusraportin jalanjäljet kuvaavat toiminnan vaikutuksia

Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaisesti raportissa tuodaan esiin myös toiminnan jalanjäljet, joilla viitataan organisaation toiminnan ekologisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin.

Tilastokeskuksen toiminnan jalanjälki syntyy erityisesti epäsuorista ympäristövaikutuksista, joita ovat muun muassa käyttämämme energian tuotantopäästöt. Vaikutuksia on myös arvoketjun muodostamilla välillisillä päästöillä, joita syntyy esimerkiksi lentomatkustamisesta ja työmatkaliikenteestä.

Tilastokeskus on pyrkinyt tekemään pitkäjänteistä ja monipuolista työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi jo useamman vuoden ajan. Olemme esimerkiksi olleet jo lähes 15 vuoden ajan mukana Green Office -ympäristöohjelmassa. Lisäksi olemme vaikuttaneet aktiivisesti sekä omiin että koko toimitilakiinteistömme ympäristöratkaisuihin. Kiinteistön energiatehokkuutta on parannettu muun muassa omilla aurinkopaneeleilla.

Vuonna 2022 vähensimme toimitilakapasiteettiamme 20 prosentilla. Tämä tuo tulevina vuosina paitsi taloudellisia säästöjä, myös merkittävää vähennystä lämmön ja sähkön kulutukseen.

Vuoden 2022 aikana päivitimme myös matkustusohjeemme. Valtion matkustusstrategian mukaisesti pyrimme lisäämään ympäristöturvallisuutta ensisijaisesti matkustusmääriä vähentämällä, matkustustavan tarkoituksenmukaisella valinnalla sekä suosimalla etäkokouksia. Olemme vähentäneet myös tiedonkeruista aiheutuvaa matkustamista: käyntihaastattelujen sijaan keräämme yhä enemmän tilastotietoa videohaastatteluilla ja verkkokyselyillä.

Tilastokeskuksen vastuullisuusraportti 2022 (pdf)