Tiedote 20.1.2005

Kuluttajabarometri maakunnittain: Kotitalouksien talouskehityksessä isoja vaihteluja

Suomalaisten kuluttajien näkemykset taloudesta ovat lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa ja kansainvälisesti verrattuna valoisat. Taloudelliset mielialat tiivistävän kuluttajien luottamusindikaattorin pisteluku oli vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä 11,7. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen maakunnittaisesta kuluttajabarometrista, jota varten haastateltiin loka-joulukuussa noin 4 500 suomalaista.

Suomalaiset kuluttajat arvioivat oman taloutensa kehittyneen vuonna 2004 hieman suotuisammin kuin kahtena edellisenä vuotena. Kehitystä kuvaava saldoluku oli vuoden viimeisellä neljänneksellä koko maassa keskimäärin 6. Kehityskuvassa on aika isoja alueellisia ja väestöryhmittäisiä vaihteluja. Valtaosa maakunnista arvioi taloutensa parantuneen selvästi, kärjessä Keski-Suomi saldoluvulla 11. Etelä-Savon, Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen ja Keski-Pohjanmaan kuluttajat sen sijaan arvioivat taloutensa olevan jotakuinkin vuoden takaisella tasolla.

Kotitaloudet odottavat taloutensa paranevan edelleen vuonna 2005. Talousodotuksia kuvaava saldoluku oli vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä koko maassa keskimäärin 12. Kuluttajat arvioivat, että kotitalouksien talouskehitys nopeutuu vuonna 2005. Poikkeuksena maakuntien joukossa on Kainuu, jossa talouskehityksen odotetaan edellisvuodesta jopa hieman hidastuvan.

Kotitalouksien oman talouden kehitys vuonna 2004 ja odotukset vuodelle 2005 maakunnittain

Saldoluvut saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevan neljän kysymyksen saldoluvusta: oma ja Suomen talous, kotitalouksien säästämismahdollisuudet sekä työttömien määrä. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella välillä -100 ja 100.

Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Ahvenenmaan luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.

Väestöryhmittäiset vaihtelut kotitalouksien talouskehityksessä ovat maakunnittaisia vaihteluja suuremmat. Tyytyväisimpiä talouskehitykseensä ovat palkkatuloja saavat väestöryhmät eli toimihenkilöt ja työntekijät. Heidän odotuksensa oman talouden tulevasta kehityksestä ovat maltillisia, eivätkä he odota taloutensa paranevan vuonna 2005 edellisvuotta nopeammin. Myös yrittäjät ja opiskelijat kokevat taloutensa parantuneen, mutta he odottavat tulevalta vuodelta selvää parannusta nykyiseen taloustilanteeseensa.

Työttömät, omaa kotitaloutta hoitavat, maatalousyrittäjät ja eläkeläiset arvioivat taloutensa heikentyneen vuonna 2004. Maatalousyrittäjät odottavat taloustilanteensa edelleen heikkenevän ja eläkeläiset taloutensa pysyvän ennallaan. Omaa kotitaloutta hoitavat ja työttömät sen sijaan odottavat taloustilanteensa seuraavan vuoden aikana parantuvan merkittävästi.

Kotitalouksien oman talouden kehitys vuonna 2004 ja odotukset vuodelle 2005 väestöryhmittäin

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2004, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349

Lisää tietoa aiheesta: http://tilastokeskus.fi/til/kbarm/index.html