Tiedote 25.1.2005

Työllisyys ja työttömyys joulukuussa 2004

- Työllisten määrä ennallaan
- Työllisyysaste 66,3 prosenttia
- Työttömiä 14 000 vähemmän
- Työttömyysaste 7,7 prosenttia, työttömänä 195 000 henkeä
- Työnvälityksessä 21 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli joulukuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 336 000 eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli 14 000 vähemmän. Työvoimaan kuulumattomia oli 23 000 enemmän kuin joulukuussa 2003.

Palkansaajia oli 7 000 enemmän ja yrittäjiä 7 000 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien palkansaajien määrä väheni 29 000:lla. Niin sanotussa epätyypillisessä työsuhteessa, osa- ja/tai määräaikaisessa, oli joulukuussa 35 000 palkansaajaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna työllisyys lisääntyi kaupassa sekä julkisissa ja muissa palveluissa. Työpaikat vähenivät teollisuudessa ja liike-elämän palveluissa. Työpaikat lisääntyivät Länsi-Suomen läänissä ja vähenivät Itä-Suomen läänissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli joulukuussa 66,3 prosenttia. Se oli 0,1 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste nousi 0,3 prosenttiyksiköllä 68,0 prosenttiin ja naisten laski 0,5 prosenttiyksiköllä 64,5 prosenttiin. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli 67,4 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 12/2003 - 12/2004, tuhatta henkeä

Joulukuu 2004 Joulukuu 2003 MUUTOS, %
12/03 - 12/04
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
Työlliset yhteensä 2 336 2 336 0,0
- palkansaajat 2 035 2 028 0,3
- yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 301 308 -2,1
Työllisyysaste, % 66,3 66,4 -0,1 2
Työttömät 1 195 209 -7,0
Työttömyysaste, % 7,7 8,2 -0,5 2
Työvoima yhteensä 2 531 2 545 -0,6
Työvoimaosuus, % 64,2 64,7 -0,5 2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 409 1 386 1,7
- opiskelijat 385 387 -0,7
- kotitaloustyössä 98 86 14,0
työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 112 92 21,7
Työministeriön työnvälitystilasto:
Työttömät työnhakijat 301 305 -1,4
- yli vuoden työttömänä olleet 76 72 5,0
Tukitoimenpitein työllistetyt 33 34 -1,4
Työvoimakoulutuksessa 29 30 -2,1
Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 19 19 2,1
Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 21 16 33,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan joulukuussa 195 000 eli 14 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 8,2 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli 8,6 prosenttia. Miesten työttömyysaste laski 0,7 prosenttiyksikköä 7,9 prosenttiin ja naisten työttömyysaste 0,3 prosenttiyksikköä 7,5 prosenttiin. 15 - 24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste pysyi ennallaan 16,7 prosentissa. Kausivaihtelusta tasoitettu nuorten työttömyysaste oli 20,5 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 5,9 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 14,2 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2004 työllisiä oli keskimäärin 2 365 000 eli saman verran kuin vuonna 2003. Vuoden 2004 työllisyysaste oli 67,2 prosenttia, kun se vuonna 2003 oli 67,3 prosenttia. Alkuvuodesta työllisten määrä väheni, mutta jälkimmäisen vuosipuoliskon myönteinen työllisyyskehitys nosti koko vuoden keskiarvon edellisvuoden tasolle. Työttömiä oli keskimäärin 229 000 eli 6 000 vähemmän kuin vuonna 2003. Työttömyysaste oli 8,8 prosenttia, kun se vuonna 2003 oli 9,0 prosenttia.

Työvoimatoimistoissa oli joulukuun 2004 lopussa kaikkiaan 301 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta Uudenmaan ja Etelä-Savon TE-keskusten alueilla mutta laski edelleen muualla maassa. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli 1 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,3 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 35 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 1 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin joulukuussa 21 000 uutta avointa työpaikkaa eli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tyoll08s.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin ± 14 000 henkeä.

Lisätietoja: Tilastokeskus: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524,
Veli Rajaniemi (09) 1734 3434
Sähköposti: tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi;Internet : http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html;
Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi
Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut osoitteesta:
http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_PUBLIC/3-07012005-AP/EN/3-07012005-AP-EN.PDF