Pressmeddelande 25.1.2005

Sysselsättning och arbetslöshet i december 2004

- Antalet sysselsatta oförändrat
- Det relativa sysselsättningstalet 66,3 procent
- Antalet arbetslösa 14 000 färre
- Det relativa arbetslöshetstalet 7,7 procent, 195 000 arbetslösa
- 21 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i december 2 336 000 personer, dvs. lika många som året innan. Antalet arbetslösa minskade med 14 000. Antalet personer utanför arbetskraften var 23 000 fler än i december 2003.

Antalet löntagare var 7 000 fler, medan antalet företagare minskade med 7 000 jämfört med december i fjol. Antalet löntagare med fortlöpande heltidsarbete minskade med 29 000. Antalet löntagare i s.k. atypiska anställningsförhållanden, dvs. deltids- och/eller visstidsanställningar, var i december 35 000 fler än året innan. Jämfört med december föregående år ökade sysselsättningen inom handeln samt inom offentliga och övriga tjänster. Antalet arbetsplatser minskade inom industrin och företagstjänster. Antalet arbetsplatser ökade inom Västra Finlands län och minskade inom Östra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15 - 64-åringar var i december 66,3 procent. Siffran är 0,1 procentenheter lägre än året innan. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 0,3 procentenheter till 68,0 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 0,5 procentenheter till 64,5 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet var 67,4 procent.

Förändringar i sysselsättningen 12/2003 - 12/2004, tusen personer

December 2004 December 2003 FÖRÄNDRING, %
12/03 - 12/04
Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 336 2 336 0,0
- löntagare 2 035 2 028 0,3
- företagare och företagarfamiljemedlemmar 301 308 -2,1
Relativt sysselsättningstal, % 66,3 66,4 -0,1 2
Arbetslösa 1 195 209 -7,0
Relativt arbetslöshetstal, % 7,7 8,2 -0,5 2
Arbetskraften totalt 2 531 2 545 -0,6
Arbetskraftsandel, % 64,2 64,7 -0,5 2
Utanför arbetskraften totalt 1 409 1 386 1,7
- studerande 385 387 -0,7
- i hushållsarbete 98 86 14,0
latent arbetssökande av personer utanför arbetskraften 112 92 21,7
Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
Arbetslösa arbetssökande 301 305 -1,4
- arbetslösa längre än ett år 76 72 5,0
Sysselsatta genom åtgärder 33 34 -1,4
I arbetskraftsutbildning 29 30 -2,1
I arbetskraftsutbildning, arbetsalternering 19 19 2,1
Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 21 16 33,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
1 Statistikförda enligt ILO:s rekommendation
2 procentenhet

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i december 195 000 arbetslösa, dvs. 14 000 färre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,7 procent, medan det året innan var 8,2 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet var 8,6 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 0,7 procentenheter till 7,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor sjönk med 0,3 procentenheter till 7,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15 - 24-åringar, var oförändrat 16,7 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet för unga var 20,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, 5,9 procent, och högst i Lapplands län, 14,2 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta år 2004 i medeltal 2 365 000, dvs. lika många som år 2003. Det relativa sysselsättningstalet för år 2004 var 67,2 procent, medan det år 2003 var 67,3 procent. Antalet sysselsatta minskade i början av året, men den positiva sysselsättningsutvecklingen under det senare halvåret höjde medeltalet för hela året till föregående års nivå. Antalet arbetslösa var i medeltal 229 000, dvs. 6 000 färre än år 2003. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,8 procent, medan det år 2003 var 9,0 procent.

I slutet av december 2004 fanns det vid arbetskraftbyråerna totalt 301 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 4 000 lägre än i december året innan. Arbetslösheten ökade jämfört med föregående år inom verksamhetsområdet för Nylands och Södra Savolax TE-centraler, men minskade forfarande i övriga delar av landet. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var 1 000 färre än i december året innan. Åtgärderna gällde 3,3 procent av arbetskraften. Det fanns 35 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 1 000 färre än i december året innan. I december anmäldes 21 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 5 000 fler än i december i fjol.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnader i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden presenteras på webbadressen http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tyoll08s.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,5 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa är ungefär ± 14 000 personer.

Förfrågningar: Statistikcentralen: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524,
Veli Rajaniemi (09) 1734 3434
E-post: tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi; Internet : http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html;
Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi
De färskaste säsongrensade arbetslöshetsuppgifter som EU publicerat finns på adressen:
http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_PUBLIC/3-07012005-AP/EN/3-07012005-AP-EN.PDF