Tiedote 9.2.2005

Kuntatalous kiristyi edelleen viime vuonna

Vuonna 2003 alkanut kuntasektorin rahoitusaseman heikkeneminen jatkui viime vuonna. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate vuonna 2004 oli noin 980 miljoonaa euroa. Tämä on 270 miljoonaa vähemmän kuin edellisenä vuonna ja noin puolet vuoden 2002 luvusta. Joka kolmas kunta arvioi vuosikatteensa jääneen negatiiviseksi. Kuntayhtymien talous sitä vastoin pysyi vakaana.

Kuntien taloustilanteen kiristymiseen johti käyttömenojen voimakas kasvu yhdessä verotulojen heikon kehityksen kanssa. Kuntien toimintakatteet heikkenivät yhteensä 850 miljoonaa euroa. Tästä vain 170 miljoonaa voitiin kattaa verotulojen lisäyksellä. Heikkenemistä lievensi valtionosuuksien kasvu 410 miljoonalla eurolla.

Vuosikate kattoi vuonna 2004 noin 79 prosenttia kuntien ja kuntayhtymien poistoista mutta vain 40 prosenttia investoinneista. Kaikkiaan 142 kunnan ja 23 kuntayhtymän vuosikate jäi negatiiviseksi. Vuonna 2003 vastaavat luvut olivat 63 ja 23.

Kunnat ja kuntayhtymät arvioivat käyttäneensä investointeihin 3,3 miljardia euroa, mikä on hivenen enemmän kuin edellisenä vuonna. Runsas viidennes investointimenoista voitiin rahoittaa käyttöomaisuuden myynnillä ja saaduilla rahoitusosuuksilla.

Viime vuonna kunnat ja kuntayhtymät lyhensivät pitkäaikaisia lainojaan yhteensä 0,8 miljardilla eurolla ja ottivat uutta lainaa 1,7 miljardia euroa. Vuoden lopussa niiden lainakanta oli 6,6 miljardia euroa. Tämä on lähes miljardi euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kassavaroja kunnilla ja kuntayhtymillä oli 3,2 miljardia ja lainasaamisia 2,0 miljardia euroa. Kassavarat ja lainasaamiset muuttuivat edellisestä vuodesta melko vähän.

Selvitys perustuu Manner-Suomen kunnilta ja 231 kuntayhtymältä tammikuussa 2005 kerättyihin tilinpäätösarvioihin.

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot vuodelta 20041

Kunnat Kuntayhtymät
Milj. €€ Muutos, % Milj. €€ Muutos, %
Tuloslaskelma:
Toimintakate -17 456 5,12 354 -1,1
+ Verotulot 13 606 1,2
+ Valtionosuudet 4 674 9,6
+ Korkotuotot 130 -21,4 11 -12,4
+ Muut rahoitustuotot 239 34,0 3 -9,4
- Korkokulut 184 9,4 19 8,3
- Muut rahoituskulut 35 20,1 28 9,9
= Vuosikate 976 -21,6 321 -2,9
Poistot ja arvonalentumiset 1 353 1,5 285 5,1
Investoinnit:
Investointimenot yhteensä 2 797 1,3 463 -1,9
Rahoitusosuudet investointimenoihin 167 -3,5 21 -15,7
Käyttöomaisuuden myyntitulot 513 -30,1 18 -22,1
Kassavarat, lainat ja antolainat:
Antolainasaamisten lisäykset 112 -57,5 42 7,9
Antolainasaamisten vähennykset 110 -45,0 42 5,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 620 27,5 116 12,6
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 788 11,0 53 12,8
Kassavarat 31.12. 2 643 -3,8 577 6,5
Lainakanta 31.12. 6 159 18,7 482 16,9
Lainasaamiset 31.12 1 948 0,6 37 -3,4

1 Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvat kunnat ja kuntayhtymät eivät sisälly tilastoon.

2 Toimintakatteen alijäämäisyys on lisääntynyt 5,1 %.

Aiheeseen liittyvä tilastojulkistus.

Lähde: Ennakkotietoja kunnallistaloudesta 2004. Kunta- ja kuntayhtymäkohtaisia tilinpäätösarvioita ei julkaista.

Lisätietoja: Matti Laine (09) 1734 3307