Tiedote 22.2.2005

Työllisyys ja työttömyys tammikuussa 2005

- Työllisiä 18 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 65,3 prosenttia
- Työttömiä 8 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 9,8 prosenttia, työttömänä 249 000 henkeä
- Työnvälityksessä 38 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli tammikuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 18 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä kasvoi, mutta yrittäjien määrä pysyi ennallaan. Yksityisellä sektorilla työllisyys lisääntyi, kun taas julkisella sektorilla työpaikkojen määrä väheni. Edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna työllisyys väheni teollisuudessa ja maataloudessa. Työpaikat lisääntyivät kaupassa, liikenteessä ja liike-elämän palveluissa sekä muissa palveluissa. Työpaikat lisääntyivät Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä ja vähenivät Lapin läänissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli tammikuussa 65,3 prosenttia. Se oli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Naisten työllisyysaste nousi 0,5 prosenttiyksiköllä 64,5 prosenttiin. Miesten työllisyysaste pysyi lähes ennallaan ja oli 66,0 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli 67,4 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 1/2004 - 1/2005, tuhatta henkeä

Tammikuu 2005 Tammikuu 2004 MUUTOS, %
1/04 - 1/05
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
Työlliset yhteensä 2 299 2 281 0,8
- palkansaajat 1 995 1 977 0,9
- yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 304 304 0,0
Työllisyysaste, % 65,3 64,9 0,4 2
Työttömät 1 249 241 3,2
Työttömyysaste, % 9,8 9,5 0,3 2
Työvoima yhteensä 2 547 2 521 1,0
Työvoimaosuus, % 64,6 64,1 0,5 2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 394 1 410 -1,1
- opiskelijat 394 389 1,3
- kotitaloustyössä 93 96 -2,8
työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 96 96 0,9
Työministeriön työnvälitystilasto:
Työttömät työnhakijat 299 307 -2,7
- yli vuoden työttömänä olleet 75 73 2,9
Tukitoimenpitein työllistetyt 34 35 -1,7
Työvoimakoulutuksessa 31 31 1,7
Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 20 19 3,6
Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 38 30 27,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan tammikuussa 249 000 eli 8 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos mahtuu virhemarginaaliin (± 16 000). Työttömyysaste oli 9,8 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 9,5 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli 8,9 prosenttia.

Naisten työttömyysaste nousi 0,8 prosenttiyksikköä 9,6 prosenttiin. Miesten työttömyysaste laski 0,4 prosenttiyksikköä ja oli 9,9 prosenttia. 15 - 24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli 22,4 prosenttia, kun se edellisen vuoden tammikuussa oli 22,8 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu nuorten työttömyysaste oli 20,7 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 8,5 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 14,0 prosenttia. Toimialoista korkein työttömyysaste oli rakentamisessa, 10,7 prosenttia.

Työvoimatoimistoissa oli tammikuun 2005 lopussa kaikkiaan 299 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 8 000 pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkialla muualla maassa paitsi Lapin TE-keskuksen alueella. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli 1 000 suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,4 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 34 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin tammikuussa 38 000 uutta avointa työpaikkaa eli 8 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tyoll08s.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin ± 16 000 henkeä.

Lisätietoja: Tilastokeskus: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524,
Veli Rajaniemi (09) 1734 3434
Sähköposti: tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi; Internet: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html;
Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi
Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut osoitteesta:
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=0,1136184&_dad=portal&_schema=PORTAL