Pressmeddelande 22.2.2005

Sysselsättning och arbetslöshet i januari 2005

- Antalet sysselsatta 18 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 65,3 procent
- Antalet arbetslösa 8 000 fler än året innan
- Det relativa arbetslöshetstalet 9,8 procent, 249 000 arbetslösa
- 38 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i januari 18 000 fler än året innan. Antalet löntagare ökade, men antalet företagare var oförändrat. Inom den privata sektorn ökade sysselsättningen, medan antalet arbetsplatser inom den offentliga sektorn minskade. Jämfört med januari i fjol minskade sysselsättningen inom tillverkningen och lantbruket. Antalet arbetsplatser ökade inom handel, transport och företagstjänster samt inom övriga tjänster. Antalet arbetsplatser ökade inom Västra Finlands län och Uleåborgs län och sjönk i Lapplands län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15 - 64-åringar var i januari 65,3 procent. Siffran är 0,4 procentenheter högre än året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,5 procentenheter till 64,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män var nästan oförändrat och var 66,0 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet var 67,4 procent.

Förändringar i sysselsättningen 1/2004 - 1/2005, tusen personer

Januari 2005 Januari 2004 FÖRÄNDRING, %
1/04 - 1/05
Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 299 2 281 0,8
-löntagare 1 995 1 977 0,9
- företagare och företagarfamiljer 304 304 0,0
Relativt sysselsättningstal, % 65,3 64,9 0,4 2
Arbetslösa 1 249 241 3,2
Relativt arbetslöshetstal, % 9,8 9,5 0,3 2
Arbetskraften totalt 2 547 2 521 1,0
Arbetskraftsandel, % 64,6 64,1 0,5 2
Utanför arbetskraften totalt 1 394 1 410 -1,1
- studerande 394 389 1,3
- i hushållsarbete 93 96 -2,8
latent arbetssökande av personer utanför arbetskraften 96 96 0,9
Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
Arbetslösa arbetssökande 299 307 -2,7
- arbetslösa längre än ett år 75 73 2,9
Sysselsatta genom åtgärder 34 35 -1,7
I arbetskraftsutbildning 31 31 1,7
I arbetspraktik, arbetsalternering 20 19 3,6
Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 38 30 27,3
Kolumen Förändring bygger på oavrundande tal
1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i januari 249 000 arbetslösa, dvs. 8 000 fler än året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen (± 16 000). Det relativa arbetslöshetstalet var 9,8 procent. Föregående år var det 9,5 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet var 8,9 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor steg med 0,8 procentenheter och var 9,6 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 0,4 procentenheter och var 9,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15 - 24-åringar, var 22,4 procent, medan det var 22,8 procent i januari året innan. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet för unga var 20,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, 8,5 procent, och högst i Lapplands län, 14,0 procent. Av näringsgrenarna hade byggverksamheten det högsta relativa arbetslöshetstalet, 10,7 procent.

I slutet av januari 2005 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 299 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 8 000 lägre än i januari föregående år. Arbetslösheten minskade jämfört med året innan överallt i landet med undantag av verksamhetsområdet för Lapplands TE-central. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var 1 000 högre än året innan i januari. Åtgärderna gällde 3,4 procent av arbetskraften. Det fanns 34 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 3 000 lägre än i januari i fjol. I januari anmäldes 38 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 8 000 fler än i januari året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnader i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden presenteras på webbadressen http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tyoll08s.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,6 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa är ungefär ± 16 000 personer.

Förfrågningar: Statistikcentralen: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524,
Veli Rajaniemi (09) 1734 3434;
E-post: tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi; Internet: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html;
Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi
De färskaste säsongrensade arbetslöshetsuppgifter som EU publicerat finns på adressen:
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=0,1136184&_dad=portal&_schema=PORTAL